Πρόταση ψηφίσματος - B7-0358/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0358/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας

14.6.2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0358/2010

Διαδικασία : 2010/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0358/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0358/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0358/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαρτίου 2010 μια έκρηξη προκάλεσε τη βύθιση του πολεμικού σκάφους RΟΚS Cheonan της νότιας Κορέας με αποτέλεσμα την απώλεια 46 ζωών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων από τη νότια Κορέα (ΔΚ), το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία και τη Σουηδία ανέλαβαν έρευνα σχετικά με τη βύθιση του Cheonan,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής έρευνα κατέληξε στο σαφές συμπέρασμα ότι η ΛΔΚ ήταν υπεύθυνη για τη βύθιση αναφέροντας ως στοιχείο το γεγονός ότι τμήματα της τορπίλης που ανευρέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ταίριαζαν με τορπίλη CΗΤ-02D της βόρειας Κορέας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε γενική διεθνής καταδίκη της ΛΔΚ ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη βύθιση του Cheonan ως απεχθή και άκρως ανεύθυνη πράξη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας δεν έχει μέχρι στιγμής καταδικάσει τη βύθιση του Cheonan,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΚ εξακολουθεί να αποστέλλει δια θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην ΛΔΚ παρά τη δύσκολη διπλωματική κατάσταση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΚ έχει παραπέμψει το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2010 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη των συνομιλιών βορρά - νότου σχετικά με την χερσόνησο της Κορέας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα εις βάρος του λαού της Βόρειας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης βασανιστηρίων και των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς ότι η ΛΔΚ αποτελεί κέντρο για την παραγωγή πλαστών χρημάτων,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ εξακολουθεί να αναπτύσσει το πρόγραμμά της για πυρηνικά όπλα,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφαση 1928 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 7ης Ιουνίου 2010 παρατείνεται έως τις 12 Ιουνίου 2011 η θητεία της ομάδας εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν τις κυρώσεις κατά της ΛΔΚ,

1.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να παραδεχθεί τη βύθιση του ROΚS Cheonan και να ζητήσει συγνώμη για αυτό·

2.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει την πίεση προς την ΛΔΚ ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να επιδείξει ευθύνη ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάνοντας χρήση της σημαντικής οικονομικής επιρροής της στην ΛΔΚ προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις στη χερσόνησο της Κορέας·

4.  προτρέπει την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να χρησιμοποιήσει την επιρροή της υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών των έξι μερών·

5.  επικροτεί το ρόλο του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών με την παρουσία του στην ΔΚ εξασφαλίζοντας μια σταθεροποιητική επιρροή στην περιοχή·

6.  επικροτεί την κυβέρνηση της ΔΚ για τη συγκρατημένη και μετρημένη απάντησή της στα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας παρά την απώλεια των 46 ναυτών της·

7.  επικροτεί την κυβέρνηση της ΔΚ για την απόφασή της να συνεχίσει να αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στην ΛΔΚ·

8.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει την πίεση προς την κυβέρνηση της ΛΔΚ προκειμένου να θέσει τέρμα στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι του λαού της Βόρειας Κορέας·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την οποία παρατείνεται η θητεία της ομάδας εμπειρογνωμόνων και καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να τερματίσει το πρόγραμμά της για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.