Forslag til beslutning - B7-0361/2010Forslag til beslutning
B7-0361/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen på Den Koreanske Halvø

14.6.2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0358/2010

Procedure : 2010/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0361/2010
Indgivne tekster :
B7-0361/2010
Vedtagne tekster :

B7‑0361/2010

Europa-Parlamentets beslutning om situationen på Den Koreanske Halvø

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om den koreanske halvø,

–   der henviser til resolution 1718 (2006) og 1874 (2009) fra FN's Sikkerhedsråd,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2009/1002/EF af 22. december 2009,

–   der henviser til erklæringen af 20. maj 2010 fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton om offentliggørelse af rapporten om forliset af Republikken Koreas fartøj Cheonan,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at spændingerne på den koreanske halvø er øget dramatisk siden forliset af Republikken Koreas fartøj Cheonan den 26. marts 2010, og det deraf følgende tragiske tab af 46 menneskeliv,

B.  der henviser til, at konklusionerne fra arbejdet i Den Fælles Undersøgelsesgruppe bestående af koreanske og internationale eksperter sammen med en uafhængig vurdering fra Neutrale Nationers Overvågningsudvalg, der opholder sig på den koreanske halvø, indeholder overbevisende beviser for, at forliset var forårsaget af en torpedo af nordkoreansk oprindelse,

C. der henviser til, at Republikken Koreas regering afholdt sig fra at give nogen part skylden før fremlæggelsen af den endelige rapport og konklusioner af arbejdet i Den Fælles Undersøgelsesgruppe,

D. der henviser til, at Republikken Koreas regering efter offentliggørelsen af den endelige rapport fra Den Fælles Undersøgelsesgruppe, har afbrudt alle forbindelser med Den Demokratiske Folkerepublik Korea med undtagelse af humanitær bistand til børn og driften af Kaesong Industrial Complex,

E.  der henviser til, at Den Demokratiske Folkerepublik Koreas regering har benægtet ethvert ansvar for forliset af Republikken Koreas fartøj Cheonan og har truet med åben krig, hvis RK gennemfører yderligere sanktioner,

F.  der henviser til, at Republikken Koreas regering har givet Den Demokratiske Folkerepublik Korea skylden for forliset, og har anmodet FN's Sikkerhedsråd om at undersøge sagen og indføre relevante internationale foranstaltninger mod DFRK,

G. der henviser til, at Republikken Koreas regering har krævet en offentlig undskyldning fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea og et løfte om, at der ikke vil forekomme andre fjendtlige handlinger eller provokationer,

H. der henviser til, at Republikken Koreas regering har erklæret, at den ikke agter at vende tilbage til sekspartsforhandlingerne, før der var truffet passende foranstaltninger i forhold til Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

I.   der henviser til, at det internationale samfund har udtrykt sin sympati for det tragiske tab af liv og sin støtte til Republikken Koreas befolkning og regering,

J.   der henviser til, at regeringerne i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation endnu ikke har taget klart stilling til den endelige rapport og konklusioner af arbejdet i Den Fælles Undersøgelsesgruppe,

K. der henviser til, at Den Demokratiske Folkerepublik Koreas væbnede styrker har fortsat med de provokerende og uansvarlige militære handlinger, som f.eks. drabet på tre kinesiske statsborgere ved grænsen mellem FRK og DFRK den 4. juni 2010,

L.  der henviser til, at EU bakker kraftigt op om atomafrustningen af den koreanske halvø med en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne som et væsentligt element for fred og stabilitet i regionen,

1.  beklager dybt det tragiske tab af menneskeliv ombord på Republikken Koreas fartøj Cheonan og udtrykker sin medfølelse med de dræbtes familier, det koreanske folk og myndighederne i Republikken Korea i en ånd af solidaritet og venskab;

2.  roser Republikken Koreas tilbageholdenhed med placeringen af skyld for forliset hos andre parter, før konklusionerne i den endelige rapport fra Den Fælles Undersøgelsesgruppe forelå;

3.  anerkender konklusionerne i den afsluttende rapport fra Den Fælles Undersøgelsesgruppe, som henfører forliset til en nordkoreansk torpedo, og fordømmer kraftigt sænkningen som en provokerende handling mod fred og stabilitet på den koreanske halvø;

4.  støtter, at Republikken Koreas regering har henvist sagen til FN's Sikkerhedsråd;

5.  opfordrer regeringerne i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation til som permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd at behandle den endelige rapport og konklusioner af arbejdet i Den Fælles Undersøgelsesgruppe;

6.  understreger behovet for en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne som et middel til at gennemføre en atomafrustning af den koreanske halvø;

7.  er af den opfattelse, at åbenhed for dialog mellem Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea er af afgørende betydning for fred og stabilitet på den koreanske halvø og i regionen;

8.  opfordrer Europa-Kommissionen til at videreføre de eksisterende humanitære bistandsprogrammer og kommunikationskanaler i forhold til Den Demokratiske Folkerepublik Korea, da disse hjælpeprogrammer er direkte knyttet til levevilkårene for befolkningen i DFRK;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, regeringerne i Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Korea og De Forenede Nationers generalsekretær.