Návrh usnesení - B7-0362/2010Návrh usnesení
B7-0362/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Korejském poloostrově

14. 6. 2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE

Postup : 2010/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0362/2010
Předložené texty :
B7-0362/2010
Přijaté texty :

B7‑0362/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Korejském poloostrově

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejském poloostrově,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/1002/SZBP ze dne 22. prosince 2009,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové týkající se zveřejnění zprávy o potopení lodi Korejské republiky Čchonan, k němuž došlo dne 20. května 2010,

–   s ohledem na zprávu o univerzálním srovnávacím hodnocení Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) ze dne 7. listopadu 2009,

–   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 25. března 2010 o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že od potopení jihokorejské lodi Čchonan dne 26. března 2010, které si tragicky vyžádalo 46 životů, došlo k dramatickému zvýšení napětí na Korejském poloostrově,

B.  vzhledem k tomu, že na základě závěrů práce společné vyšetřovací skupiny složené z korejských a mezinárodních odborníků a nezávislého hodnocení dozorčí komise OSN, která se nachází na Korejském poloostrově, byly předloženy přesvědčivé důkazy o tom, že potopení lodi způsobilo torpédo severokorejské výroby,

C. vzhledem k tomu, že po zveřejnění závěrečné zprávy společné vyšetřovací skupiny vláda Korejské republiky přerušila veškeré styky s Korejskou lidově demokratickou republikou s výjimkou poskytování humanitární pomoci dětem a činnosti v průmyslovém komplexu Kaesong,

D. vzhledem k tomu, že vláda Korejské lidově demokratické republiky odmítla jakoukoli účast na potopení jihokorejské lodi Čchonan a pohrozila otevřenou válkou v případě, že by Korejská republika uplatnila další sankce,

E.  vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky požádala Radu bezpečnosti OSN, aby případ prošetřila a stanovila odpovídající mezinárodní postupy proti KLDR, a prohlásila, že nebude pokračovat v šestistranných rozhovorech do té doby, než budou proti Korejské lidově demokratické republice přijata vhodná opatření,

F.  vzhledem k tomu, že vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace zatím nezaujaly jednoznačné stanovisko k závěrečné zprávě a závěrům vyšetřování společné vyšetřovací skupiny,

G. vzhledem k tomu, že ozbrojené síly Korejské lidově demokratické republiky zabily při jiném násilném činu dne 4. června 2010 tři čínské občany na hranici mezi ČLR a KLDR,

H. vzhledem k tomu, že EU jednoznačně podporuje jaderné odzbrojení na Korejském poloostrově, k němuž je nezbytné, aby byly obnoveny šestistranné rozhovory, které jsou v procesu zachování míru a stability v regionu zásadní,

I.   vzhledem k tomu, že satelitní snímky a vyprávění severokorejských uprchlíků dokládají, že Severní Korea má šest politických koncentračních táborů s více než 150 000 politických vězňů, a přičtou-li se k tomuto počtu i všechny ostatní kategorie vězňů, jako např. ti, kteří byli násilně navráceni do vlasti z Číny, je ve vězeňských zařízeních zadržováno odhadem přes 200 000 osob;

J.   vzhledem k tomu, že uplatňování viny na základě asociace má za následek zatýkání celých rodin, včetně dětí a prarodičů, a vzhledem k tomu, že tito vězni jsou vystavováni nejhrubšímu porušování lidských práv, mučení, hladovění, těžkým pracím a podle očitých svědků již odhadem 100 000 z nich zahynulo, často vyčerpáním nebo z důvodu neléčených onemocnění,

K. vzhledem k tomu, že stovky zmizelých, kteří byli údajně uneseni severokorejskými orgány, včetně přibližně 30 Evropanek, jsou dosud nezvěstní,

L.  vzhledem k tomu, že valná část obyvatelstva setrvale trpí hladem a je závislá na mezinárodní potravinové pomoci,

1.  hluboce lituje tragické ztráty životů osob, které byly na palubě jihokorejské lodi Čchonan, a vyjadřuje v duchu solidarity a přátelství soustrast rodinám obětí, korejskému lidu a orgánům Korejské republiky;

2.  bere na vědomí výsledky závěrečné zprávy společné vyšetřovací skupiny, které poukazují na to, že k potopení lodi došlo vinou severokorejského torpéda, a důrazně odsuzuje potopení lodi jako provokativní čin proti míru a stabilitě na Korejském poloostrově;

3.  souhlasí s postupem vlády Korejské republiky, která tuto záležitost předala Radě bezpečnosti OSN;

4.  vyzývá vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace jako stálé členy Rady bezpečnosti OSN, aby podrobně prozkoumaly závěrečnou zprávu a závěry vyšetřování společné vyšetřovací skupiny;

5.  zdůrazňuje, že je nezbytné vrátit se k šestistranným rozhovorům, má-li být dosaženo jaderného odzbrojení na Korejském poloostrově;

6.  zastává názor, že pro mír a stabilitu na Korejském poloostrově je zásadní, aby Korejská republika a Korejská lidově demokratická republika byly ochotny vést dialog;

7.  vyzývá vládu KLDR, aby zajistila přístup všech vrstev společnosti k potravinám a jiným základním potřebám, upustila od politiky viny na základě asociace, propustila desítky tisíc politických vězňů, ukončila popravy a vykonávání trestu smrti bez rozsudku, nucenou práci a mučení a umožnila svým občanům volně cestovat za hranice země a zpět;

8.  vyzývá EU, aby jmenovala zvláštního zástupce EU pro Severní Koreu, a zajistila tím trvalou pozornost a koordinaci jak v rámci Evropské unie, tak ve spolupráci s klíčovými partnery, jako jsou Spojené státy americké a Jižní Korea; naléhavě žádá EU, aby podpořila mezinárodní úsilí o udělení azylu v členských státech EU pro severokorejské uprchlíky;

9.  vyzývá členské státy Rady bezpečnosti k vytvoření vyšetřovací komise OSN, která by hodnotila minulá i současná porušení lidských práv v Severní Koreji a rozhodla, do jaké míry tato porušení práv a s nimi spojená beztrestnost mohou představovat zločiny proti lidskosti a podléhat mezinárodnímu právu;

10. vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby ukončila praxi násilného navracení severokorejských uprchlíků do KLDR, umožnila Radě OSN pro lidská práva volný přístup k těm, kterým se z KLDR podařilo uprchnout, usnadnila jejich usazení ve třetích zemích a udělila severokorejským ženám provdaným za čínské občany právní postavení rezidenta;

11. žádá Evropskou komisi, aby pokračovala ve stávajících programech humanitární pomoci a udržovala zavedené formy komunikace s Korejskou lidově demokratickou republikou, neboť tyto programy pomoci mají přímou souvislost s životními podmínkami obyvatel KLDR;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, členským státům, vládě Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky a generálnímu tajemníkovi OSN.