Menettely : 2009/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0356/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0356/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.13

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0224

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 137kWORD 75k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0349/2010
14.6.2010
PE441.938v01-00
 
B7-0356/2010

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


talouden ohjausjärjestelmästä


Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas, Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma talouden ohjausjärjestelmästä  
B7‑0356/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat EU 2020 -strategiasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että EU 2020 ‑strategian on edistettävä talouskasvua, kehitettävä kilpailukykyä ja luotava työpaikkoja, jolloin kasvava BKT taas edistää teollisuustuotantoa ja luo uusia työpaikkoja,

B.  katsoo, että EU 2020 ‑strategian olisi toimittava kasvua ja työllisyyttä edistävänä konkreettisena ohjelmana, jolla vastataan talouskriisiin,

C. katsoo, että Lissabonin strategia jäi kauas tavoitteistaan heikon hallintorakenteensa, vastuunalaisuuden ja todellisen EU:n kehyksen puuttumisen sekä monimutkaisten päämäärien ja liian monien tavoitteiden vuoksi,

D. katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa nykyinen talous- ja rahoituskriisi johtuu siitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä ei ole noudatettu,

E.  katsoo, että jäsenvaltioiden olisi parannettava taloudellista suorituskykyään toteuttamalla rakenneuudistus, jolla leikataan julkisia menoja, elvytetään taloutta ja annetaan pk‑yrityksille enemmän mahdollisuuksia kehittyä ja toimia suotuisassa ympäristössä, ottaen huomioon, että tämä on paras tapa edistää talouskasvua ja luoda työpaikkoja kansalaisille,

F.  ottaa huomioon, että Kreikan valtionvelan luottoriskijohdannaisilla toteutetun massiivisen kaupankäynnin kaltainen keinottelu voidaan suunnata myös muita (euroalueen) jäsenvaltioita vastaan millä hetkellä hyvänsä, mikä luo riskin, jota ei muuten olisi olemassa, että jokin maa ei ehkä voi täyttää maksuvelvoitteitaan riippuen markkinoiden luottamuksesta sitä kohtaan, ja viime kädessä altistaa euron vakauden riskille, jota ei voida hyväksyä,

1.  pitää myönteisenä neuvoston päätöstä kauaskantoisesta sopimuksesta, joka varmistaa euron vakauden ja luo kattavasta toimenpidepaketista koostuvan Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin;

2.  pitää myönteisenä jäsenvaltioiden pyrkimyksiä luoda Kreikan tukemista koskeva monien osapuolten yhteinen sopimus ja muistuttaa, että Kreikan tukeminen lainoilla siten, että se voi jälleen saada rahoitusta, on osa suunnitelmaa, joka voi onnistua vain sillä edellytyksellä, että Kreikka uudenaikaistaa tehokkaasti hallintorakenteensa ja taloudellisen rakenteensa hyvin lyhyellä aikavälillä;

3.  kehottaa komissiota ilmoittamaan viipymättä parlamentille pelastussuunnitelmia koskevat ehdotuksensa, erityisesti siksi, että Euroopan parlamentti on EU:n budjettivallan käyttäjä;

4.  on syvästi huolissaan useimpien jäsenvaltioiden julkisen talouden rahoitustilanteen heikentymisestä ja mahdollisista seurausvaikutuksista muissa jäsenvaltioissa, erityisesti euroalueen valtioissa;

5.  onnittelee niitä jäsenvaltioita, jotka ovat vahvasti pyrkineet selviytymään maksutaseongelmistaan radikaalien uudistusten avulla ja parantamalla kansantaloutensa kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla;

6.  pitää myönteisinä Kreikan hallituksen laajakantoisia suunnitelmia, jotka koskevat maan uudenaikaistamista, rakenteellisten jäykkyyksien poistamista, korruption torjuntaa, luotettavan tilastojärjestelmän luomista, budjettivajeen pienentämistä, veronkannon tehostamista ja julkisten menojen rakenteen tarkistamista; kehottaa Kreikkaa saamaan tuloksia aikaan niin pian kuin mahdollista;

7.  pitää myönteisenä EU 2020 -strategiaa koskevaa komission ehdotusta;

