Предложение за резолюция - B7-0362/2010Предложение за резолюция
B7-0362/2010

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Корейския полуостров

  14.6.2010

  за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE

  Процедура : 2010/2685(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0362/2010
  Внесени текстове :
  B7-0362/2010
  Приети текстове :

  B7‑0362/2010

  Резолюция на Европейския парламент относно положението на Корейския полуостров

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предишните си резолюции относно Корейския полуостров,

  –   като взе предвид Резолюции № 1718(2006) и № 1874(2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

  –   като взе предвид Решение 2009/1002/CFSP на Съвета от 22 декември 2009 г.,

  –   като взе предвид изявлението на върховния представител Катрин Аштън по повод публикуването на доклада за потъването на кораба „Cheonan“ на Република Корея на 20 май 2010 г.,

  –   като взе предвид Всеобщия партньорски доклад за КНДР от 7 ноември 2009 г.,

  –   като взе предвид резолюцията на Съвета по правата на човека на Обединените нации от 25 март 2010 г. относно „Положението с правата на човека в Корейската народно-демократична република“,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че напрежението на Корейския полуостров драматично нарасна след потъването на кораба „Cheonan“ на Република Корея на 26 март 2010 г., при което трагично загинаха 46 души,

  Б.  като има предвид, че заключенията от работата на групата за съвместно разследване, съставена от корейски и международни експерти, както и независимата оценка на намиращия се на Корейския полуостров Надзорен комитет на неутралните нации представляват убедително доказателство за факта, че потъването на кораба е било причинено от торпедо севернокорейско производство,

  В.  като има предвид, че след публикуването на окончателния доклад на групата за съвместно разследване правителството на Република Корея спря всички свои отношения с Корейската народнодемократична република с изключение на хуманитарната помощ за децата и работата на индустриалния комплекс „Кесонг“,

  Г.  като има предвид, че правителството на Корейската народно-демократична република отхвърли всякакво участие в потопяването на кораба „Cheonan“ на Република Корея и заплаши с открити военни действия в случай на налагане на по-нататъшни санкции от Република Корея,

  Д. като има предвид, че правителството на Република Корея се обърна към Съвета за сигурност на Обединените нации с искане да разследва случая и да предложи подходящи международни мерки срещу КНДР и заяви, че няма да се върне на шестстранните преговори, преди да бъдат взети подходящи мерки срещу Корейската народно-демократична република,

  Е.  като има предвид, че правителствата на Китайската народна република и Руската федерация още не са заели ясна позиция по окончателния доклад и заключенията от работата на групата за съвместно разследване,

  Ж. като има предвид, че при друг акт на агресия въоръжените сили на Корейската народно-демократична република убиха трима китайски граждани на границата между КНР и КНДР на 4 юни 2010 г.,

  З.  като има предвид, че ЕС подкрепя твърдо освобождаването на Корейския полуостров от ядрено оръжие, като възобновяването на шестстранните преговори е съществен процес за мир и стабилност в региона,

  И. като има предвид, че сателитни снимки и различни сведения на бежанци от Северна Корея потвърждават съществуването на шест политически концентрационни лагера с над 150 000 политически затворници и че като се добави броят на другите категории затворници, като например насилствено репатрираните от Китай, приблизително над 200 000 човека са затворени в центрове за задържане,

  Й. като има предвид, че практиката на вменяването на вина по асоциация доведе до хвърляне в затвора на цели семейства, включително на деца, баби и дядовци, където тези затворници са изложени на най-тежките нарушения на правата на човека, мъчения, гладуване, тежък труд и според очевидци около 100 000 може би вече са загинали, често поради изтощение или поради неизлекувани болести,

  К. като има предвид, че стотици изчезнали, вероятно отвлечени от органите на Северна Корея, в това число и около 30 европейски жени, продължават да бъдат в неизвестност,

  Л. като има предвид, че голяма част от населението страда от системно недохранване и изпитва постоянна нужда от международна продоволствена помощ,

  1.  изразява дълбоко съжаление за трагичната загуба на човешки живот на борда на кораба „Cheonan“ на Република Корея и предава съчувствието си на семействата на загиналите, на корейския народ и на органите на властта на Република Корея в дух на солидарност и приятелство;

  2.  отбелязва заключенията на окончателния доклад на групата за съвместно разследване относно потъването на кораба вследствие на севернокорейско торпедо и твърдо осъжда потопяването като провокационен акт срещу мира и стабилността на Корейския полуостров;

  3.  изразява подкрепата си за факта, че правителството на Република Корея отнесе въпроса до Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

  4.  призовава правителствата на Китайската народна република и Руската федерация, като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, да разгледат подробно окончателния доклад и заключенията от работата на групата за съвместно разследване;

  5.  подчертава необходимостта от възобновяване на шестстранните преговори като средство за освобождаване на Корейския полуостров от ядрено оръжие;

  6.  изразява становището, че откритият диалог между Република Корея и Корейската народнодемократична република е от жизнено значение за мира и стабилността на Корейския полуостров;

  7.  призовава правителството на КНДР да осигури достъп до храна и други основни потребности за всички слоеве на своето общество, да прекрати политиката на вменяване на вина по асоциация, да освободи десетките хиляди политически затворници, да прекрати екзекуциите и убийствата без съд и присъда, принудителния труд и измъчванията и да позволи на своите граждани да пътуват свободно във и извън страната;

  8.  призовава ЕС да назначи свой специален представител за Северна Корея, за да осигури постоянно внимание и координация както в рамките на Европейския съюз, така и с ключови партньори като Съединените щати и Южна Корея; настоятелно призовава ЕС да подкрепи международните усилия за предоставяне на убежище за бежанците от Северна Корея в държавите-членки на ЕС;

  9.  призовава членовете на Съвета за сигурност да работят за създаването на анкетна комисия към ООН, която да направи оценка на нарушенията на правата на човека в Северна Корея в миналото и сега и да определи до каква степен нарушеният и безнаказаността, свързана със злоупотребите, могат да съставляват престъпления срещу човечеството и да бъдат предмет на международното право;

  10. призовава Китайската народна република напълно да преустанови връщането на севернокорейски бежанци обратно в КНДР, да предостави неограничен достъп на Комисията за правата на човека към ООН до успелите да избягат от КНДР, да улесни заселването в трети държави и да предостави статут на законно пребиваващи на севернокорейските жени, омъжени за китайски мъже;

  11. приканва Европейската комисия да продължи съществуващите програми за хуманитарна помощ и канали за комуникация с Корейската народнодемократична република, тъй като тези програми за помощ са пряко свързани с условията на живот на хората в КНДР;

  12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на правителствата на Република Корея и Корейската народнодемократична република и на генералния секретар на ООН.