Päätöslauselmaesitys - B7-0362/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0362/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tilanteesta Korean niemimaalla

14.6.2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Menettely : 2010/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0362/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0362/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0362/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Korean niemimaan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Korean niemimaasta,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006) ja 1874 (2009),

–   ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/1002/YUTP,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin julkilausuman Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamista koskevan raportin julkaisemisesta 20. toukokuuta 2010,

–   ottaa huomioon 7. marraskuuta 2009 päivätyn raportin ("Universal Peer Report") Korean demokraattisen kansantasavallasta,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. maaliskuuta 2010 antaman päätöslauselman Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että jännitteet Korean niemimaalla ovat lisääntyneet dramaattisesti sen jälkeen, kun Korean tasavallan Cheonan-alus upposi 26. maaliskuuta 2010, mikä vaati 46 ihmishenkeä,

B.  ottaa huomioon, että korealaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuneen yhteisen tutkintaryhmän päätelmissä ja Korean niemimaalla toimivan puolueettomien valtioiden valvontakomitean riippumattomassa arvioinnissa esitetään vakuuttavia todisteita siitä, että aluksen uppoamisen aiheutti pohjoiskorealaisvalmisteinen torpedo,

C. ottaa huomioon, että yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin julkistamisen jälkeen Korean tasavallan hallitus jäädytti kaikki suhteet Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, lukuun ottamatta lapsille tarkoitettua humanitaarista apua ja Kaesongin erityistalousalueella tapahtuvaa toimintaa,

D. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus on kiistänyt osallisuutensa Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamiseen ja uhannut avoimella sodalla, mikäli Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistetaan uusia pakotteita,

E.  ottaa huomioon, että Korean tasavallan hallitus on vaatinut YK:n turvallisuusneuvostoa tutkimaan asiaa ja esittämään asianmukaisia kansainvälisiä toimia Korean demokraattista kansantasavaltaa vastaan sekä ilmoittanut, että se ei aio palata kuuden osapuolen neuvotteluihin ennen kuin Korean demokraattista kansantasavaltaa vastaan on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin,

F.  ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation hallitukset eivät ole vielä ilmaisseet selkeästi kantaansa yhteisen tutkintaryhmän loppuraporttiin ja päätelmiin,

 

G. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan armeija surmasi erään toisen välikohtauksen yhteydessä kolme Kiinan kansalaista maiden välisellä rajalla 4. kesäkuuta 2010,

H. ottaa huomioon, että Euroopan unioni tukee Korean niemimaan riisumista ydinaseista ja kuuden osapuolen neuvottelujen käynnistämistä uudelleen olennaisena osana alueen rauhan ja vakauden edistämistä,

I.   ottaa huomioon, että satelliittikuvat ja useat pohjoiskorealaisten loikkareiden kertomukset vahvistavat todeksi, että Pohjois-Koreassa on kuusi keskitysleiriä, joilla on yli 150 000 poliittista vankia, ja että kun tähän lisätään kaikki muut vangit, kuten Kiinasta pakkopalautetut henkilöt, keskitysleireillä on vangittuina arviolta yli 200 000 henkeä,

J.   ottaa huomioon, että yhteissyyllisyyden käytännön johdosta kokonaiset perheet – lapset ja vanhukset mukaan luettuna – joutuvat telkien taakse ja että nämä vangit kärsivät törkeistä ihmisoikeusloukkauksista, kidutuksesta, nälästä ja rankasta työstä ja että silminnäkijöiden mukaan arviolta 100 000 vankia on voinut jo menehtyä, usein uupumukseen tai hoitamattomiin tauteihin,

K. ottaa huomioon, että sadat Pohjois-Korean viranomaisten oletetusti sieppaamat henkilöt, joiden joukossa on muun muassa noin 30 eurooppalaista naista, ovat edelleen kadoksissa,

L.  ottaa huomioon, että suuri osa väestöstä kärsii systemaattisesta nälänhädästä ja tarvitsee jatkuvasti kansainvälistä elintarvikeapua;

1.  pahoittelee syvästi ihmishenkien menetyksiä Korean tasavallan Cheonan-aluksella ja ilmaisee myötätuntonsa kuolleiden omaisille, Korean kansalle ja Korean tasavallan viranomaisille solidaarisuuden ja ystävyyden hengessä;

2.  antaa tunnustusta Pohjois-Korean torpedon aiheuttamaa aluksen uppoamista käsittelevän yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin päätelmille ja tuomitsee jyrkästi upottamisen provosoivana tekona Korean niemimaan rauhaa ja vakautta vastaan;

3.  tukee Korean tasavallan esitystä antaa asia YK:n turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi;

4.  pyytää Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation hallituksia sekä YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä tutkimaan tarkasti yhteisen tutkintaryhmän loppuraporttia ja päätelmiä;

5.  korostaa tarvetta käynnistää uudelleen kuuden osapuolen neuvottelut, jotta Korean niemimaa saataisiin riisuttua ydinaseista;

6.  katsoo, että Korean tasavallan ja Korean demokraattisen kansantasavallan välisen vuoropuhelun avoimuus on äärimmäisen tärkeää Korean niemimaan rauhan ja vakauden kannalta;

7.  pyytää Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta varmistamaan, että kaikkien yhteiskuntaluokkien saatavilla on ruokaa ja muita perustarvikkeita, lopettamaan yhteissyyllisyyden periaatteen soveltamisen, vapauttamaan kymmenet tuhannet poliittiset vangit, lopettamaan teloitukset ja laittomat surmat, pakkotyövoiman käytön ja kidutuksen ja sallimaan kansalaistensa matkustaa vapaasti maahan ja maasta pois;

8.  kehottaa Euroopan unionia nimittämään Pohjois-Korean erityisedustajan, joka varmistaa pysyvän huomion ja koordinoinnin sekä Euroopan unionissa että avainkumppaneiden kuten Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa; vaatii Euroopan unionia tukemaan kansainvälisiä pyrkimyksiä turvapaikkojen myöntämiseksi pohjoiskorealaisille pakolaisille EU:n jäsenvaltioissa;

9.  kehottaa turvallisuusneuvoston jäseniä toimimaan YK:n tutkintakomission perustamiseksi arvioimaan menneitä ja nykyisiä ihmisoikeusloukkauksia Pohjois-Koreassa, jotta voidaan määritellä, missä määrin näitä loukkauksia ja rankaisemattomuutta yhdistettynä hyväksikäyttöön voidaan pitää rikoksina ihmiskuntaa vastaan ja voidaanko niitä käsitellä kansainvälisissä tuomioistuimissa;

10. pyytää Kiinan kansantasavaltaa lopettamaan pohjoiskorealaisten pakolaisten palauttamisen takaisin Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, antamaan YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun virastolle esteettömän pääsyn niiden luo, jotka ovat onnistuneet pakenemaan Korean demokraattisesta kansantasavallasta, helpottamaan pakolaisten asettautumista kolmansiin maihin ja myöntämään kiinalaisten miesten kanssa avioituneille pohjoiskorealaisille naisille laillisen oleskeluluvan;

11. kehottaa komissiota jatkamaan nykyisiä humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään muita viestintäkanavia Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa, koska avustusohjelmat vaikuttavat suoraan Korean demokraattisen kansantasavallan kansan elinolosuhteisiin;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Korean tasavallan ja Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.