Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0362/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0362/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Korėjos pusiasalyje

14.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2010/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0362/2010
Pateikti tekstai :
B7-0362/2010
Priimti tekstai :

B7‑0362/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Korėjos pusiasalyje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Korėjos pusiasalio,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1718 (2006) ir Nr. 1874 (2009),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2009/1002/BUSP,

–   atsižvelgdamas į Vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton 2010 m. gegužės 20 d. pareiškimą dėl Korėjos Respublikos laivo „Cheonan“ paskandinimo ataskaitos paskelbimo,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 9 d. Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KDLR) visuotinę ekspertų ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2010 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi po Korėjos Respublikos laivo „Cheonan“ paskandinimo 2010 m. kovo 26 d., kurio metu žuvo 46 žmonės, labai padidėjo įtampa Korėjos pusiasalyje,

B.  kadangi remiantis Korėjos ir tarptautinių ekspertų sudaromos jungtinių tyrimų grupės darbo išvadomis ir nepriklausomu Korėjos pusiasalyje veikiančio Neutralių tautų priežiūros komiteto vertinimu pateikta įtikinamų įrodymų, kad laivą paskandino Šiaurės Korėjoje pagaminta torpeda,

C. kadangi jungtiniam tyrimų komitetui paskelbus galutinę ataskaitą Korėjos Respublika sustabdė visus santykius su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika, išskyrus humanitarinės pagalbos vaikams tiekimą ir Kaesongo pramonės komplekso veiklą,

D. kadangi Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybė paneigė bet kokį savo dalyvavimą sunaikinant Korėjos Respublikos laivą „Cheonan“ ir atvirai pagrasino karu tuo atveju, jeigu Korėjos Respublika taikytų papildomas sankcijas,

E.  kadangi Korėjos Respublikos vyriausybė kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą su prašymu ištirti šį atvejį ir imtis atitinkamų tarptautinio lygmens priemonių prieš KLDR ir pareiškė negrįšianti prie šešiašalių derybų stalo, kol Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos atžvilgiu nebus imtasi atitinkamų priemonių,

F.  kadangi Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybės dar nepriėmė aiškios pozicijos dėl jungtinės tyrimų grupės galutinės ataskaitos ir išvadų,

G. kadangi 2010 m. birželio 4 d. ginkluotosios Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos pajėgos, vykdydamos kitą agresijos aktą, KLR ir KLDR pasienyje nužudė tris Kinijos piliečius,

H. kadangi ES tvirtai pritaria tam, kad Korėjos pusiasalyje būtų atsisakyta branduolinio ginklo ir kad būtų atnaujintos šešiašalės derybos – esminis procesas taikai ir stabilumui regione užtikrinti,

I.   kadangi, sprendžiant iš palydovinių nuotraukų ir įvairių iš Šiaurės Korėjos pabėgusių asmenų pasakojimų, esama neginčijamų įrodymų, kad Šiaurės Korėjoje veikia šešios politiniams kaliniams skirtos koncentracijos stovyklos, kuriose kalinama daugiau negu 150 000 politinių kalinių, ir kad sudėjus duomenis apie visų kitų kategorijų kalinius, pvz., jėga palikti Kiniją priverstus asmenis, sulaikymo centruose būtų kalinama virš 200 000 asmenų,

J.   kadangi taikant kaltės nustatymo remiantis tuo, kad asmuo turi ryšių su kaltinamuoju, praktiką už grotų atsiduria ištisos šeimos, įskaitant vaikus ir senelius, ir kadangi itin šiurkščiai pažeidžiamos šių kalinių žmogaus teisės, jie kankinami, marinami badu, verčiami sunkiai dirbti, o remiantis tiesioginių liudytojų pasakojimais apie 100 000 asmenų jau gali būti mirę – dažnai dėl išsekimo arba negydytų ligų,

K. kadangi iki šiol nepranešta apie šimtų dingusių asmenų, kurie, kaip įtariama, pagrobti Šiaurės Korėjos valdžios institucijų nurodymu, įskaitant apie 30 moterų iš Europos, buvimo vietą,

L.  kadangi didelė dalis gyventojų kenčia dėl nuolatinio badavimo ir jiems būtina reguliari tarptautinė pagalba maistu,

1.  nuoširdžiai apgailestauja dėl tragiškų netekčių nuskendus Korėjos Respublikos laivui „Cheonan“ ir reiškia solidarią draugišką užuojautą žuvusiųjų šeimoms, Korėjos žmonėms ir Korėjos Respublikos valdžios institucijoms;

2.  pritaria jungtinės tyrimų grupės galutinės ataskaitos išvadoms, kuriose nurodoma, kad laivas paskendo dėl Šiaurės Korėjos torpedos, ir griežtai smerkia šį išpuolį, kaip provokacinį aktą, nukreiptą prieš taiką ir stabilumą Korėjos pusiasalyje;

3.  pritaria, kad Korėjos Respublikos vyriausybė nukreiptų šį klausimą svarstyti Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje;

4.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybes – nuolatines Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nares – atidžiai išnagrinėti galutinę jungtinių tyrimų grupės ataskaitą ir išvadas;

5.  pabrėžia būtinybę grįžti prie šešiašalių derybų, kadangi tai būdas užtikrinti, kad Korėjos pusiasalyje būtų atsisakyta branduolinio ginklo;

6.  laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti taiką ir stabilumą Korėjos pusiasalyje, gyvybiškai svarbus atviras Korėjos Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos dialogas;

7.  ragina KLDR vyriausybę užtikrinti, kad visų klasių jos visuomenės atstovams būtų užtikrinta prieiga prie maisto ir kitų pagrindinių reikmenų, sustabdyti kaltės nustatymo remiantis tuo, ar asmuo turi ryšių su kaltinamuoju, politiką, išlaisvinti dešimtis tūkstančių politinių kalinių, nutraukti egzekucijas ir žmogžudystes be teismo, priverstinius darbus, kankinimus ir leisti savo piliečiams laisvai išvažiuoti iš savo šalies ir į ją grįžti;

8.  ragina ES paskirti specialųjį ES atstovą Šiaurės Korėjai ir užtikrinti nuolatinį dėmesį ir koordinavimą Europos Sąjungos lygmeniu bei dalyvaujant svarbiausioms partnerėms, pvz., Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Pietų Korėjai; ragina ES remti tarptautines pastangas, skirtas suteikti pabėgėliams iš Šiaurės Korėjos prieglobstį ES valstybėse narėse;

9.  ragina Saugumo Tarybos valstybes dėti pastangas siekiant įsteigti JT tyrimų komisaro pareigybę: jis įvertintų ankstesnius ir dabartinius žmogaus teisių pažeidimus Šiaurės Korėjoje ir nustatytų, kurie iš šių pažeidimų ir nebaudžiamumo atvejų, siejamų su piktnaudžiavimu, galėtų būti laikomi nusikaltimais žmonijai ir priklausytų tarptautinei jurisdikcijai;

10. ragina Kinijos Liaudies Respubliką sustabdyti bet kokį pabėgėlių iš Šiaurės Korėjos grąžinimą atgal į KLDR, leisti JT žmogaus teisių komisarui susitikti su asmenimis, kuriems pavyko pabėgti iš KLDR, padėti persikelti į trečiąsias šalis ir užtikrinti už kinų ištekėjusioms šiaurės korėjietėms teisėtą gyventojo statusą;

11. ragina Europos Komisiją išsaugoti esamas humanitarinės pagalbos programas ir ryšių su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika palaikymo šaltinius, kadangi šios pagalbos programos tiesiogiai susijusios su KLDR žmonių gyvenimo sąlygomis;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos Pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Korėjos Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybėms bei JT Generaliniam Sekretoriui.