8.  korostaa viimeaikaisten tapahtumien osoittaneen, että euroalue tarvitsee voimakkaampaa talouden ohjausjärjestelmää, jota kehitetään EU:n keskipitkän ja pitkän aikavälin strategian puitteissa; korostaa, että rahapoliittisen välineen käytön yhteydessä taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on otettava huomioon onnistumisen takaamiseksi;

9.  korostaa toisaalta, että talousarvion ja talouden valvontaa koskevat perussopimuksen mekanismit eivät ole riittävän tehokkaita ja että sama koskee tilastotietojen nykyistä keräämiskäytäntöä; muistuttaa, että rahapolitiikassa luotetaan suuressa määrin mainittujen mekanismien asianmukaiseen toimivuuteen ja muistuttaa, että jos EKP ei pysty keskittymään hintavakauteen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne heikentyy keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

10. korostaa, että monien maiden on pantava julkinen taloutensa kuntoon ja vähennettävä vaje- ja velkatasojaan huomattavasti; hyväksyy neuvoston kannan, jonka mukaan julkisen talouden kestävyys ja tehostettu talouskasvu on varmistettava kaikissa jäsenvaltioissa, ja myöntää näin ollen, että julkisen talouden vakauttamista ja rakenneuudistuksia koskevia suunnitelmia on tarvittaessa nopeuttava;

11. myöntää, että Kreikan kriisin leviäminen muihin maihin lisää euroon kohdistuvaa uhkaa; kehottaa komissiota kehittämään nopeasti komissaari Olli Rehnin äskettäin esittämiä ehdotuksia, jotka koskevat euroalueen hallinnan vahvistamista keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jotta nykyisen valuuttakriisin toistuminen voidaan välttää;

12. kehottaa vahvistamaan vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä ja erityisesti sen ehkäiseviä määräyksiä, kun otetaan huomioon, että vertaispaine on vahvin tällä hetkellä käytettävissä oleva väline, jolla jäsenvaltiot voidaan saada noudattamaan neuvoston suosituksia; vaatii, että komissio tehostaa toteuttamaansa talouden valvontaa; katsoo, että olisi tutkittava julkisen talouden vakauttamisen kannustimien luomisen mahdollisuuksia;

13. korostaa, että vakaus- ja kasvusopimuksen periaatteiden kunnioittamiseksi komission olisi tehtävä neuvostosta riippumaton päätös siitä, missä määrin jäsenvaltiot noudattavat vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä, katsoo, että olisi otettava käyttöön jatkuva tilintarkastus, joka perustuu komission ehdotuksessa päätettyihin yhteisiin kriteereihin;

14. kehottaa komissiota ottamaan euroalueella käyttöön vahvistetun automaattisen seuraamusmekanismin (kuten nimien julkistamisen, äänioikeuden peruuttamisen, rakennerahastotukien leikkaamisen ja taloudelliset seuraamukset), jotta jäsenvaltiot voidaan pakottaa kunnioittamaan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä;

15. ilmaisee syvän huolensa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä rahoitus- ja talouskriisien jälkitilanteessa; muistuttaa, että vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa ennen kriisejä toteutetut toimet kohdistuivat pitkälti väestönkehityksen kasvavien haasteiden kohtaamiseen;

16. kehottaa komissiota harkitsemaan "Euroopan valuuttarahaston" perustamista siten, että se täydentää vakaus- ja kasvusopimusta jäsenvaltioiden julkisen talouden rahoitustilanteen seurannassa, määrittää mahdolliset ongelmat kuten julkisen talouden kestämättömyyden ja mahdolliset maksutaseen ongelmat, ehdottaa ja panee täytäntöön korjaavia toimia ja tarvittaessa niihin liittyviä asianmukaisia seuraamusmekanismeja, ja pystyy puuttumaan lainojen myöntämiseen maksutaseongelmien tapauksissa; katsoo, että mainittu rahasto toimisi siten, että euroalueen maat osallistuisivat bruttokansantuotettaan vastaavassa suhteessa ja liiallista velkaansa ja vajettaan vastaavilla sakkomaksuilla; katsoo, että periaatteessa kaikki jäsenvaltiot voisivat nostaa EVR:n varoja määrän, jonka ne ovat aikaisemmin tallettaneet sinne; katsoo, että mainitun mekanismin mukaisesti myönnetyt lainat olisi myönnettävä vain tiukkojen maakohtaisesti laadittujen uudistusohjelmien mukaisesti;

