Päätöslauselmaesitys - B7-0361/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0361/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Korean niemimaan tilanteesta

14.6.2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0358/2010

Menettely : 2010/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0361/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0361/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0361/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Korean niemimaan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Korean niemimaasta,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006) ja 1874 (2009),

–   ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/1002/YUTP,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin julkilausuman Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamista koskevan raportin julkaisemisesta 20. toukokuuta 2010,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että jännitteet Korean niemimaalla ovat lisääntyneet dramaattisesti sen jälkeen, kun Korean tasavallan Cheonan-alus upposi 26. maaliskuuta 2010, mikä vaati 46 ihmishenkeä,

B.  ottaa huomioon, että korealaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuneen yhteisen tutkintaryhmän päätelmissä ja Korean niemimaalla toimineen puolueettomien maiden valvontakomission riippumattomassa arvioinnissa esitetään vakuuttavia todisteita siitä, että aluksen uppoamisen aiheutti pohjoiskorealaisvalmisteinen torpedo,

C. ottaa huomioon, että Korean tasavallan hallitus pidättyi syyllistämästä ketään ennen yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin ja päätelmien julkistamista,

D. ottaa huomioon, että yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin julkistamisen jälkeen Korean tasavallan hallitus jäädytti kaikki suhteet Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, lukuun ottamatta lapsille tarkoitettua humanitaarista apua ja Kaesongin erityistalousalueella tapahtuvaa toimintaa,

E.  ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus on kiistänyt osallisuutensa Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamiseen ja uhannut avoimella sodalla, mikäli Korea tasavalta ottaa käyttöön uusia pakotteita,

F.  ottaa huomioon, että Korean tasavallan hallitus on syyttänyt Korean demokraattista kansantasavaltaa aluksen upottamisesta ja pyytänyt YK:n turvallisuusneuvostoa tutkimaan tapauksen sekä esittämään Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistettavia kansainvälisiä toimenpiteitä,

G. ottaa huomioon, että Korean tasavallan hallitus on vaatinut Korean demokraattiselta kansantasavallalta julkista anteeksipyyntöä ja lupausta kaikenlaisen vihamielisen toiminnan ja provokaation lopettamisesta,

H. ottaa huomioon Korean tasavallan hallituksen ilmoituksen, että se ei aio palata kuuden osapuolen neuvotteluihin ennen kuin Korean demokraattiseen kansantasavaltaan on kohdistettu asianmukaisia toimenpiteitä,

I.   ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on ilmaissut myötätuntonsa ihmishenkien menetyksen johdosta sekä tukensa Korean tasavallan kansalle ja hallitukselle,

J.   ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation hallitukset eivät ole vielä ilmaisseet selkeästi kantaansa yhteisen tutkintaryhmän loppuraporttiin ja päätelmiin,

K. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan armeija on jatkanut provosoivia ja häikäilemättömiä sotilaallisia toimiaan, kuten kolmen kiinalaisen surmaaminen Kiinan ja Pohjois-Korean rajalla 4. kesäkuuta 2010,

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni tukee Korean niemimaan riisumista ydinaseista ja kuuden osapuolen neuvottelujen käynnistämistä uudelleen, jotta alueelle saadaan rauha ja vakaus,

1.  pahoittelee syvästi ihmishenkien menetyksiä Korean tasavallan Cheonan-aluksella ja ilmaisee myötätuntonsa kuolleiden omaisille, Korean kansalle ja Korean tasavallan viranomaisille solidaarisuuden ja ystävyyden hengessä;

2.  kiittää Korean tasavallan hallitusta siitä, että se pidättyi syyllistämästä ketään aluksen uppoamisesta ennen yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin päätelmien julkistamista;

3.  antaa tunnustusta Pohjois-Korean torpedon aiheuttamaa aluksen uppoamista käsittelevän yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin päätelmille ja tuomitsee jyrkästi upottamisen provosoivana tekona Korean niemimaan rauhaa ja vakautta vastaan;

4.  tukee Korean tasavallan esitystä antaa asia YK:n turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi;

5.  pyytää YK:n turvallisuusneuvoston pysyvinä jäseninä olevien Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation hallituksia tutkimaan tarkasti yhteisen tutkintaryhmän loppuraporttia ja päätelmiä;

6.  korostaa tarvetta käynnistää uudelleen kuuden osapuolen neuvottelut Korean niemimaan riisumiseksi ydinaseista;

7.  katsoo, että Korean tasavallan ja Korean demokraattisen kansantasavallan välisen vuoropuhelun avoimuus on äärimmäisen tärkeää Korean niemimaan rauhan ja vakauden kannalta;

8.  kehottaa komissiota jatkamaan nykyisiä humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään muita viestintäkanavia Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa, koska avustusohjelmat vaikuttavat suoraan Korean demokraattisen kansantasavallan kansan elinoloihin;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Korean tasavallan ja Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.