Förslag till resolution - B7-0359/2010Förslag till resolution
B7-0359/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen på Koreahalvön

14.6.2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0358/2010

Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0359/2010
Ingivna texter :
B7-0359/2010

B7‑0359/2010

Europaparlamentets resolution om situationen på Koreahalvön

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Korea,

–   med beaktande av uttalandet av Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om offentliggörandet av rapporten om sänkningen av det sydkoreanska fartyget Cheonan,

–   med beaktande av rapporten ”Investigation Result on the Sinking of ROKS 'Cheonan'”,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Sänkningen av fartyget Cheonan

A. En sydkoreansk patrullbåt, Cheonan, förliste den 26 mars 2010 efter att ha angripits på omstritt vatten. Angreppet ledde till att 46 besättningsmän omkom.

B.  Fartyget slets itu av tryckvågen och implosionseffekten från den torpedexplosion under vattnet som ägde rum i farvattnet strax utanför ön Baegnyong, nära den omstridda sjögränsen mellan Nord- och Sydkorea.

C. De stora skador som orsakades på gasturbinrummet fick fartyget att sjunka. På grund av de starka strömmarna återfanns den övriga delen av fartyget sju kilometer från angreppsplatsen.

D. Delar av den CHT-02D-torped som hämtades upp från havsbotten den 15 maj 2010 var märkt med hangulskrift och liknade en nordkoreansk tung torped med en diameter på 21 tum, en vikt på 1,7 ton och en verkansladdning på upp till 250 kilo.

E.  Vid tidpunkten för händelsen befann sig alla ubåtar från andra grannländer antingen på eller i närheten av sina baser.

F.  Det finns otvetydiga bevis för att det sydkoreanska fartyget Cheonan förliste som en följd av en extern undervattensexplosion förorsakad av en torped som framställts i Nordkorea och avlossats av en liten nordkoreansk ubåt. Detta framgår dels av en utredning som genomförts av ett internationellt arbetslag från den gemensamma civil-militära undersökningsgruppen, inom ramen för en vetenskaplig och objektiv utrednings- och valideringsprocess, dels av en oberoende utvärdering från de neutrala staternas övervakningskommission (Neutral Nations Supervisory Committee).

G. FN:s generalsekreterare har beskrivit rapportens resultat som mycket oroväckande.

H. Sydkoreas regering har krävt en offentlig ursäkt och ett löfte om att det inte kommer att förekomma några ytterligare provokationer från de nordkoreanska myndigheternas sida.

I.   Nordkorea frånsäger sig allt ansvar för händelsen och anklagar Sydkorea för manipulation.

J.   Som en följd av händelsen har Sydkorea meddelat att man avbryter och stoppar alla sina förbindelser med Nordkorea, med undantag av humanitärt bistånd och KIC-operationer. Man har också aviserat att man kommer att återuppta sina radio- och högtalarsändningar med propaganda, men dessa planer har ännu inte förverkligats.

K. Som svar på de avbrutna handelsförbindelserna har Nordkorea brutit alla sina förbindelser med Sydkorea och hotat med att angripa sydkoreanska högtalare om dessa fortsätter att sända propaganda. Dessutom har Nordkorea hotat med ett fullskaligt krig om ytterligare sanktioner införs mot landet.

L.  EU stöder kraftfullt avskaffandet av kärnvapen på Koreahalvön, och anser att ett återupptagande av sexpartssamtalen är av största vikt för att uppnå fred och stabilitet i regionen.

 

M. Kina har tidigare dragit sig för att utöva påtryckningar, eftersom man har befarat en tillströmning av flyktingar över gränsen.

N. Den sydkoreanska regeringen har formellt hänvisat frågan till FN:s säkerhetsråd för diskussion. Samtidigt har Nordkorea, i en skrivelse till ordföranden för FN:s säkerhetsråd, frånsagt sig allt ansvar för attacken och uppmuntrat säkerhetsrådet att hjälpa Nordkorea med dess egna utredningar.

Mänskliga rättigheter

O. Med hjälp av satellitbilder och olika vittnesmål från nordkoreanska avhoppare har det kunnat fastslås att Nordkorea har sex politiska koncentrationsläger med över 150 000 politiska fångar.

P.  De politiska fångar som hålls inspärrade i lägren fråntas sina grundläggande mänskliga rättigheter och saknar kontakt med omvärlden. Många av dem dör av undernäring och behandlingsbara sjukdomar och nekas rätten till medicinsk vård.

Q. Det finns inte några fria kommunikationsmedel såsom radio, tidningar och Internettillgång i Nordkorea, vilket innebär att endast information som godkänts eller utsänts av regeringen kan nå ut till befolkningen och att nordkoreanerna knappast kan förmedla någon information om människorättssituationen till omvärlden. Internationella humanitära organisationer och människorättsorganisationer har inte någon tillgång till Nordkorea och dess befolkning.

R.  Europeiska unionen engagerar sig starkt för avskaffandet av dödsstraffet och strävar efter att alla länder ska acceptera denna princip.

S.  Den 25 februari 2010 fastställde Sydkoreas författningsdomstol med en majoritet av fem röster mot fyra att dödsstraffet inte strider mot författningen. Domarna underströk dock också att frågan om dödsstraffets vara eller inte vara bör debatteras i nationalförsamlingen och inte i samband med konstitutionella förfaranden. Författningsdomstolen antog beslutet med fem röster för och fyra röster emot. Beslutet från 1996 antogs med sju röster för och två emot.

