Resolutsiooni ettepanek - B7-0362/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0362/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Korea poolsaarel

14.6.2010

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2010/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0362/2010
Esitatud tekstid :
B7-0362/2010
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0362/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Korea poolsaarel

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Korea poolsaare kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1718 (2006) ja 1874 (2009);

–   võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2009. aasta otsust 2009/1002/CFSP;

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 20. mai 2010. aasta avaldust Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumise aruande avaldamise puhul;

–   7. novembri 2009. aasta ülemaailmset vastastikust eksperdiarvamust Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. märtsi 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 110,

A. arvestades, et suhted Korea poolsaarel on oluliselt teravnenud pärast Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumist 26. märtsil 2010, mis lõppes 46 inimelu traagilise kaotusega;

B.  arvestades, et Korea ja rahvusvahelistest ekspertidest koosneva ühise uurimisrühma järeldustes ning Korea poolsaarel asuva neutraalsete riikide järelevalvekomisjoni sõltumatus hinnangus esitatakse veenvaid tõendeid, et laev uppus Põhja-Koreas valmistatud torpeedo tabamuse tagajärjel;

C. arvestades, et pärast ühise uurimiskomisjoni lõpparuannet katkestas Korea Vabariigi valitsus kõik suhted Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga, välja arvatud humanitaarabi lastele ja Kaesongi tööstuskompleksi tegevuse;

D. arvestades, et Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valitsus eitab igasugust seotust Korea Vabariigi laeva „Cheonan” uppumisega ning on ähvardanud alustada avalikku sõjategevust, kui Korea Vabariik peaks kehtestama edasisi sanktsioone;

E.  arvestades, et Korea Vabariigi valitsus on palunud ÜRO Julgeolekunõukogul juhtumit uurida ja leida KRDV vastu sobivad rahvusvahelised meetmed ning on samuti teatanud, et enne kui Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu ei ole võetud sobivaid meetmeid, ei hakka Korea Vabariik uuesti osalema kuuepoolsetel kõnelustel;

F.  arvestades, et Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsused ei ole veel asunud ühise uurimisrühma lõpparuande ja järelduste suhtes selgele seisukohale;

G. arvestades, et Korea Rahvademokraatliku Valitsuse relvajõud tapsid 4. juunil 2010 järjekordse agressiooniakti käigus Hiina RV ja KRDV vahelisel piiril kolm Hiina kodanikku;

H. arvestades, et EL toetab igati Korea poolsaare tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmist ning kuuepoolsete läbirääkimiste jätkamist, mis on selle piirkonna rahu ja stabiilsuse jaoks ülimalt oluline protsess;

I.   arvestades, et nii satelliidifotod kui ka Põhja-Korea ülejooksikute ütlused kinnitavad, et Põhja-Koreas toimib kuus poliitilist koonduslaagrit, kus peetakse kinni üle 150 000 poliitvangi, ning kui lisada kõik muude kategooriate vangid (näiteks Hiinast sunniviisiliselt kodumaale tagasi saadetud inimesed) ületab vangide arv kinnipidamiskeskustes 200 000;

J.   arvestades, et tava tõttu pidada inimesi süüdlaseks ainuüksi nende sidemete põhjal pannakse vangi tihti terveid perekondi, kaasarvatud lapsed ja vanavanemad ning et sellised vangid peavad taluma kõige jämedamat inimõiguste rikkumist, piinamist, näljutamist ning sunnitööd ning pealnägijate ütluste põhjal on enamasti kurnatuse ja ravimata haiguste tõttu hukkunud juba rohkem kui 100 000 inimest;

K. arvestades, et siiani on teadmata, kus asuvad sajad kadunud inimesed, muu hulgas ka umbes 30 Euroopast pärit naist, kelle kohta arvatakse, et Põhja-Korea riigiasutused on nad röövinud;

L.  arvestades, et suur osa elanikkonnast kannatab pideva nälja käes ning vajab korrapärast rahvusvahelist toiduabi,

1.  avaldab sügavat kahetsust traagilise inimelude kaotuse pärast Korea Vabariigi laeva „Cheonan” hukus ning avaldab solidaarsust ja sõprusest ajendatud kaastunnet hukkunute perekondadele, Korea Vabariigi rahvale ja riigiasutustele;

2.  võtab teadmiseks ühise uurimisrühma lõpparuande järeldused laeva uppumise kohta Põhja-Korea torpeedo tagajärjel ning mõistab kindlalt hukka laeva põhjalaskmise, mis kujutab endast provokatsiooniakti rahu ja stabiilsuse vastu Korea poolsaarel;

3.  väljendab toetust asjaolu pärast, et Korea Vabariigi valitsus edastas asja ÜRO Julgeolekunõukogusse;

4.  kutsub Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni valitsusi, kui ÜRO alalise julgeolekunõukogu liikmeid üles põhjalikult uurima ühise uurimisrühma töö lõpparuannet ja järeldusi;

5.  rõhutab vajadust pöörduda tagasi kuuepoolsete läbirääkimiste juurde, mis soodustab Korea poolsaare tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmist;

6.  avaldab arvamust, et Korea Vabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valmisolek pidada omavahelist dialoogi on ülimalt tähtis Korea poolsaare rahu ja stabiilsuse jaoks;

7.  kutsub Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valitsust üles tagama oma riigi kõikidele ühiskonnaklassidele juurdepääs toidule ja esmatarbekaupadele, lõpetama sidemete põhjal süüdimõistmise poliitika, vabastama kümned tuhanded poliitvangid, lõpetama hukkamised kohtuotsuse alusel ja kohtuvälised hukkamised ning sunnitöö ja võimaldama oma kodanikel vabalt riigist lahkuda ja sinna siseneda;

8.  kutsub ELi üles nimetama EL Põhja-Korea eriesindaja, et tagada püsiv tähelepanu ja kooskõlastatus Euroopa Liidu ning tähtsamate partnerite, nagu Ameerika Ühendriikide ja Lõuna-Koreaga; kutsub ELi tungivalt üles toetama rahvusvahelisi jõupingutusi Põhja-Korea pagulastele varjupaiga andmiseks ELi liikmesriikides;

9.  kutsub julgeolekunõukogu liikmeid alustama tööd ÜRO uurimiskomisjoni moodustamiseks, et hinnata varasemaid ja praegusi inimõiguste rikkumisi Põhja-Koreas ning teha kindlaks, mil määral selliseid rikkumisi ja nendega seonduvat karistamatust võib lugeda inimsusevastaseks kuriteoks, mistõttu nende kohta kehtib rahvusvaheline kohtualluvus;

10. kutsub Hiina Rahvavabariiki lõpetama Põhja-Korea põgenike saatmine tagasi KRDVsse, võimaldama ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku Ametile takistamatu juurdepääs Korea KRDVst põgenenud isikutele, hõlbustada kolmandatesse riikidesse ümberasumist ja anda Hiina meestega abiellunud Põhja-Korea naistele seadusliku elaniku staatus;

11. kutsub Euroopa Komisjoni üles säilitama olemasolevad humanitaarabi programmid ja suhtluskanalid Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga, kuna sellised abiprogrammid on otseselt seotud inimeste elutingimustega KRDVs;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Korea Vabariigi valitsusele, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valitsusele ning ÜRO peasekretärile.