Forslag til beslutning - B7-0362/2010Forslag til beslutning
B7-0362/2010

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen på Den Koreanske Halvø

14.6.2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2010/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0362/2010
Indgivne tekster :
B7-0362/2010
Vedtagne tekster :

B7‑0362/2010

Europa-Parlamentets beslutning om situationen på Den Koreanske Halvø

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Koreanske Halvø,

–   der henviser til resolution 1718 (2006) og 1874 (2009) fra FN's Sikkerhedsråd,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2009/1002/EF af 22. december 2009.

–   der henviser til erklæringen af 20. maj 2010 fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton om offentliggørelse af rapporten om forliset af Republikken Koreas fartøj Cheonan;

–   der henviser til den universelle peer-rapport om Den Demokratiske folkerepublik Korea (DFRK) af 7. november 2009,

–   der henviser til resolution fra FN's Menneskerettighedsråd af 25. marts 2010 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110,

A. der henviser til, at spændingerne på Den Koreanske Halvø er øget dramatisk siden forliset af Republikken Koreas fartøj Cheonan den 26. marts 2010, og det deraf følgende tragiske tab af 46 menneskeliv,

B.  der henviser til, at konklusionerne fra arbejdet i Den Fælles Undersøgelsesgruppe bestående af koreanske og internationale eksperter sammen med en uafhængig vurdering fra Neutrale Nationers Overvågningsudvalg, der opholder sig på den koreanske halvø, indeholder overbevisende beviser for, at forliset var forårsaget af en torpedo af nordkoreansk oprindelse,

C. der henviser til, at Republikken Koreas regering efter offentliggørelsen af den endelige rapport fra Den Fælles Undersøgelsesgruppe, har afbrudt alle forbindelser med Den Demokratiske Folkerepublik Korea med undtagelse af humanitær bistand til børn og driften af Kaesong Industrial Complex;

D. der henviser til, at Den Demokratiske Folkerepublik Koreas regering har benægtet ethvert ansvar for forliset af Republikken Koreas fartøj Cheonan og har truet med åben krig, hvis RK gennemfører yderligere sanktioner,

E.  der henviser til, at Republikken Koreas regering har anmodet FN's Sikkerhedsråd om at undersøge sagen og indføre relevante internationale foranstaltninger mod DFRK og har erklæret, at den ikke ville vende tilbage til sekspartsforhandlingerne, før der var truffet passende foranstaltninger i forhold til Den Demokratiske Folkerepublik Korea;

F.  der henviser til, at regeringerne i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation endnu ikke har taget klart stilling til den endelige rapport og konklusioner af arbejdet i Den Fælles Undersøgelsesgruppe,

G. der henviser til, at Den Demokratiske Folkerepublik Koreas væbnede styrker i en anden aggressiv handling har dræbt tre kinesiske statsborgere ved grænsen mellem FRK og DFRK den 4. juni 2010,

H. der henviser til, at EU bakker kraftigt op om atomafrustningen af den koreanske halvø med en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne som et væsentligt element for fred og stabilitet i regionen,

I.   der henviser til, satellitbilleder og forskellige indberetninger fra nordkoreanske afhoppere dokumenterer, at Nordkorea driver seks politiske koncentrationslejre med mere end 150 000 politiske fanger, og at det, når man tilføjer tal for alle andre kategorier af fanger, som de tvangshjemsendte fra Kina, anslås, at mere end 200 000 mennesker er spærret inde i fængsler,

J.   der henviser til, at praksis med familiesoning medfører, at hele familier forsvinder bag tremmer, herunder børn og bedsteforældre, og at disse fanger er udsat for de groveste krænkelser af menneskerettighederne, tortur, sult, hårdt arbejde, og at ca. 100 000 ifølge øjenvidner allerede anslås at være omkommet, ofte af udmattelse eller ubehandlet sygdom,

K. der henviser til, at hundredvis af personer, som angiveligt er blevet bortført af nordkoreanske myndigheder, herunder omkring 30 europæiske kvinder, fortsat er forsvundet sporløst,

L.  der henviser til, at store dele af befolkningen lider af konstant sult og regelmæssigt har brug for international fødevarehjælp,

1.  beklager dybt det tragiske tab af menneskeliv ombord på Republikken Koreas fartøj Cheonan og udtrykker sin medfølelse med de dræbtes familier, det koreanske folk og myndighederne i Republikken Korea i en ånd af solidaritet og venskab;

2.  anerkender konklusionerne i den afsluttende rapport fra Den Fælles Undersøgelsesgruppe, som henfører forliset til en nordkoreansk torpedo, og fordømmer kraftigt sænkningen som en provokerende handling mod fred og stabilitet på Den Koreanske Halvø;

3.  støtter, at Republikken Koreas regering har henvist sagen til FN's Sikkerhedsråd;

4.  opfordrer regeringerne i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation til som permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd at behandle den endelige rapport og konklusioner af arbejdet i Den Fælles Undersøgelsesgruppe;

5.  understreger behovet for en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne som et middel til at gennemføre en atomafrustning af den koreanske halvø;

6.  er af den opfattelse, at åbenhed for dialog mellem Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea er af afgørende betydning for fred og stabilitet på Den Koreanske Halvø og i regionen;

7.  opfordrer Den Demokratiske Folkerepublik Koreas regering til at sikre adgang for alle klasser af samfundet til fødevarer og andre basale fornødenheder, stoppe politikken med familiesoning, løslade de titusindvis af politiske fanger, ophøre med henrettelser og udenretslige drab, tvangsarbejde og tortur og give landets borgere ret til at rejse frit ind og ud af landet;

8.  opfordrer EU til at udnævne en særlig EU-repræsentant for Nordkorea for at sikre vedvarende opmærksomhed og koordinering både inden for Den Europæiske Union og i forhold til centrale partnere såsom USA og Sydkorea; opfordrer EU til at støtte de internationale bestræbelser på at yde nordkoreanske flygtninge asyl i EU's medlemsstater;

9.  opfordrer Sikkerhedsrådets medlemmer til at arbejde for at etablere en FN-undersøgelseskommission, der skal vurdere tidligere og nuværende krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea for at fastslå, i hvilket omfang sådanne overtrædelser og straffrihed i forbindelse med krænkelser kan betragtes som forbrydelser mod menneskeheden og være underlagt international jurisdiktion;

10. opfordrer Folkerepublikken Kina til at standse hjemsendelsen af nordkoreanske flygtninge til Nordkorea, at give UNCHR uhindret adgang til dem, der formår at flygte fra DPRK, at lette genbosættelsen i tredjelande og at yde nordkoreanske kvinder, der er gift med kinesiske mænd, lovlig opholdstilladelse;

11. opfordrer Europa-Kommissionen til at videreføre de eksisterende humanitære bistandsprogrammer og kommunikationskanaler i forhold til Den Demokratiske Folkerepublik Korea, da disse hjælpeprogrammer er direkte knyttet til levevilkårene for befolkningen i DFRK;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, regeringerne i Republikken Korea og Den Demokratiske Folkerepublik Korea og De Forenede Nationers generalsekretær.