Πρόταση ψηφίσματος - B7-0356/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0356/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση

14.6.2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas, Jean-Paul Gauzès εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0349/2010

Διαδικασία : 2009/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0356/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0356/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0356/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας πως η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" πρέπει να προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση και να δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας, όπου η αύξηση του ΑΕγχΠ πρέπει και πάλι να ωθεί τη βιομηχανική παραγωγή και να δημιουργεί νέα απασχόληση,

Β.  εκτιμώντας πως η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" πρέπει να χρησιμεύσει ως ένα χειροπιαστό πρόγραμμα οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης,

Γ.  εκτιμώντας πως η Στρατηγική της Λισαβόνας απέδωσε κατώτερα του αναμενομένου λόγω ασθενούς κυβερνητικής δομής, απουσίας σαφών ευθυνών και αληθινού ενωσιακού πλαισίου, και λόγω πολύπλοκων επιδιώξεων με πολλαπλούς στόχους,

Δ.  εκτιμώντας πως η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση σε ορισμένα κράτη μέλη οφείλεται στην μη τήρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,

Ε.  εκτιμώντας πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις προχωρώντας σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τις οποίες οι δημόσιες δαπάνες θα μειωθούν και η οικονομία θα λάβει ώθηση, ενώ στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα προσφερθούν περισσότερες δυνατότητες να αναπτυχθούν και να έχουν νομοταγή συμπεριφορά δεδομένου ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηριχθεί η οικονομική μεγέθυνση και να έχουν οι πολίτες θέσεις εργασίας,

ΣΤ. εκτιμώντας πως οι κερδοσκοπικές κινήσεις, όπως οι μαζικές αγοραπωλησίες των CDS επί του ελληνικού δημοσίου χρέους, μπορούν να στραφούν και εναντίον άλλων ευάλωτων κρατών μελών (της ευρωζώνης) ανά πάσα στιγμή, προκαλώντας έτσι ένα κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων που θα υπέσκαπτε την εμπιστοσύνη των αγορών, που διαφορετικά δεν θα υπήρχε, και τελικά προκαλώντας απαράδεκτους κινδύνους για τη σταθερότητα του ευρώ·

1.  επικροτεί την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο για μια ευρεία συμφωνία που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του ευρώ και θα δημιουργήσει ένα νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης που θα περιλαμβάνει μια πλήρη δέσμη μέτρων·

2.  επικροτεί τις προσπάθειες των κρατών μελών για την επίτευξη μιας ευρέως αποδεκτής συμφωνίας σχετικά με την Ελλάδα· υπενθυμίζει ότι η βοήθεια προς την Ελλάδα υπό τη μορφή δανείων προκειμένου η χώρα αυτή να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός σχεδίου που θα μπορέσει να αποδώσει μόνον εάν η Ελλάδα πράγματι εκσυγχρονίσει τη διοικητική και οικονομική δομή της μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα·

3.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτάσεις της περί σχεδίων διάσωσης, ιδίως δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί την αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ·

4.  ανησυχεί έντονα για την επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση των περισσότερων από τα κράτη μέλη και για τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη, ειδικά της ευρωζώνης·

5.  εξαίρει εκείνα τα κράτη μέλη που καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεράσουν τα προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών μέσα από ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις και μέσα από τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους·

6.  επικροτεί το ευρύτατο σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, την εξάλειψη των διαρθρωτικών ακαμψιών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημιουργία ενός αξιόπιστου στατιστικού συστήματος, τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού συστήματος και την αναθεώρηση της δομής των δημοσίων δαπανών· επιμένει ότι η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατόν·

7.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020"·

8.  τονίζει ότι τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι η ευρωζώνη χρειάζεται μια πιο τολμηρή οικονομική διακυβέρνηση που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής στρατηγικής· τονίζει πως οποιοσδήποτε νομισματικός μηχανισμός, για να επιτύχει, θα πρέπει να συνυπολογίζει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση·

9.  τονίζει επίσης ότι οι μηχανισμοί της Συνθήκης για την δημοσιονομική και οικονομική εποπτεία δεν επαρκούν απολύτως, ενώ το αυτό ισχύει και για το τρέχον πλαίσιο συλλογής στατιστικών στοιχείων· υπενθυμίζει πως η νομισματική πολιτική εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτούς τους μηχανισμούς για να λειτουργήσει σωστά και υπενθυμίζει ότι χωρίς την ικανότητα της ΕΚΤ να εστιάζεται στη σταθερότητα των τιμών, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

10. τονίζει ότι πολλές χώρες πρέπει να τακτοποιήσουν τα δημοσιονομικά τους και να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα ελλειμμάτων και χρέους· συμφωνεί με το Συμβούλιο για την ανάγκη διασφάλισης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της ενισχυμένης οικονομικής μεγέθυνσης σε όλα τα κράτη μέλη και συμφωνεί κατά συνέπεια ότι τα προγράμματα δημοσιονομικής σταθεροποίησης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να επιταχυνθούν όπου αυτό δικαιολογείται·

11. αναγνωρίζει ότι το ευρώ κινδυνεύει όλο και περισσότερο όσο η κρίση του ελληνικού χρέους επεκτείνεται και σε άλλες χώρες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις που πρόσφατα παρουσίασε ο Επίτροπος κ. Olli Rehn για μια ενισχυμένη διαχείριση της ευρωζώνης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη της σημερινής νομισματικής κρίσης·

12. ζητεί να γίνουν αυστηρότερες οι διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ιδίως στο προληπτικό σκέλος, δεδομένου ότι η πίεση που ασκείται από τις υπόλοιπες χώρες είναι το ισχυρότερο μέσον που προς το παρόν είναι διαθέσιμο για να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις συστάσεις του Συμβουλίου· ζητεί να γίνει πιο ουσιαστική η οικονομική εποπτεία την οποία ασκεί η Επιτροπή· θεωρεί πως πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα θέσπισης κινήτρων για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση·

13. τονίζει πως οι αποφάσεις περί του βαθμού συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνονται από την Επιτροπή που θα ενεργεί ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, ώστε να τηρούνται πλήρως οι αρχές του Συμφώνου· θεωρεί προβλέψιμη την καθιέρωση ενός διαρκούς χρηματοπιστωτικού ελέγχου βάσει κοινών κριτηρίων που θα αποφασιστούν μετά από πρόταση της Επιτροπής·

14. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν ενισχυμένο και αυτόματο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων (π.χ. κατονομασία και στιγματισμός, αναστολή δικαιώματος ψήφου, μείωση επιδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία, χρηματικές ποινές) εντός της ευρωζώνης, ώστε να αναγκαστούν τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

15. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών μετά τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κρίση· υπενθυμίζει πως οι προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης πριν από τις κρίσεις απέβλεπαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης δημογραφικής πρόκλησης·

16. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός "Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου" ως συμπληρώματος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της αποστολής του να εποπτεύει τις δημοσιονομικές θέσεις των κρατών μελών, να εντοπίζει πιθανά προβλήματα όπως π.χ. μη βιώσιμα δημόσια οικονομικά και πιθανά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών, να προτείνει και να επιβάλλει διορθωτικές ενέργειες, εάν χρειαστεί με τους κατάλληλους μηχανισμούς κυρώσεων, και να μπορεί να παρεμβαίνει χορηγώντας δάνεια σε περιπτώσεις προβλημάτων στα ισοζύγια πληρωμών· θα πρόκειται για ένα ταμείο στο οποίο θα συνεισφέρουν οι χώρες της ευρωζώνης ανάλογα με το μέγεθος του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος τους και με πρόστιμα που θα τους επιβάλλονται σε συνάρτηση με το υπερβάλλον χρέος και έλλειμμα που θα παρουσιάζουν· καταρχήν, κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να ζητεί πόρους από το ΕΝΤ μέχρι του ποσού που έχει καταθέσει στο παρελθόν· τα δάνεια που θα χορηγούνται μέσω του μηχανισμού αυτού θα έχουν ως προϋπόθεση την εφαρμογή προσαρμοσμένων σε κάθε περίπτωση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·

