Πρόταση ψηφίσματος - B7-0361/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0361/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας

14.6.2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Christian Ehler, Ιωάννης Κασουλίδης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0358/2010

Διαδικασία : 2010/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0361/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0361/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0361/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χερσόνησο της Κορέας,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1718 (2006) και 1874 (2009),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2009/1002/ΚΕΠΠΑ της 22ας Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton σχετικά με τη δημοσίευση της έκθεσης για τη βύθιση του πλοίου της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan στις 20 Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις στη χερσόνησο της Κορέας έχουν οξυνθεί δραματικά μετά τη βύθιση του πλοίου της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan στις 26 Μαρτίου 2010, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 46 ατόμων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης που αποτελείται από Κορεάτες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, καθώς και ανεξάρτητη αξιολόγηση της Επιτροπής Εποπτείας των Ουδέτερων Κρατών που έχει συσταθεί στην κορεατική χερσόνησο, παρουσιάζουν συντριπτικά στοιχεία ότι η βύθιση του σκάφους είχε προκληθεί από τορπίλη βορειοκορεατικής κατασκευής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας απέφυγε να αποδώσει ευθύνες για τη βύθιση του πλοίου σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης και των πορισμάτων των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης της Μικτής Επιτροπής Διερεύνησης, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας διέκοψε κάθε σχέση με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, εκτός από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και τις δραστηριότητες του βιομηχανικού συγκροτήματος της Kaesong ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στη βύθιση του πλοίου της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan και ότι απείλησε να κηρύξει ανοικτό πόλεμο σε περίπτωση που η ΔΚ θα επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας έκρινε υπαίτια για τη βύθιση του πλοίου τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), και ότι κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να διερευνήσει την υπόθεση και να λάβει κατάλληλα διεθνή μέτρα κατά της ΛΔΚ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας ζήτησε από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να απολογηθεί δημοσίως και να υποσχεθεί ότι δεν θα σημειωθούν περαιτέρω εχθροπραξίες ή προκλητικές ενέργειες,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει εκ νέου στις Συνομιλίες των Έξι Μερών αν δεν ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την τραγική απώλεια ζωών και την υποστήριξή της προς το λαό και τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Συνομοσπονδίας δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε σαφή θέση σχετικά με την τελική έκθεση και τα πορίσματα των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας συνέχισαν τις προκλητικές και απερίσκεπτες στρατιωτικές ενέργειες, όπως τη δολοφονία τριών κινέζων υπηκόων, στα σύνορα της ΔΚ-ΛΔΚ στις 4 Ιουνίου 2010,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει επίμονα την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου και την επανάληψη των Συνομιλιών των Έξι Μερών ως απαραίτητη διαδικασία για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή,

1.  εκφράζει μεγάλη λύπη για την τραγική απώλεια ζωών στο πλοίο της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, στο λαό της Κορέας και τις αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας με πνεύμα αλληλεγγύης και φιλίας·

2.  καταδικάζει τις επιφυλάξεις της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά την απόδοση ευθυνών για τη βύθιση του πλοίου σε οποιοδήποτε ενεχόμενο μέρος εν αναμονή των συμπερασμάτων της τελικής έκθεσης της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης·

3.   αναγνωρίζει τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης σχετικά με την πρόκληση της βύθισης του πλοίου από βορειοκορεατική τορπίλη, και καταδικάζει κατάφωρα τη βύθιση του πλοίου ως προκλητική ενέργεια κατά της ειρήνης και σταθερότητας στη χερσόνησο της Κορέας·

4.  εκφράζει την υποστήριξή του ως προς την παραπομπή του ζητήματος εκ μέρους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

5.  καλεί τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Συνομοσπονδίας, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να εξετάσουν εκ του σύνεγγυς την τελική έκθεση και τα συμπεράσματα των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επαναληφθούν οι Συνομιλίες των Έξι Μερών ως μέσο για την επίτευξη της αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου·

7.  υποστηρίζει την άποψη ότι ο ανοικτός διάλογος μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είναι ζωτικής σπουδαιότητας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη χερσόνησο της Κορέας·

8.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα βοήθειας συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της ΛΔΚ·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας καθώς και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.