Návrh usnesení - B7-0361/2010Návrh usnesení
B7-0361/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Korejském poloostrově

14. 6. 2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0358/2010

Postup : 2010/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0361/2010
Předložené texty :
B7-0361/2010
Přijaté texty :

B7‑0361/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Korejském poloostrově

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejském poloostrově,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009),

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2009/1002/SZBP ze dne 22. prosince 2009,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové týkající se zprávy o potopení lodi Korejské republiky Čchonan, která byla zveřejněna dne 20. května 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že od tragického potopení jihokorejské lodi Čchonan dne 26. března 2010, které si vyžádalo 46 životů, došlo k dramatickému zvýšení napětí na Korejském poloostrově,

B.  vzhledem k tomu, že na základě závěrů vyšetřování společné vyšetřovací skupiny složené z korejských a mezinárodních odborníků a nezávislého hodnocení dozorčí komise OSN, která se nachází na Korejském poloostrově, byly předloženy přesvědčivé důkazy o tom, že potopení lodi způsobilo torpédo severokorejské výroby,

C. vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky odmítla před zveřejněním závěrečné zprávy a výsledků vyplývajících z vyšetřování společné vyšetřovací skupiny přisoudit vinu jakékoli straně,

D. vzhledem k tomu, že po zveřejnění závěrečné zprávy společné vyšetřovací komise vláda Korejské republiky přerušila veškeré styky s Korejskou lidově demokratickou republikou s výjimkou poskytování humanitární pomoci dětem a činnosti v průmyslovém komplexu Kaesong,

E.  vzhledem k tomu, že vláda Korejské lidově demokratické republiky odmítla jakoukoli účast na potopení jihokorejské lodi Čchonan a pohrozila rozpoutáním války v případě, že by Korejská republika uplatnila další sankce,

F.  vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky viní z potopení lodi Korejskou lidově demokratickou republiku (KLDR) a požádala Radu bezpečnosti OSN, aby případ prošetřila a stanovila odpovídající mezinárodní kroky proti KLDR,

G. vzhledem k tomu, že Korejská republika požaduje po Korejské lidově demokratické republice veřejnou omluvu a slib, že se již nebudou opakovat žádné další nepřátelské činy nebo provokace,

H. vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky prohlásila, že nebude pokračovat v šestistranných rozhovorech do té doby, než budou proti Korejské lidově demokratické republice přijata vhodná opatření,

I.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství vyjádřilo politování nad tragickou ztrátou životů a podporu lidu a vládě Korejské republiky,

J.   vzhledem k tomu, že vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace zatím nezaujaly jednoznačné stanovisko k závěrečné zprávě a závěrům vyšetřování společné vyšetřovací skupiny,

K. vzhledem k tomu, že ozbrojené síly Korejské lidově demokratické republiky pokračují v provokativních a bezohledných vojenských akcích, jako bylo např. zabití tří čínských občanů na hranici mezi ČLR a KLDR, ke kterému došlo dne 4. června 2010,

L.  vzhledem k tomu, že EU jednoznačně podporuje jaderné odzbrojení na Korejském poloostrově, které se neobejde bez obnovení šestistranných rozhovorů jakožto zásadního prvku v procesu zachování míru a stability v regionu,

1.  hluboce lituje tragické ztráty životů osob, které byly na palubě jihokorejské lodi Čchonan, a v duchu solidarity a přátelství vyjadřuje soustrast rodinám obětí, korejskému lidu a orgánům Korejské republiky;

2.  doporučuje, aby se vláda Korejské republiky zdržela přisuzování viny za potopení lodi jakékoli straně, dokud nebudou známy výsledky závěrečné zprávy společné vyšetřovací skupiny;

3.  bere na vědomí výsledky závěrečné zprávy společné vyšetřovací skupiny, které poukazují na to, že k potopení lodi došlo vinou severokorejského torpéda, a důrazně odsuzuje potopení lodi jako provokativní čin proti míru a stabilitě na Korejském poloostrově;

4.  souhlasí s tím, že vláda Korejské republiky předala tuto záležitost Radě bezpečnosti OSN;

5.  vyzývá vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, aby podrobně prozkoumaly závěrečnou zprávu a závěry vyšetřování společné vyšetřovací skupiny;

6.  zdůrazňuje, že má-li být na Korejském poloostrově dosaženo jaderného odzbrojení, je nezbytné vrátit se k šestistranným rozhovorům;

7.  zastává názor, že pro mír a stabilitu Korejského poloostrova je nezbytně nutné, aby Korejská republika a Korejská lidově demokratická republika byly ochotny vést dialog;

8.  žádá Evropskou komisi, aby pokračovala ve stávajících programech humanitární pomoci a udržovala zavedené formy komunikace s Korejskou lidově demokratickou republikou, neboť tyto programy pomoci mají přímou souvislosti s životními podmínkami obyvatel KLDR;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, členským státům, vládě Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky a generálnímu tajemníkovi OSN.