Resolutsiooni ettepanek - B7-0361/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0361/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Korea poolsaarel

14.6.2010

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0358/2010

Menetlus : 2010/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0361/2010
Esitatud tekstid :
B7-0361/2010
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0361/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Korea poolsaarel

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Korea poolsaare kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1718 (2006) ja 1874 (2009);

–   võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2009. aasta otsust 2009/1002/ÜVJP;

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 20. mai 2010. aasta avaldust Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumise aruande avaldamise puhul;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et suhted Korea poolsaarel on oluliselt teravnenud pärast Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumist 26. märtsil 2010, mis nõudis 46 inimelu;

B.  arvestades, et Korea ja rahvusvahelistest ekspertidest koosneva ühise uurimisrühma järeldustes ning Korea poolsaarel asuva neutraalsete riikide järelevalvekomitee sõltumatus hinnangus esitatakse veenvaid tõendeid, et laev uppus Põhja-Koreas valmistatud torpeedo tabamuse tagajärjel;

C. arvestades, et Korea Vabariigi valitsus hoidus igasugustest süüdistustest, kuni ühine uurimisrühm ei olnud oma lõpparuannet ega järeldusi esitanud;

D. arvestades, et pärast ühise uurimiskomisjoni lõpparuannet peatas Korea Vabariik kõik suhted Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga, v.a humanitaarabi lastele ja Kaesongi tööstuskompleksi tegevus;

E.  arvestades, et Korea Rahvademokraatlik Vabariigi valitsus eitab igasugust seotust Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumisega ning on ähvardanud alustada avalikku sõjategevust, kui Korea Vabariik peaks kehtestama edasisi sanktsioone;

F.  arvestades, et Korea Vabariigi valitsus on süüdistanud kõnealuse laeva uputamises Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki ning on palunud ÜRO Julgeolekunõukogul juhtumit uurida ja leida Korea RDV vastu sobivad rahvusvahelised meetmed;

G. arvestades, et Korea Vabariigi valitsus on nõudnud Korea Rahvademokraatlikult Vabariigilt avalikku vabandust ja lubadust, et edasist vaenutegevust ega provokatsioone ei toimu;

H. arvestades, et Korea Vabariigi valitsus on teatanud, et enne kui Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu ei ole võetud asjakohaseid meetmeid, ei hakka Korea Vabariik uuesti osalema kuuepoolsetel kõnelustel;

I.   arvestades, et rahvusvaheline üldsus on väljendanud oma kaastunnet traagilise inimelude kaotuse pärast ja avaldanud toetust Korea Vabariigi kodanikele ja valitsusele;

J.   arvestades, et Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsused ei ole veel asunud ühise uurimiskomitee lõpparuande ja järelduste suhtes selgele seisukohale;

K. arvestades, et Korea Rahvademokraatliku Vabariigi relvajõud on jätkanud provokatsioonilisi ja mõtlematuid sõjalisi akte, tappes 4. juunil 2010 Hiina RV ja Korea RDV vahelisel piiril kolm Hiina kodanikku;

L.  arvestades, et EL toetab igati Korea poolsaare tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmist ning kuuepoolsete kõneluste jätkamist, mis on selle piirkonna rahu ja stabiilsuse jaoks ülimalt oluline protsess,

1.  avaldab sügavat kahetsust inimeste hukkumise pärast Korea Vabariigi laeva „Cheonan” pardal ning avaldab solidaarsuse ja sõpruse vaimus kaastunnet hukkunute perekondadele, Korea Vabariigi rahvale ja riigiasutustele;

2.  tunnustab Korea Vabariigi valitsuse vaoshoitust, kes hoidus laeva uputamise osas igasuguste süüdistuste esitamisest, kuni ühine uurimisrühm ei olnud oma lõpparuannet ega järeldusi esitanud;

3.  tunnustab ühise uurimiskomitee lõpparuande järeldusi laeva uppumise kohta Põhja-Korea torpeedo tagajärjel ning mõistab kindlalt hukka laeva põhjalaskmise, mis kujutab endast provokatsiooniakti rahu ja stabiilsuse vastu Korea poolsaarel;

4.  väljendab toetust asjaolu suhtes, et Korea Vabariigi valitsus edastas asja ÜRO Julgeolekunõukogusse;

5.  kutsub Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsusi kui ÜRO alalise julgeolekukomitee liikmeid üles põhjalikult uurima ühise uurimiskomitee töö lõpparuannet ja järeldusi;

6.  rõhutab vajadust pöörduda tagasi kuuepoolsete kõneluste juurde, mis soodustab Korea poolsaare tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmist;

7.  avaldab arvamust, et Korea Vabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valmisolek pidada omavahelist dialoogi on ülimalt tähtis Korea poolsaare rahu ja stabiilsuse jaoks;

8.  kutsub Euroopa Komisjoni üles säilitama olemasolevad humanitaarabi programmid ja suhtluskanalid Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga, kuna sellised abiprogrammid on otseselt seotud inimeste elutingimustega Korea RDVs;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Korea Vabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valitsustele ning ÜRO peasekretärile.