17. ζητεί από την Επιτροπή να κάνει αξιολόγηση μακρο-οικονομικών επιπτώσεων για το σύνολο των μέτρων διαφύλαξης της δημοσιονομικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποβάλει ανακοίνωση για τη δυνατότητα, τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της έκδοσης ευρω-ομολόγων·

18. ζητεί την έγκαιρη εφαρμογή του Κανονισμού περί Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης· υπενθυμίζει πως οι οργανισμοί αυτοί θα τεθούν υπό την εποπτεία της ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) μόλις εγκριθεί η δέσμη εποπτικών μέτρων και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση της ολιγοπωλιακής δομής του κλάδου της αξιολόγησης των κρατικών πιστοληπτικών ικανοτήτων·

19. θεωρεί ότι η μείωση των επιπέδων φοροαπάτης θα βοηθούσε στη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων χωρίς αύξηση των φόρων και με διατήρηση των δημόσιων δαπανών· ανησυχεί για τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στην ενιαία αγορά λόγω των διαφορετικών επιπέδων φοροαπάτης στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη αντικτύπου για την αξιολόγηση των διαφόρων προβλημάτων που προκαλούνται από τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία σε όλα τα κράτη μέλη·

 

20. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναπροσαρμόσει τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" βάσει των πρόσφατων αποφάσεων και να αναβάλει την έγκρισή της για το δεύτερο εξάμηνο του έτους· τονίζει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κληθεί να γνωμοδοτήσει προτού ληφθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση επί του τροποποιημένου κειμένου·

Ανάγκη ενίσχυσης της αναγκαίας δομής διακυβέρνησης για την "Ευρώπη 2020"

21. τονίζει πως η ανοικτή μέθοδος συντονισμού απέτυχε και πρέπει να αντικατασταθεί με δεσμευτικά μέτρα· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν μιαν οικονομική στρατηγική για την οικονομική ανάκαμψη, βασισμένη κατά πρώτο λόγο στους μηχανισμούς της ΕΕ και όχι κυρίως σε διακυβερνητικές πρωτοβουλίες·

22. πιστεύει η αληθινή οικονομική διακυβέρνηση συνεπάγεται να δοθεί στην Επιτροπή η κατάλληλη και ισχυρότερη διαχειριστική αρμοδιότητα που θα της επιτρέπει να κάνει χρήση των υφισταμένων μηχανισμών και των μηχανισμών που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας π.χ. στα άρθρα 121, 122, 136, 172, 173 και 194, που αναθέτουν στην Επιτροπή το έργο του συντονισμού των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και δράσεων και της κατάρτισης μιας κοινής στρατηγικής·

23. εκτιμά πως οι Γενικοί Προσανατολισμοί Οικονομικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ) και οι ανά χώρα συστάσεις θα χρειαστεί να είναι αρκετά λεπτομερείς προκειμένου να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα· τονίζει τη σημασία ενός στενότερου δεσμού ανάμεσα στους μακρο-οικονομικούς μηχανισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα της "Ευρώπης 2020" μέσα από μια συνεκτικότερη από χρονική άποψη παρουσίασή τους και μαζί με μεγαλύτερες δυνατότητες συγκριτικής εξέτασης των εθνικών προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των διαφόρων κατηγοριών· τα κράτη μέλη οφείλουν όχι μόνο να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και να τις συντονίζουν κατά τρόπο που να μην αλληλοαναιρούνται· υπενθυμίζει τον ενισχυμένο ρόλο των Γενικών Προσανατολισμών Οικονομικής Πολιτικής·

24. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν μια τακτική κινήτρων και αντικινήτρων και να κάνουν χρήση μηχανισμών συμμόρφωσης στο πλαίσιο του άρθρου 136 της Συνθήκης, όπως π.χ. οικονομικά κίνητρα (π.χ. επιπρόσθετες ευρωπαϊκές πιστώσεις), καθώς και ποινές αποβλέπουσες στην προαγωγή μιας ενισχυμένης ενωσιακής οικονομικής διακυβέρνησης και ειδικότερα μιας ενισχυμένης διακυβέρνησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

25. εκτιμά πως πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες της EUROSTAT, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών διενέργειας ερευνών· εκτιμά πως οι ανοικτές και διαφανείς στατιστικές πληροφορίες πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση διαρθρωτικών πόρων· φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει την ευθύνη να αξιολογεί τις στατιστικές προκειμένου να αποφασίζει εάν ένα κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια·

26. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εποικοδομητικό συμβιβασμό με το Κοινοβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε μία ανάγνωση για το νέο εποπτικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να είναι πλήρως λειτουργικές την 1η Ιανουαρίου 2011· πιστεύει ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να ρυθμίζει μεταξύ άλλων το ρόλο των αγορών παραγώγων και προσωρινά να απαγορεύει ή να περιορίζει ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης.

Ένας ενισχυμένος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

27. αναμένει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι θα ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σχετικά με τους Γενικούς Προσανατολισμούς Οικονομικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ)· εκτιμά πως οι Γενικοί Προσανατολισμοί θα πρέπει να εστιάζονται σε πολιτικές συστάσεις για την αντιμετώπιση τόσο των μακρο-οικονομικών όσο και των μικρο-οικονομικών εξελίξεων στην Ένωση εν γένει και στο κάθε κράτος μέλος ειδικότερα κι ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

28. υπενθυμίζει ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κληθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο να γνωμοδοτήσει επί των Προσανατολισμών για την Απασχόληση· υπενθυμίζει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει επί των Προσανατολισμών για την Απασχόληση μόνον αφού πρώτα ικανοποιηθεί ως προς το πλαίσιο διακυβέρνησης και το δημοσιονομικό πλαίσιο της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

29. θεωρεί λυπηρό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως εκπρόσωπος των ευρωπαίων πολιτών, δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει επί των δεικτών που θα αποτελέσουν τη βάση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων της "Ευρώπης 2020"· ζητεί από την Επιτροπή να αναβάλει τη λήψη της απόφασής της και να ζητήσει πρώτα τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

30. τονίζει πως οι ετήσιες πολιτικές συστάσεις και προειδοποιήσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τους στόχους της "Ευρώπης 2020" θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· φρονεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καλείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο να γνωμοδοτεί επί των σχετικών εκθέσεων προτού αυτές συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

31. ζητεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνέπειες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, που αποφασίστηκε από το έκτακτο Συμβούλιο Ecofin στις 9 και 10 Μαΐου 2010, σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

32. τονίζει, ως προς το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF), τη σημασία μιας αναθεώρησης του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15-16 Δεκεμβρίου 2005 και να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να προσφέρει χρηματοδότηση στις πρωτοβουλίες που προβλέπει η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" καθώς και στις διάφορες πρωτοβουλίες και πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί ή θα αναληφθούν βάσει του τρέχοντος αλλά και του επομένου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

33. επικροτεί καταρχήν το εν γένει πνεύμα του σχεδίου προϋπολογισμού 2011, αλλά ανησυχεί για τα ισχνά περιθώρια των διαφόρων κονδυλίων του προϋπολογισμού και για το ότι κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός δεν απηχεί επαρκώς τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις προκειμένου να μετατραπεί η ΕΕ σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, θεμελιωμένη στη γνώση·

34  τονίζει ότι είναι αδύνατον από δημοσιονομική άποψη να εντοπισθούν σαφώς οι χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" βάσει των συγκεκριμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις νέες βασικές πρωτοβουλίες· αναλαμβάνει όμως τη δέσμευση να εργασθεί ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού 2011, ώστε να διασφαλιστεί σε εκείνη τη φάση η επαρκής χρηματοδότηση της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.