T.  I Sydkorea finns det över 55 fångar med fastställda dödsdomar. Den senaste avrättningen i Sydkorea genomfördes i december 1997. Under den nytillträdde presidenten Kim Dae Jung, som själv dömdes till döden 1980 och sedan benådades, har Sydkorea slutat tillämpa dödsstraffet, och landet har under de senaste 13 åren tillhört den grupp länder som inte tillämpar dödsstraffet i praktiken.

U. Den 18 december 2007 antog FN:s generalförsamling med stor majoritet en resolution där man uppmanade de länder som tillämpar dödsstraffet att införa ett moratorium mot avrättningar i syfte att avskaffa dödsstraffet. Innehållet i denna resolution upprepades sedan i en resolution av den 18 december 2008.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de tragiska dödsfallen på korvetten Cheonan och uttrycker sin medkänsla med Sydkoreas regering, de omkomnas familjer och det koreanska folket i en anda av solidaritet och vänskap.

2.  Europaparlamentet upprepar vice ordförandens/den höga representantens fördömande av attacken och lovordar den återhållsamhet som Sydkorea visat.

3.  Europaparlamentet erkänner slutsatserna i den gemensamma utredningsgruppens slutrapport och tar bestämt avstånd från sänkningen av fartyget, eftersom man ser den som en provocerande handling som utmanar freden och stabiliteten på Koreahalvön.

4.  Europaparlamentet beklagar att Kinas och Rysslands regeringar ännu inte har tagit klar ställning till slutsatserna i den gemensamma utredningsgruppens slutrapport.

5.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att visa återhållsamhet och använda alla tillgängliga medel för att förbättra förbindelserna mellan Nord- och Sydkorea och stärka insatserna för att främja varaktig fred och säkerhet på Koreahalvön.

6.  Europaparlamentet uppmanar Kina – som är en regional maktfaktor, en ständig medlem av säkerhetsrådet och Nordkoreas främsta handelspartner – att utöva lämpligt inflytande på Nordkorea och försöka se till att konflikten inte urartar ytterligare.

7.  Europaparlamentet välkomnar Kinas förklaringar om att man är beredd att samarbeta med USA, och uppmuntrar båda dessa länder att arbeta på ett sådant sätt att stabiliteten på Koreahalvön upprätthålls.

8.  Europaparlamentet anser att Sydkorea gör rätt i att hänvisa frågan till FN:s säkerhetsråd.

9.  Europaparlamentet uppmanar de länder som deltar i sexpartsförhandlingarna om nedrustning att fortsätta att samarbeta för att se till att förhandlingarna om att få stopp på Nordkoreas kärnenergiprogram återupptas.

Mänskliga rättigheter

10. Europaparlamentet uppmanar EU att utnämna en särskild EU-representant för Nordkorea för att garantera ständig uppmärksamhet och samordning i syfte att bidra till en lösning på Nordkoreas människorättsproblem, både inom EU och i förhållande till viktiga partner såsom USA, Japan, Schweiz, Kina och Sydkorea.

11. Europaparlamentet efterlyser en FN-undersökningskommission som ska utreda tidigare och pågående människorättskränkningar i Nordkorea. Syftet bör vara att undersöka i vilken utsträckning dessa kränkningar och straffriheten i samband med kränkningarna utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna och är underkastade internationell jurisdiktion.

12. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att samarbeta med USA och andra internationella partner för att 1) säkerställa att ihållande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea tacklas, 2) pressa Kina att erkänna och skydda nordkoreanska flyktingar och 3) nå en överenskommelse om vidarebosättning av nordkoreanska flyktingar.

13. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och kandidatländerna att säkerställa skyddet för och främjandet av de grundläggande arbetstagarrättigheterna för de nordkoreanska arbetstagare som direkt eller indirekt är anställda av europeiska företag i och utanför EU, inklusive i Ryssland, Mellanöstern och Asien.

14. Europaparlamentet konstaterar att Sydkorea inte har genomfört några avrättningar sedan 1998, vilket betyder att landet avskaffat dödsstraffet i praktiken. Parlamentet gläder sig över det förbättrade skyddet för och främjandet av mänskliga rättigheter i landet. Sydkorea uppmanas att skicka en mycket stark signal till länderna i regionen och övriga världen om att de mänskliga rättigheterna är universella.

15. Europaparlamentet upprepar sitt generella motstånd mot dödsstraffet, som strider mot det moderna straffrättssystemet och som, i motsats till vad många tror, inte minskar antalet brott.

16. Europaparlamentet uppmanar Sydkorea att i lag införa ett moratorium mot alla avrättningar till dess att landets parlament har antagit en lag om att avskaffa dödsstraffet. Sydkoreas starka och positiva bidrag till främjandet av de mänskliga rättigheterna på Koreahalvön och i övriga världen visar att det finns en värdegemenskap med EU.

17. Europaparlamentet understryker att EU och Sydkorea måste stärka sitt politiska, ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och generella samarbete genom att skapa bättre villkor för ett mycket större utbyte av studenter och ungdomspolitiker.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådets ordförande, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Sydkoreas regering samt Sydkoreas nationella människorättskommission.