Menettely : 2010/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0360/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0360/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0235
P7_TA(2010)0236

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 82k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0360/2010
14.6.2010
PE441.942v01-00
 
B7-0360/2010

suullisesti vastattavien kysymysten B7‑0303/2010 ja B7‑0304/2010 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti


kidutukseen käytettävien tavaroiden kaupasta


Metin Kazak, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kidutukseen käytettävien tavaroiden kaupasta  
B7‑0360/2010

Euroopan parlamentti, joka

 

–   ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen ehdottoman kiellon, joka pätee kaikissa oloissa ja kansainvälisen oikeuden ehdottomana normina kaikkiin valtioihin,

–   ottaa huomioon kansainväliset ja alueelliset ihmisoikeusasiakirjat, joissa tämä kielto on ilmaistu ja joita ovat muun muassa ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus(1), kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus(2) (KP‑yleissopimus), kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (kidutuksen vastainen yleissopimus), ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehty eurooppalainen yleissopimus(3) ja Euroopan unionin perusoikeuskirja(4),

–   ottaa huomioon 3. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman, jossa Euroopan komissiota kehotetaan esittämään pikaisesti asianmukainen yhteisön väline, jolla kielletään sellaisten turvallisuus- ja poliisikäyttöön tarkoitettujen tarvikkeiden markkinointi, kauppa ja vienti, joiden käyttö on luonteeltaan julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa(5),

–   ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2005 annetun ja 30. heinäkuuta 2006 voimaan tulleen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen(6),

–   ottaa huomioon vuonna 2001 hyväksytyt ja vuonna 2008 tarkistetut EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä(7),

–   ottaa huomioon neuvoston pääsihteeristön raportin vuodelta 2008 kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua tai rangaistusta koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanosta(8),

–   ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 jälkeisen toiminnan muissa maissa, etenkin muutokset Yhdysvaltojen vientivalvontalakiin, joita Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusvirasto (BIS) ehdotti elokuussa 2009 ja jotka heijastavat eräitä neuvoston asetukseen (EY) N:o 1236/2005 sisältyviä säännöksiä ja joissakin tapauksissa menevät niitä pidemmälle(9),

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa Euroopan neuvoston kidutuksen vastaista komiteaa kehotetaan tiivistämään yhteistyötään unionin asianomaisten toimielinten kanssa, sekä 17. yleiskertomuksen kidutuksen vastaisen komitean (CPT) toiminnasta, jossa kehotetaan Euroopan neuvostoa käsittelemään CPT:n mahdollista osuutta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 täytäntöönpanossa,

–   ottaa huomioon Amnesty Internationalin ja Omega-tutkimussäätiön vuosina 2007 ja 2010 julkaisemat raportit, joissa tuodaan esiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 erityisiä heikkouksia ja ilmaistaan huoli asetuksen riittämättömästä täytäntöönpanosta joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa(10),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa valtiot velvoitetaan erityisesti ehkäisemään kidutus ja muu huono kohtelu, tutkimaan tällaiset tapaukset, saattamaan tekijät oikeuden eteen sekä maksamaan uhreille korvauksia(11),

B.  ottaa huomioon, että vain seitsemän EU:n jäsenvaltiota on laatinut asetuksen 13 artiklan 3 kohdassa edellytetyn julkisen toimintakertomuksen vuosittain(12),

C. ottaa huomioon, että näistä velvoitteista huolimatta kidutusta ja muuta huonoa kohtelua harjoitetaan yhä kaikkialla maailmassa ja niissä on käytetty mitä erilaisimpia turvallisuus- ja poliisikäyttöön tarkoitettuja välineitä,

D. ottaa huomioon, että kidutusta koskevista kysymyksistä vastaava YK:n erityisraportoija on vahvistanut, että tällaisten välineiden kaupan valvonta kuuluu jokaisen valtion velvoitteisiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen nojalla(13),

