Förslag till resolution - B7-0361/2010Förslag till resolution
B7-0361/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen på Koreahalvön

14.6.2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0358/2010

Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0361/2010
Ingivna texter :
B7-0361/2010

B7‑0361/2010

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets resolution om situationen på Koreahalvön

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006) och 1874 (2009),

–   med beaktande av rådets beslut 2009/1002/Gusp av den 22 december 2009,

–   med beaktande av uttalandet av den 20 maj 2010 av den vice ordföranden/höga representanten Catherine Ashton om offentliggörandet av rapporten om det sydkoreanska fartyget Cheonans förlisning,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Spänningarna på Koreahalvön har ökat dramatiskt sedan det sydkoreanska fartyget Cheonans förlisning den 26 mars 2010, som mycket tragiskt skördade 46 dödsoffer.

B.  Slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen, bestående av koreanska och internationella experter, och en oberoende utvärdering från de neutrala staternas övervakningskommission (Neutral Nations Supervisory Committee) som befinner sig på Koreahalvön, för fram övertygande bevisning om att fartygets förlisning orsakades av en nordkoreansk torped.

C. Sydkoreas regering framförde inga anklagelser mot någon part innan den slutliga rapporten och slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen lagts fram.

D. Sydkoreas regering har till följd av offentliggörandet av den slutliga rapporten från den gemensamma utredningsgruppen brutit alla förbindelser med Nordkorea, med undantag för humanitärt bistånd till barn och verksamheten vid industrikomplexet Kaesong.

E.  Nordkoreas regering har nekat till all inblandning i det sydkoreanska fartyget Cheonans förlisning och har hotat med krig om Sydkorea inför ytterligare sanktioner.

F.  Sydkoreas regering har gett Nordkorea skulden för fartygets förlisning, och har begärt att FN:s säkerhetsråd ska utreda frågan och föreslå lämpliga internationella åtgärder mot Nordkorea.

G. Sydkoreas regering har krävt en offentlig ursäkt från Nordkorea och ett löfte om att det inte kommer att förekomma andra fientliga handlingar eller provokationer.

H. Sydkoreas regering har förklarat att den inte tänker återgå till sexpartssamtalen förrän lämpliga åtgärder har vidtagits mot Nordkorea.

I.   Det internationella samfundet har uttryckt sin sympati för de tragiska förlusterna av människoliv och sitt stöd till det sydkoreanska folket och landets regering.

J.   Kinas och Rysslands regeringar har ännu inte tagit tydlig ställning till den slutliga rapporten och slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen.

K. Nordkoreas väpnade styrkor har fortsatt sina provokationer och oansvariga militära handlingar, till exempel dödades tre kinesiska medborgare vid gränsen mellan Kina och Nordkorea den 4 juni 2010.

L.  EU stöder kraftfullt kärnvapennedrustningen på Koreahalvön, och anser att återupptagandet av sexpartssamtalen är av största vikt för att uppnå fred och stabilitet i regionen.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de tragiska förlusterna av människoliv ombord på fartyget Cheonan och uttrycker sin medkänsla med offrens familjer, det koreanska folket och de sydkoreanska myndigheterna i en anda av solidaritet och vänskap.

2.  Europaparlamentet lovordar den sydkoreanska regeringen, som avhöll sig från att lägga skulden för förlisningen på någon part i väntan på slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppens slutrapport.

3.  Europaparlamentet tar del av slutsatserna i den gemensamma utredningsgruppens slutrapport om sänkningen av det koreanska fartyget med en nordkoreansk torped, och fördömer bestämt sänkningen som en provokativ handling mot fred och stabilitet på Koreahalvön.

4.  Europaparlamentet stöder den sydkoreanska regeringens beslut att hänskjuta frågan till FN:s säkerhetsråd.

5.  Europaparlamentet uppmanar Kinas och Rysslands regeringar att som ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd noga undersöka den slutliga rapporten och slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen.

6.  Europaparlamentet understryker behovet av att återuppta sexpartssamtalen för att få till stånd en kärnvapennedrustning på Koreahalvön.

7.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att Sydkorea och Nordkorea är öppna för dialog för att fred och stabilitet ska kunna uppnås på Koreahalvön.

8.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och kommunikationskanaler med Nordkorea, eftersom dessa program direkt inverkar på det nordkoreanska folkets levnadsvillkor.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Sydkoreas och Nordkoreas regeringar samt FN:s generalsekreterare.