Förslag till resolution - B7-0355/2010Förslag till resolution
B7-0355/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om behovet av en förbättrad ekonomisk styrning

14.6.2010

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Guy Verhofstadt, Lena Ek för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0349/2010

Förfarande : 2009/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0355/2010
Ingivna texter :
B7-0355/2010
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0355/2010

Europaparlamentets resolution om behovet av en förbättrad ekonomisk styrning

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska rådets informella möte den 11 februari 2010,

–   med beaktande av det offentliga samrådet om EU 2020 som kommissionen anordnade samt resultatet av detta (SEK(2010)0116),

–   med beaktande av kommissionens utvärdering av Lissabonstrategin (SEK(2010)0114),

–   med beaktande av Europeiska rådets dokument ”Sju steg mot en framgångsrik europeisk strategi för tillväxt och sysselsättning”,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om EU 2020,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU 2020-strategin bör främja ekonomisk tillväxt och skapa sysselsättning. Det faktum att BNP har sjunkit med 4 procent, att industriproduktionen går tillbaka och att mer än 23 miljoner kvinnor och män går arbetslösa är en social och ekonomisk utmaning.

B.  De nuvarande finanskriserna i vissa medlemsstater i Europeiska unionen hade inte inträffat om medlemsstaterna hade följt bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten.

C. Medlemsstaterna bör höja sin ekonomiska prestanda genom att inleda strukturella reformer för att reducera de offentliga utgifterna, minska byråkratin, höja medborgarnas eget ansvarstagande, främja företagsamhet och innovation, göra lagstiftningen mer gynnsam när det gäller små och medelstora företag och ge människor en chans att göra så mycket som möjligt av sin potential i stället för att vara beroende av sociala bidrag.

En europeisk finansiell stabiliseringsmekanism för att som en viktig första åtgärd garantera stabilitet i euroområdet

 

1.  Europaparlamentet anser att den överenskommelse som träffades den 9 maj 2010 om att inrätta en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism för att hjälpa länder både inom och utanför euroområdet som befinner sig i finansiella svårigheter var ett avgörande ögonblick i Europas historia, men beklagar att europeiska politiker har förlorat flera månader och flera miljarder euro på grund av att de inte vidtog beslutsamma åtgärder tidigare.

2.  Europaparlamentet anser att överenskommelsen är en viktig första åtgärd för att förse Europeiska unionen med en stabil och hållbar ram för den monetära politiken. Programmets framgång är beroende av huruvida de medlemsstater som befinner sig i finansiella svårigheter lyckas reformera sina arbetsmarknader, få ordning på sina banksektorer, höja produktiviteten och påskynda skattejusteringarna.

3.  Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att parlamentet först måste ge sitt godkännande om kommissionen och rådet önskar tillämpa den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen på de internationella kapitalmarknaderna.

4.  Europaparlamentet framhåller att händelserna under den senaste tiden visar att euroområdet behöver en djärvare ekonomisk styrning och att en monetär pelare utan en socioekonomisk pelare är dömd att misslyckas.

EU måste vara bättre förberett inför framtida kriser

 

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att stärka förvaltningen av euroområdet på medellång och lång sikt i syfte att förhindra att den nuvarande valutakrisen upprepar sig.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en förstärkt påföljdsmekanism (t.ex. utpekande av den som inte uppfyller sina åtaganden, indragen rösträtt, sänkt stöd ur strukturfonder och finansiella påföljder) inom euroområdet i syfte att tvinga medlemsstaterna att följa bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten.

7.  Europaparlamentet efterlyser en ”europeisk valutafond” (EMF) till vilken länderna i euroområdet skulle bidra i proportion till deras BNP och genom böter om deras skulder och underskott är för stora. Alla medlemsstater skulle kunna lyfta medel ur EMF, upp till ett belopp som motsvarar dess tidigare deposition. Ett land i behov av ytterligare resurser eller garantier skulle dock vara tvunget att acceptera ett skräddarsytt reformprogram som kommissionen skulle övervaka.

8.  Europaparlamentet anser att euroområdet behöver en gemensam euroobligationsmarknad för att minska räntespreaden mellan referensobligationer och för att förenkla sättet på vilket medlemsstaterna får tillgång till medel. Parlamentet betonar att flera länder behöver få ordning på sina skattesystem och markant minska sina underskotts- och skuldnivåer.

9.  Europaparlamentet betonar att Eurostat måste få utökade befogenheter. Parlamentet anser att transparent statistisk information bör vara en förutsättning för att erhålla stöd från strukturfonderna.

10. Europaparlamentet betonar behovet av en EU-tillsynsmyndighet för mikro- och makrotillsyn som garanterar effektiv tillsyn.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla tilldelningen av medel och göra dem disponibla snabbare så att krisen kan tacklas på ett bättre sätt.