E.  ottaa huomioon, että EU:n politiikan suuntaviivoissa suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä todetaan, että EU kehottaa kolmansia maita ehkäisemään kidutusta tai muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta varten suunniteltujen välineiden käyttöä, valmistamista ja kauppaa sekä estämään muiden välineiden väärinkäytön tähän tarkoitukseen(14),

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2008 laaditussa neuvoston pääsihteeristön raportissa, joka koskee EU:n toimia kidutuksen ja muun huonon kohtelun torjuntaa kolmansissa maissa koskevien sitoumusten edistämistä, todetaan että kidutusvälineitä koskevan asetuksen antaminen on ensimmäinen esimerkki EU:n asetuksesta, joka on annettu ihmisoikeuksia koskevia suuntaviivoja noudattaen, ja että kidutusta koskevista kysymyksistä vastaava YK:n erityisraportoija suhtautui myönteisesti tähän toimenpiteeseen ja katsoi, että se voisi olla mallina aihetta käsittelevälle maailmanlaajuiselle sääntelylle; ottaa huomioon, että tämä edellyttää EU:lta asetuksen täytäntöönpanon arvioimista,

G. ottaa huomioon, että eräät Euroopan unionin jäsenvaltiot, kuten Tshekin tasavalta ja Saksa ovat asetuksen (EY) N:o 1236/2005 voimaantulon jälkeen myöntäneet asetuksen soveltamisalaan kuuluvulle jalkarajoittimille, kemiallisesti ärsyttäville aineille ja etälamauttimille vientilisenssejä maille, joissa tunnetusti loukataan ihmisoikeuksia,

H. ottaa huomioon, että vain kaksitoista EU:n jäsenvaltiota antoi seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä 29. elokuuta 2006 mennessä, kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 17 artiklassa edellytetään,

I.   ottaa huomioon, että vain seitsemän jäsenvaltiota on julkaissut yhden tai useamman julkisen vuosittaisen toimintakertomuksen, jossa annetaan yksityiskohtaisia tietoja niiden vientiluvan myöntämispäätöksistä, kuten asetuksen (EY) N:o 1236/2005 13 artiklassa edellytetään, ja että jotkut mainituista julkaistuista kertomuksista eivät ole olleet riittävän yksityiskohtaisia, jotta niiden avulla voitaisiin saada asianmukainen käsitys mainituista lupapäätöksistä;

J.   ottaa huomioon, että luettelo, joka koskee esineitä ja välineitä, joilla käytävä kauppa on kielletty asetuksella (EY) N:o 1236/2005, ei sisällä joitakin kansainvälisen kaupan piirissä olevia poliisi- ja turvallisuusviranomaisten käyttämiä välineitä, joiden ainoa käyttömuoto on kidutus tai pahoinpitely, mukaan lukien piikkipatukat, tietyt seinä- ja lattiarajoittimet, tietyt jalkarajoittimet, sormiraudat, peukaloraudat ja muut kehoon kiinnitettävät sähkölamauttimet kuin "laumautinvyöt",

K. ottaa huomioon, että luettelo, joka koskee esineitä ja välineitä, joilla käytävä kauppa on kielletty asetuksella (EY) N:o 1236/2005, ei sisällä joitakin kansainvälisen kaupan piirissä olevia poliisi- ja turvallisuusviranomaisten käyttämiä välineitä, joiden käyttö lainvalvonnassa ja rankaisemisessa saattaa olla laillista, kun niiden käyttöä valvotaan kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti ja lainvalvontaviranomaisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti, mutta joita väärinkäytetään laajassa mitassa kidutuksessa ja muussa huonossa kohtelussa, mukaan lukien käsiraudat, pamput ja muut käsikäyttöiset välineet, alle 10 000 voltin vahvuiset suurjännitteiset tainnutusaseet, sekä erityisesti suunnitellut valvottujen ja kiellettyjen laitteiden osat ja lisävarusteet,

L.  ottaa huomioon, että tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevän komitean on määrä kokoontua taas 29. kesäkuuta 2010,