17. pyytää komissiota laatimaan toimenpidepakettien makrotaloudellisten vaikutusten arvioinnin Euroopan unionin rahoitusvakauden suojelemiseksi ja pyytää komissiota antamaan tiedonannon euro-obligaatioannin toteutettavuudesta, riskeistä ja eduista;

18. pyytää luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen pikaista täytäntöönpanoa; muistuttaa, että EAMV valvoo luottoluokituslaitoksia valvontapaketin hyväksymisestä lähtien ja vaatii, että Euroopan komission on esitettävä ehdotuksia, jotka koskevat puuttumista valtionvelkojen luottoluokituksen oligopolistiseen rakenteeseen;

19. katsoo, että veropetosten vähentäminen edistäisi julkisten vajeiden supistamista veroja korottamatta ja sosiaalimenojen tason säilyttäen; on huolissaan sisämarkkinoille syntyneestä vääristymästä, joka johtuu eroista veropetosten laajuudessa eri jäsenvaltioissa; pyytää komissiota laatimaan vaikutusten arvioinnin arvioidakseen veronkierron ja varjotalouden aiheuttamia erilaisia ongelmia kussakin jäsenvaltiossa;

20. kehottaa Eurooppa-neuvostoa mukauttamaan EU 2020 -strategiansa äskettäisten päätösten huomioon ottamiseksi ja lykkäämään strategian hyväksymistä toiselle vuosipuoliskolle; korostaa, että EP:n tulisi voida esittää kantansa ennen lopullisen päätöksen tekemistä muutetusta tekstistä;

Eurooppa 2020 -strategian hallintorakenteen vahvistamisen välttämättömyys

21. korostaa, että avoimen koordinaation menetelmä on epäonnistunut ja että se olisi korvattava sitovilla toimenpiteillä; kehottaa neuvostoa ja komissiota esittämään talouden elvyttämiseksi taloudellisen strategian, joka perustuu ensisijaisesti unionin välineisiin eikä pääasiassa hallitustenvälisiin aloitteisiin;

22. katsoo, että todellinen talouden ohjausjärjestelmä tarkoittaa sitä, että komissiolle annetaan selkeä ja entistä suurempi hallintovastuu, jolloin se voi käyttää nykyisiä välineitä ja Lissabonin sopimuksella, esimerkiksi sen 121, 122, 136, 172, 173 ja 194 artiklalla luotuja uusia välineitä, joilla annetaan komission tehtäväksi koordinoida uudistussuunnitelmia ja toimia sekä luoda yhteinen strategia;

23. katsoo, että talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja maakohtaiset suositukset on laadittava riittävän yksityiskohtaisiksi, jotta niillä olisi todellisia vaikutuksia; korostaa, että on tärkeää luoda vahva yhteys vakaus- ja kasvusopimuksen makrotaloudellisten välineiden ja EU 2020 -strategian mukaisten kansallisten uudistusohjelmien välille esittämällä ne ajallisesti johdonmukaisella tavalla, mukaan luettuna kansallisten talousarvioiden parempi vertailtavuus eri menoluokkiin sisältyvien menojen osalta; katsoo, että jäsenvaltioiden on sekä suunniteltava talouspolitiikkansa yhteisen edun mukaisesti että sovitettava ne yhteen siten, että ne eivät kumoa toistensa vaikutuksia; muistuttaa talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen korostetusta merkityksestä;

24. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja komissiota tarjoamaan "keppiä ja porkkanaa" sekä käyttämään perussopimuksen 136 artiklan puitteissa säännösten noudattamisen valvontamekanismeja kuten taloudellisia kannustimia (esim. ylimääräistä EU-rahoitusta) sekä seuraamuksia, joilla pyritään tukemaan EU:n talouden ohjausjärjestelmän tehostamista ja erityisesti Eurooppa 2020 -strategian hallinnon tehostamista;

25. katsoo, että Eurostatin valtuuksia olisi vahvistettava, Eurostatille annetut tutkimusvaltuudet mukaan lukien; katsoo, että tilastotietojen avoimuuden olisi oltava rakennerahaston varojen saamisen edellytys; katsoo, että komission on otettava vastuu tilastotietojen arvioinnista, jotta se voi päättää, noudattaako jäsenvaltio pyydettyä velvoitetta ja arviointia;

26. kehottaa komissiota tekemään parlamentin kanssa rakentavan kompromissiratkaisun siten, että parlamentti voi hyväksyä uuden valvontakehyksen yhden käsittelyn perusteella, minkä myötä uudet eurooppalaiset valvontaviranomaiset voivat aloittaa toimintansa täysimääräisesti 1. tammikuuta 2011; katsoo, että muun muassa johdannaismarkkinoiden roolista ja tietynkaltaisten liiketoimien väliaikaisesta kieltämisestä tai rajoittamisesta, jotka voivat uhata finanssimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä tai rahoitusjärjestelmän vakautta koko unionissa tai osassa unionia, olisi tehtävä päätökset;

Euroopan parlamentin vahvistettu asema

27. odottaa neuvoston ja komission kuulevan parlamenttia talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista; katsoo, että talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa olisi keskityttävä toimintasuosituksiin, joissa puututaan sekä makro- että mikrotaloudellisiin tapahtumiin laajemmin unionissa ja yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla ja että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kasvua edistäviin rakenneuudistuksiin;

28. muistuttaa, että parlamenttia on kuultava asianmukaisesti työllisyyden suuntaviivoista; muistuttaa, että parlamentti tekee päätöksensä työllisyyden suuntaviivoista vasta kun se on tyytyväinen Eurooppa 2020 -strategian hallintoon ja budjettikehykseen;

29. pitää valitettavana sitä, että Euroopan unionin kansalaisia edustavaa parlamenttia ei kuulla EU 2020 -strategian kansallisten uudistusohjelmien perustana olevista indikaattoreista; pyytää, että neuvosto lykkää päätöstään ja kuulee ensin parlamenttia;

30. korostaa, että Eurooppa-neuvoston päätösten olisi perustuttava komission vuotuisiin suosituksiin ja varoituksiin, jotka koskevat sitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet EU 2020 -tavoitteita; katsoo, että parlamenttia olisi kuultava asianmukaisesti näistä raporteista ennen Eurooppa-neuvostossa käytäviä keskusteluja;

31. pyytää lisätietoja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin – josta Ecofin-neuvosto päätti 9.–10. toukokuuta 2010 järjestetyssä ylimääräisessä kokouksessaan EU:n talousarvion käsittelyn yhteydessä – käyttöönoton seurauksista;

32. monivuotinen rahoituskehys: korostaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen merkitystä, jotta siinä noudatetaan 15.–16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiä ja jotta se mukautetaan vastaamaan Lissabonin sopimuksen vaatimuksia, jotta voidaan myöntää rahoitusta EU 2020 -strategiassa mainitulle aloitteille sekä useille nykyiseen ja seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyville aloitteille ja poliittisille sitoumuksille;

33. pitää vuotta 2011 koskevan talousarvioesityksen yleistä suuntaa periaatteessa myönteisenä, mutta on huolissaan eri otsakkeiden ahtaista liikkumavaroista ja siitä, että esitys ei näin ollen vastaa riittävässä määrin unionin nykyisiä sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, jotka liittyvät unionin muuttamiseen älykkääksi, kestäväksi ja osallistavaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi;

34. korostaa, että on mahdotonta määrittää selkeästi EU 2020 -strategian lippulaiva-aloitteiden täsmällisten budjettikohtien taloudellisia vaikutuksia EU:n talousarvioon; ilmoittaa siitä huolimatta olevansa sitoutunut toimimaan aktiivisesti mainitun asian edistämiseksi jo vuoden 2011 talousarvion puitteissa, jotta tässä vaiheessa varmistetaan EU 2020 ‑strategian riittävä rahoitus;

35. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö