Πρόταση ψηφίσματος - B7-0355/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0355/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης

14.6.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Guy Verhofstadt, Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0349/2010

Διαδικασία : 2009/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0355/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0355/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0355/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση για την ΕΕ του 2020 που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή, και τα αποτελέσματά της (SEC(2010)116),

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας που διενήργησε η Επιτροπή (SEC (2010) 114),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο «Seven steps to deliver on the European strategy for growth and jobs» (Επτά μέτρα για την επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «EE 2020», της 10ης Μαρτίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «ΕΕ 2020» θα πρέπει να εξυπηρετήσει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, καθώς και ότι η μείωση του ΑΕγχΠ κατά 4%, η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και ο συνολικός αριθμός των άνεργων γυναικών και ανδρών, που υπερβαίνει τα 23 εκατομμύρια, συνιστούν κοινωνική και οικονομική πρόκληση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές χρηματοπιστωτικές κρίσεις σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είχαν συμβεί εάν τα κράτη μέλη είχαν τηρήσει τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις προωθώντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των δημοσίων δαπανών, την περιστολή της γραφειοκρατίας, την αύξηση του αισθήματος ευθύνης των πολιτών, την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της καινοτομίας, την προώθηση νομοθεσίας φιλικότερης προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και την προσφορά ευκαιριών στους πολίτες για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους αντί να εξαρτώνται από την κοινωνική πρόνοια,

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης για τη διασφάλιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης, ως πρώτο σημαντικό βήμα

 

1.  θεωρεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 9 Μαΐου όσον αφορά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, για την παροχή βοήθειας τόσο στα κράτη της ζώνης του ευρώ όσο και στα άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες αποτελεί σταθμό στην ευρωπαϊκή ιστορία, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής έχασαν μήνες και δισεκατομμύρια ευρώ με το να μην αναλάβουν αποφασιστική δράση νωρίτερα·

2.  θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στέρεο και βιώσιμο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής· πιστεύει πως η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται κυρίως από το αν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες θα μπορέσουν ή όχι να μεταρρυθμίσουν την αγορά εργασίας τους, να τακτοποιήσουν τον τραπεζικό τομέα τους, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να επιταχύνουν τις δημοσιονομικές αναπροσαρμογές·

3.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι απαιτείται να δώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκρισή του σε περίπτωση που η Επιτροπή και το Συμβούλιο θελήσουν να ανοίξουν το ταμείο διάσωσης και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές·

4.  υπογραμμίζει ότι τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν την ανάγκη για αποφασιστικότερη οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ· υπογραμμίζει ότι ένας νομισματικός πυλώνας χωρίς κοινωνικοοικονομικό είναι καταδικασμένος σε αποτυχία·

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι καλύτερα προπαρασκευασμένη εν όψει μελλοντικών κρίσεων

 

5.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής περί ενισχυμένης διαχείρισης της ευρωζώνης μεσο- και μακροπρόθεσμα προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη της σημερινής νομισματικής κρίσης·

6.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει στην ευρωζώνη ένα δεσμευτικό μηχανισμό κυρώσεων (π.χ. naming and shaming, αναστολή δικαιώματος ψήφου, μείωση επιδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία, χρηματοοικονομικές ποινές) προκειμένου να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

7.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο", στο οποίο οι χώρες της ευρωζώνης θα συνεισφέρουν αναλόγως του ΑεγχΠ τους και μέσω προστίμων που θα εξαρτώνται από το βαθμό υπέρβασης των επιπέδων χρέους και ελλείμματος· κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αντλήσει πόρους από το ΕΝΤ (EMF), μέχρι ποσού ίσου προς εκείνο που έχει ήδη καταθέσει· εάν όμως μια χώρα χρειαστεί επί πλέον πόρους ή εγγυήσεις, θα πρέπει να αποδέχεται ένα ειδικά σχεδιασμένο κάθε φορά πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του οποίου την εκτέλεση θα επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

8.  εκτιμά πως η ευρωζώνη χρειάζεται μια κοινή αγορά ευρω-ομολόγων (euro-bond market = EBM) για να μειώσει τις διαφορές απόδοσης (τα «spreads») μεταξύ ενδεικτικών ομολόγων και να απλοποιήσει την πρόσβαση των κρατών μελών σε πιστώσεις· τονίζει ότι πολλές χώρες χρειάζεται να τακτοποιήσουν τα δημοσιονομικά τους και να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα ελλείμματος και χρέους·

9.  τονίζει ότι οι εξουσίες της EUROSTAT πρέπει να ενισχυθούν· θεωρεί πως οι ανοικτές και διαφανείς στατιστικές πληροφορίες πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία·

10. τονίζει την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού εποπτικού οργάνου για την μικρο- και μακροπροληπτική εποπτεία, ώστε να υπάρξει ουσιαστική εποπτεία·

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απλοποιήσει τον τρόπο κατανομής των πόρων και να κάνει ταχύτερη την αποδέσμευσή τους, για μια καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης·

Η δομή διακυβέρνησης της στρατηγικής ΕΕ 2020 παραμένει υπερβολικά αδύναμη

12. πιστεύει πως η τρέχουσα στρατηγική για την ΕΕ του 2020 πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχει την ίδια μοίρα με την αποτυχημένη Στρατηγική της Λισαβόνας η οποία απέτυχε λόγω της αδύναμης κυβερνητικής δομής, της απουσίας συγκεκριμένων ευθυνών και της έλλειψης εστιασμένης προσοχής και διαφάνειας·

13. θεωρεί συνεπώς εξαιρετικά λυπηρό το ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν ενίσχυσαν τη δομή διακυβέρνησης της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020, παρά τα έντονα αιτήματα που περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την Ευρώπη του 2020·

14. τονίζει ξανά ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής απέτυχε και πρέπει να αντικατασταθεί από δεσμευτικά μέτρα·

15. εκτιμά πως τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καταρτίζουν τα εθνικά τους σχέδια δράσης βάσει ενός ευρωπαϊκού κώδικα σύγκλισης με μέγιστες και ελάχιστες τιμές για ορισμένες μακρο-οικονομικές πτυχές των οικονομιών τους· ο εν λόγω κώδικας σύγκλισης θα πρέπει να καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

16. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει χρήση του δικαιώματος ιδίας πρωτοβουλίας για να παρουσιάσει μια οικονομική στρατηγική για οικονομική ανάκαμψη βασισμένη κατά πρώτο λόγο σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και όχι σε απλές διακυβερνητικές πρωτοβουλίες·

17. εκτιμά πως η πραγματική οικονομική διακυβέρνηση σημαίνει να δοθεί στην Επιτροπή η ενδεδειγμένη και μεγαλύτερη διαχειριστική ευθύνη που θα της επιτρέπει να κάνει χρήση των υφισταμένων μηχανισμών αλλά και των μηχανισμών που πρόσφατα θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και ειδικότερα με τα άρθρα 121, 122, 136, 172, 173 και 194, που αναθέτουν στην Επιτροπή το έργο του συντονισμού των μεταρρυθμιστικών σχεδίων και δράσεων και της κατάρτισης μιας κοινής στρατηγικής·

18. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν μια τακτική κινήτρων και κυρώσεων και να κάνουν χρήση των μηχανισμών συμμόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 136 της Συνθήκης, όπως είναι τα οικονομικά κίνητρα (π.χ. χορήγηση και πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων) και οι κυρώσεις, με σκοπό την προώθηση μιας ενισχυμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και ειδικότερα μιας ενισχυμένης διακυβέρνησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020·

Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός δεν απηχεί το ίδιο επίπεδο φιλοδοξιών με εκείνο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την Ευρώπη του 2020

19. τονίζει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2011 όσο αυτό δεν θα απηχεί το ίδιο επίπεδο φιλοδοξιών με εκείνο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· θεωρεί λυπηρό, ότι το Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2011 δεν προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για τα κυριότερα προγράμματα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει τη σχέση ανάμεσα στα κονδύλια του προϋπολογισμού και στους ειδικούς στόχους που σχετίζονται με τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020·

20. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη εκδοχή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου τον Ιούνιο, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές επιτυχούς έκβασης της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων ώστε να επιτύχει την ενίσχυση της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020

21. θεωρεί λυπηρό το ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έδειξαν μεγαλύτερη διάθεση να συνεργαστούν στενότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την επιτυχή έκβαση της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020·

22. τονίζει πως το Κοινοβούλιο θα λάβει απόφαση επί των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Απασχόληση αφού πρώτα λάβει ικανοποιητική απάντηση για τη δομή διακυβέρνησης και το δημοσιονομικό πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020·

23. τονίζει πως οι ετήσιες πολιτικές συστάσεις και προειδοποιήσεις της Επιτροπής σχετικά με το βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 πρέπει να αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· οι εκθέσεις αυτές πρέπει να συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

24. εκτιμά πως οι Γενικοί Προσανατολισμοί Οικονομικής Πολιτικής (BEPGs) και οι ανά χώρα συστάσεις θα χρειαστεί να αναλυθούν λεπτομερέστερα προκειμένου να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα·

25. αναμένει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι θα ζητήσουν τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τους Γενικούς Προσανατολισμούς Οικονομικής Πολιτικής (BEPGs)· εκτιμά πως οι Γενικοί Προσανατολισμοί θα πρέπει να εστιάζονται σε πολιτικές συστάσεις για την αντιμετώπιση τόσο των μακρο-οικονομικών όσο και των μικρο-οικονομικών εξελίξεων στην Ένωση εν γένει και στο κάθε κράτος μέλος ειδικότερα, και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

26. τονίζει τη σημασία μιας στενότερης σύνδεσης των μηχανισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα μέσω της έγκαιρης υποβολής των τελευταίων, συμπεριλαμβανομένης μιας καλύτερης συγκριτικής μεθόδου για τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των διαφόρων κατηγοριών·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.