1.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle viipymättä asiaankuuluvista seuraamuksista, joita ne ovat asettaneet neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 rikkomisesta, kuten niiden on tehtävä asetuksen 17 artiklan mukaisesti;

2.  kehottaa komissiota ja tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevää komiteaa antamaan jäsenvaltioille neuvoja ja apua näiden seuraamusten tehostamisessa, kun ne ovat riittämättömiä tai niitä ei ole otettu käyttöön;

3.  palauttaa mieliin, että kaikilla jäsenvaltioilla on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti velvollisuus laatia vuosittain julkinen toimintakertomus, ja kehottaa komissiota ottamaan yhteyttä niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole toimittaneet komissiolle tällaisia toimintakertomuksia, jotta ne täyttäisivät velvollisuutensa;

4.  kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään toimintakertomuksiinsa, jotta niissä olisi riittävästi tietoja mielekästä julkista valvontaa varten: saatujen hakemusten määrän, kyseessä olevat tavarat, kuhunkin hakemukseen liittyvät määrämaat, kustakin hakemuksesta tehdyn päätöksen ja tarvittaessa "reports of 'null activity";

5.  kehottaa komissiota luomaan vakiomallin jäsenvaltioiden vuosittaisille toimintakertomuksille, jotta helpotetaan niiden kokoamista kaikissa jäsenvaltioissa ja varmistetaan niiden yhtenäisyys;

6.  kehottaa komissiota laatimaan tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevän komitean (asetuksen 15 ja 16 artiklan valtuutuksen mukaisesti) avustamana virallisen selvityksen jäsenvaltioiden asetuksen nojalla toteuttamista toimeenpano- ja luvanantotoimista ja tarkastelemaan kaikkien jäsenvaltioiden vuosittaisia toimintakertomuksia; kehottaa komissiota julkaisemaan tämän selvityksen sekä jäsenvaltioilta saadut vuosittaiset toimintakertomukset kultakin vuodelta asetuksen voimaantulosta alkaen;

7.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 13 artiklassa korostetut menettelyt, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja komission välistä lupapäätöksiä ja täytäntöönpanotoimia käsittelevää tietojenvaihtoa, jota toteutetaan joko tavanomaisten aseiden viennin työryhmässä (COARM) puolustustarvikkeilta vientiluvan epäämiseen vahvistetulla epäämisilmoitusmekanismilla tai muiden tehokkaiden menettelyjen avulla, pannaan asianmukaisesti täytäntöön;

8.  kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille tähän mennessä toteutetuista toimista sen helpottamiseksi, että jäsenvaltiot täyttävät 13 artiklan vaatimukset;

9.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille ja julkaisemaan kultakin jäsenvaltiolta saamansa tiedot kultakin vuodelta asetuksen voimaantulosta alkaen ja etenkin asetuksen 11 artiklan mukaiset lupahakemusten hylkäysilmoitukset; yksityiskohdat jäsenvaltioiden asettamista asiaankuuluvista seuraamuksista asetuksen rikkomisesta; sekä jäsenvaltioiden vuosittaiset toimintakertomukset kokonaisuudessaan;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevä komitea kokoontuu säännöllisesti, laatii selkeän aikataulun asetuksen viralliselle tarkastelulle ja luo menettelyn asetuksen mahdollisen rikkomisen ripeälle tutkinnalle;

11. tuomitsee vakaasti jäsenvaltioiden tai EU:ssa toimivien yritysten pyrkimykset tuoda sähkövöitä, joiden tuonti on kielletty neuvoston asetuksella (EY) N:o 1236/2005, tai muita kehoon kiinnitettäviä sähkölamauttimia, jotka ovat periaatteessa vaikutukseltaan vastaavia; kehottaa komissiota tutkimaan pikaisesti, onko Unkariin tai Romaniaan toimitettu sähkövöitä tai vastaavia osia, muita kehoon kiinnitettäviä sähkölamauttimia, teknistä apua tai koulutusta, ja jos on niin milloin, joko ennen asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen; jotta voidaan määritellä, onko tällaisia laitteita käytetty näissä maissa lainvalvonta- tai vankilaviranomaisten toimesta; kehottaa komissiota raportoimaan havainnoistaan parlamentille;

12. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen estämiseksi valvomaan teknistä apua kolmansille maille, jotta voidaan välttää sen väärinkäyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen käytettävien tuotteiden tuotannossa;

13. kehottaa komissiota tarkastelemaan ja päivittämään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liitteessä II olevaa tavaraluetteloa, jotta siihen sisällytetään piikkipamput, seinä- ja lattiarajoittimet, jalkaraudat, ketjut ja kahleet, peukaloraudat, sormiraudat ja peukaloruuvit, lamauttavat raudat ja muut kehoon kiinnitettävät sähkölamauttimet;

14. kehottaa komissiota tarkastelemaan ja päivittämään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 liitteessä II olevaa tavaraluetteloa, jotta siihen sisällytetään käsiraudat, pamput ja muut kädessä pidettävät välineet sekä kannettava, alle 10 000 voltin sähköshokkivälineistö;

15. kehottaa komissiota lisäksi luomaan erityisen menettelyn, jolla liitteessä II ja III olevien tavaroiden luetteloita tarkistetaan säännöllisesti, kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 johdanto-osan kappaleessa 23 edellytetään;

16. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen, jonka mukaan asetukseen sisällytetään heti kun se on mahdollista kidutukseen liittyvää lopputarkoitusta koskeva lauseke, millä mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat aiempien tietojen pohjalta antaa ja siten myös evätä vientiluvan tavaroilta, jotka erittäin todennäköisesti päätyvät loppukäyttäjien käsissä käytettäviksi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun huonoon kohteluun;

17. kehottaa komissiota ehdottamaan, että heti kun se on mahdollista asetukseen sisällytetään kielto, jonka mukaan EU:ssa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei saa välittää liiketoimia, joihin liittyy kansainvälisiä siirtoja tavaroilla, joilla ei ole käytännössä muuta käyttöä kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano, kidutus tai muu huono kohtelu ja jotka on sisällytetty asetuksen liitteeseen II; ja vaatii, että jäsenvaltiot ottava käyttöön tehokkaita mekanismeja asetuksen liitteessä III oleviin tavaroihin liittyviä siirtoja koskevien liiketoimien välittämisen valvomiseksi;

18. kehottaa komissiota ehdottamaan, että heti kun se on mahdollista asetukseen sisällytetään vaatimus, että tuojat hankkivat tuontiluvan asetuksen liitteessä III lueteltujen tavaroiden tuomiseksi Euroopan unioniin ja että jäsenvaltiot epäävät tuontiluvan, kun niillä on perusteltu syy epäillä, että välineitä voidaan käyttää kidutukseen tai muuhun huonoon kohteluun joko Euroopan unionissa tai kaupankäynnin seurauksena Euroopan unionin ulkopuolella;

19. kehottaa tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevää komiteaa harkitsemaan myös keinoja poistaa vapautus liitteessä III olevien tavaroiden tuonti- tai vientilupavelvoitteesta, kun tavaroita kuljetaan Euroopan unionin kautta;

20. palauttaa mieliin vuonna 2008 päivitetyt EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä; kehottaa neuvostoa ja komissiota näiden suuntaviivojen mukaisesti esittelemään kolmansien maiden kanssa pidettävissä kokouksissa neuvoston asetusta (EY) N:o 1236/2005 esimerkkinä parhaista käytännöistä; ja kannustamaan kolmansia maita, jotka vievät sellaisia välineitä, joiden vienti on kielletty neuvoston asetuksella (EY) N:o 1236/2005, tekemään asetuksessa asetettuja kieltoja tunnetuksi kauppiaiden keskuudessa näissä maissa;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansainvälistä kaupan valvontaa sellaisten välineiden osalta, joita voitaisiin käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun huonoon kohteluun, kansainvälisesti ja etenkin toimimaan sen puolesta, että YK:n yleiskokouksen vetoomusta kidutuksessa käytettäväksi suunniteltujen välineiden tuotannon, kaupan, viennin ja käytön estämisestä ja kieltämisestä voitaisiin laajentaa, jotta kaikkia valtioita kehotettaisiin sääntelemään sellaisten välineiden tuotantoa, kauppaa, vientiä ja käyttöä, joita ei ole erityisesti suunniteltu kidutuksessa tai muussa huonossa kohtelussa käytettäväksi, mutta joita väärinkäytetään niissä;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

 

(1)

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistus, joka hyväksyttiin ja julistettiin yleiskokouksen päätöslauselmalla 217 A (III) 10. joulukuuta 1948, 5 artikla.

(2)

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, 7 artikla. Hyväksyttiin ja avattiin allekirjoittamista, ratifioimista ja liittymistä varten yleiskokouksen päätöslauselmalla 2200A (XXI), 16. joulukuuta 1966, tuli voimaan 23. maaliskuuta 1976.

(3)

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehty eurooppalainen yleissopimus, 3 artikla. Euroopan neuvosto hyväksyi 4. marraskuuta 1950, tuli voimaan 3. syyskuuta 1953.

(4)

Euroopan unionin perusoikeuskirja sellaisena kuin Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat sen allekirjoittivat ja julistivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa Nizzassa 7. joulukuuta 2000, 4 artikla.

(5)

EYVL C 87 E, 11.4.2002.

(6)

Asetus (EY) N:o 1236/2005, annettu 27. kesäkuuta 2005, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 200, s. 1, 30. heinäkuuta 2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:200:0001:0019:FI:PDF).

(7)

Euroopan unionin neuvosto, EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä – Suuntaviivojen päivitetty versio (PESC 450, COHOM 41, 18. huhtikuuta 2008) (http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/08/st08/st08590.fi08.pdf).

(8)

Sisältyy Eurooppa-neuvoston pääsihteeristön asiakirjaan "Kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua tai rangaistusta koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpano – Selvitys ja uudet täytäntöönpanotoimet", 8407/1/08 REV 1, 18. huhtikuuta 2008 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/08/st08/st08407-re01.fi08.pdf).

(9)

Yhdysvalloissa ehdotettuja muutoksia ovat muun muassa ihmisten teloittamiseen suunniteltujen välineitä koskevien tarkastusten käyttöönotto sekä piikein varustettujen pamppujen ja sähkösokkeja antavien hihojen luokittelu nimenomaan "kidutukseen suunnitelluiksi" välineiksi, joiden vientilupa näin ollen oletusarvoisesti evätään. Yhdysvaltojen kauppaministeriö (teollisuus- ja turvallisuusvirasto BIS), "Revisions to the Commerce Control List to Update and Clarify Crime Control License Requirements", julkaistu Yhdysvaltojen virallisessa lehdessä 11. elokuuta 2009 (US Federal Register, Vol.74).

(10)

Amnesty International, European Union: Stopping the Trade in Tools of Torture (Index: POL 34/001/2007); Amnesty International and Omega Research Foundation, From Words to Deeds: making the EU ban on the trade in ‘tools of torture’ a reality (Index: EUR 01/004/2010.

(11)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus, joka hyväksyttiin yleiskokouksen päätöslauselmalla 39/46 10. joulukuuta 1984 ja joka tuli voimaan 26. kesäkuuta 1987.

(12)

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artikla.

(13)

Kidutusta koskevista kysymyksistä vastaavan erityisraportoijan Theo Van Bovenin raportti, ihmisoikeustoimikunta, YK:n asiakirja E/CN.4/2005/62, 15. joulukuuta 2004, 14 kohta.

(14)

Euroopan unionin neuvosto, EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä – Suuntaviivojen päivitetty versio (PESC 450, COHOM 41, 18. huhtikuuta 2008) (http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/08/st08/st08590.fi08.pdf).

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö