Πρόταση ψηφίσματος - B7-0362/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0362/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας

14.6.2010

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2010/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0362/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0362/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0362/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χερσόνησο της Κορέας,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1718 (2006) και 1874 (2009),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2009/1002/ΚΕΠΠΑ της 22ας Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton σχετικά με τη δημοσίευση της έκθεσης για τη βύθιση του πλοίου της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan στις 20 Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της παγκόσμιας κοινότητας για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) της 7ης Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις στη χερσόνησο της Κορέας έχουν οξυνθεί δραματικά μετά τη βύθιση του πλοίου της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan στις 26 Μαρτίου 2010 με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 46 ατόμων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης που αποτελείται από Κορεάτες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, καθώς και ανεξάρτητη αξιολόγηση της Επιτροπής Εποπτείας των Ουδέτερων Κρατών που έχει συσταθεί στην κορεατική χερσόνησο, παρουσιάζουν συντριπτικά στοιχεία ότι η βύθιση του πλοίου είχε προκληθεί από τορπίλη βορειοκορεατικής κατασκευής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης της Μικτής Επιτροπής Διερεύνησης, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας διέκοψε κάθε σχέση με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, εκτός από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και τις δραστηριότητες του βιομηχανικού συγκροτήματος της Kaesong ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στη βύθιση του πλοίου της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan και ότι απείλησε να κηρύξει ανοικτό πόλεμο σε περίπτωση που η ΔΚ θα επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να διερευνήσει την υπόθεση και να λάβει κατάλληλα διεθνή μέτρα κατά της ΛΔΚ, και ότι δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει εκ νέου στις Συνομιλίες των Έξι Μερών αν δεν ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Συνομοσπονδίας δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε σαφή θέση σχετικά με την τελική έκθεση και τα συμπεράσματα των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, στο πλαίσιο άλλης σειράς επιθέσεων σκότωσαν τρεις Κινέζους υπηκόους στα σύνορα της ΔΚ και της ΛΔΚ στις 4 Ιουνίου 2010,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει επίμονα την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου και την επανάληψη των Συνομιλιών των Έξι Μερών ως απαραίτητη διαδικασία για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δορυφορικές εικόνες και διάφορα στοιχεία βορειοκορεατών αποστατών καταδεικνύουν ότι η Βόρεια Κορέα διατηρεί έξι στρατόπεδα συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων, με περισσότερους από 150.000 πολιτικούς κρατουμένους, και ότι εάν προστεθούν τα αριθμητικά στοιχεία όλων των άλλων κατηγοριών κρατουμένων, όπως εκείνων που εξαναγκάσθηκαν να επαναπατριστούν από την Κίνα, εκτιμάται ότι άνω των 200.000 ατόμων έχουν φυλακισθεί σε κέντρα κράτησης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική της ενοχοποίησης λόγω συναναστροφών έχει ως αποτέλεσμα να εξαφανίζονται ολόκληρες οικογένειες σε φυλακές, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και εγγονών, καθώς και ότι οι εν λόγω κρατούμενοι εκτίθενται στις αισχρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε βασανιστήρια, σε λιμοκτονία, σε σκληρή εργασία και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπολογίζεται ότι 100.000 άτομα μπορεί να έχουν βρει το θάνατο, συχνά λόγω εξάντλησης ή λόγω ασθενειών που δεν έχουν θεραπευθεί,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν στοιχεία για τις κινήσεις εκατοντάδων εξαφανισθέντων οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν απαχθεί από αρχές της Βόρειας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 30 ευρωπαίων γυναικών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού λιμοκτονούν συστηματικά και χρειάζονται διαρκώς τη χορήγηση διεθνούς επισιτιστικής βοήθειας,

1.  εκφράζει μεγάλη λύπη για την τραγική απώλεια ζωών στο πλοίο της Δημοκρατίας της Κορέας Cheonan και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, στο λαό της Κορέας και τις αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας με πνεύμα αλληλεγγύης και φιλίας·

2.  αναγνωρίζει τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης σχετικά με την πρόκληση της βύθισης του πλοίου από βορειοκορεατική τορπίλη, και καταδικάζει κατάφωρα τη βύθιση του πλοίου ως προκλητική ενέργεια κατά της ειρήνης και σταθερότητας στη χερσόνησο της Κορέας·

3.  εκφράζει την υποστήριξή του ως προς την παραπομπή του ζητήματος εκ μέρους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

4.  καλεί τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Συνομοσπονδίας, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να εξετάσουν εκ του σύνεγγυς την τελική έκθεση και τα συμπεράσματα των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επαναληφθούν οι Συνομιλίες των Έξι Μερών ως μέσο για την επίτευξη της αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου·

6.  υποστηρίζει την άποψη ότι ο ανοικτός διάλογος μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας είναι ζωτικής σπουδαιότητας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη χερσόνησο της Κορέας·

7.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των κοινωνικών της τάξεων σε τρόφιμα και στην κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, να θέσει τέρμα στην πολιτική της ενοχοποίησης λόγω συναναστροφής, να απελευθερώσει τις δεκάδες χιλιάδες πολιτικών κρατουμένων, να θέσει τέρμα στις εκτελέσεις και στις εξώδικες δολοφονίες, στην αναγκαστική εργασία και στα βασανιστήρια και να επιτρέπει στους πολίτες της να ταξιδεύουν ελεύθερα μέσα και έξω από τη χώρα,

8.  καλεί την ΕΕ να ορίσει ειδικό αντιπρόσωπο της ΕΕ στην Βόρεια Κορέα προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαρκή μέριμνα και το συντονισμό τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με βασικούς εταίρους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα· προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για τη χορήγηση ασύλου σε κράτη μέλη της ΕΕ σε πρόσφυγες της Βόρειας Κορέας·

9.  ζητεί από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σύσταση μιας ανακριτικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την αξιολόγηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα κατά το παρελθόν και το παρόν ούτως ώστε να προσδιορισθεί σε ποιο βαθμό αυτές οι παραβιάσεις και η ατιμωρησία που σχετίζεται με την κατάχρηση εξουσίας μπορούν να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να υπόκεινται στη διεθνή δικαιοδοσία·

10. καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να θέσει τέρμα στις απελάσεις προσφύγων της Βόρειας Κορέας προς την ΛΔΚ, να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε άτομα που κατορθώνουν να διαφύγουν από τη ΛΔΚ, να διευκολύνει την επανεγκατάσταση σε τρίτες χώρες και να εκχωρεί σε Βορειοκορεάτισες που παντρεύονται με Κινέζους το καθεστώς νόμιμων κατοίκων·

11. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα βοήθειας συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της ΛΔΚ·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας καθώς και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.