Styrningsstrukturen för EU 2020-strategin är fortfarande för svag

12. Europaparlamentet anser att den aktuella EU 2020-strategin bör utformas djärvare så att den inte går samma öde till mötes som Lissabonstrategin, som misslyckades på grund av en svag styrningsstruktur, avsaknad av ansvarsskyldighet och brist på fokus och transparens.

13. Europaparlamentet beklagar därför djupt att kommissionen och rådet inte har gett EU 2020-strategin en starkare styrningsstruktur, trots att parlamentet kraftfullt krävde detta i sin resolution av den 10 mars 2010 om EU 2020.

14. Europaparlamentet betonar igen att den öppna samordningsmetoden inom den ekonomiska politiken har misslyckats och bör ersättas med bindande åtgärder.

15. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna i nära samarbete med kommissionen bör utarbeta nationella handlingsplaner som tar hänsyn till en europeisk kod om överensstämmelse med maximi- och minimivärden, som ska tillämpas för vissa makroekonomiska aspekter av de nationella ekonomierna. Denna kod om överensstämmelse ska utarbetas av kommissionen och antas av Europeiska rådet.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sin initiativrätt för att lägga fram en ekonomisk strategi för ekonomisk återhämtning som främst bygger på EU-instrument och inte bara på mellanstatliga initiativ.

17. Europaparlamentet anser att en ändamålsenlig ekonomisk styrning förutsätter att kommissionen ges ett ordentligt, större förvaltningsansvar som ger den möjlighet att använda både befintliga verktyg och de nya verktyg som Lissabonfördraget skapar, till exempel artiklarna 121, 122, 136, 172, 173 och 194, vilka ger kommissionen i uppdrag att samordna reformplaner och åtgärder samt fastställa en gemensam strategi.

18. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet och kommissionen att etablera en taktik enligt principen om ”morot och piska” och att använda efterlevnadsmekanismerna i artikel 136 i fördraget, bland annat ekonomiska incitament (t.ex. extra EU-medel) och påföljder, i syfte att stödja en starkare ekonomisk styrning på EU-nivå, och i synnerhet en förstärkt styrning inom ramen för EU 2020-strategin.

EU:s budget avspeglar inte samma ambitionsnivå som den som demonstreras i kommissionens meddelande om EU 2020

19. Europaparlamentet betonar att det inte kommer att godkänna budgetförslaget för 2011 så länge som förslaget inte avspeglar den ambitionsnivå som presenteras i EU 2020‑strategin. Parlamentet beklagar det faktum att huvudprogrammen i EU 2020‑strategin inte förses med tillräcklig finansiering i budgetförslaget för 2011. Parlamentet uppmanar kommissionen att klargöra förhållandet mellan budgetposterna och de därtill hörande särskilda målen för EU 2020-strategin.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ambitiös genomgång för EU:s budget i samband med översynen av den fleråriga finansieringsramen i juni för att höja ambitionsnivån när det gäller att göra EU 2020-strategin till en framgång.

Europaparlamentet kommer att använda alla tillgängliga verktyg för att stärka EU 2020strategin

21. Europaparlamentet beklagar att varken kommissionen eller Europeiska rådet har visat någon större villighet till ett närmare samarbete med parlamentet för att göra EU 2020‑strategin till en framgång.

22. Europaparlamentet betonar att det kommer att fatta sitt beslut om riktlinjerna för sysselsättningen efter att ha mottagit ett tillfredsställande svar om styrningsstrukturen och budgetramen för EU 2020-strategin.

23. Europaparlamentet framhåller att kommissionens årliga politiska rekommendationer och varningar om hur medlemsstaterna uppfyller målsättningarna för EU 2020-strategin bör ligga till grund för Europeiska rådets beslut. Dessa rapporter bör diskuteras i parlamentet före diskussionerna i Europeiska rådet.

24. Europaparlamentet anser att de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och de landsspecifika rekommendationerna måste vara tillräckligt detaljerade för att ha någon verklig effekt.

25. Europaparlamentet förväntar sig att rådet och kommissionen hör parlamentet om de allmänna ekonomiska riktlinjerna. Parlamentet anser att de allmänna ekonomiska riktlinjerna bör fokusera på politiska rekommendationer som tar sig an både den makro- och den mikroekonomiska utvecklingen i unionen i stort och i de enskilda medlemsstaterna, och att särskild uppmärksamhet bör fästas vid strukturreformer som förbättrar tillväxten på medellång och lång sikt.

26. Europaparlamentet understryker betydelsen av en starkare koppling mellan stabilitets- och tillväxtpaktens instrument och de nationella reformprogrammen genom att de läggs fram på ett sätt som är kompatibelt tidsmässigt, med bättre jämförbarhet mellan nationella budgetar när det gäller olika utgiftskategorier.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet och kommissionen.