Projekt rezolucji - B7-0362/2010Projekt rezolucji
B7-0362/2010

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim

  14.6.2010

  zamykający debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

  Procedura : 2010/2685(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0362/2010
  Teksty złożone :
  B7-0362/2010
  Teksty przyjęte :

  B7‑0362/2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Półwyspu Koreańskiego,

  –   uwzględniając rezolucje 1718 (2006) oraz 1874 (2009) Rady Bezpieczeństwa ONZ,

  –   uwzględniając decyzję Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r.,

  –   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące opublikowania sprawozdania w sprawie zatonięcia południowokoreańskiego okrętu „Cheonan”,

  –   uwzględniając sprawozdanie Universal Peer Report of the Democratic People’s Republic of Korea (KRLD) z dnia 7 listopada 2009 r.,

  –   uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie sytuacji praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 regulaminu,

  A. mając na uwadze, że od czasu zatonięcia południowokoreańskiego okrętu „Cheonan” w dniu 26 marca 2010 r., w wyniku którego tragiczną śmierć poniosło 46 osób, napięcie na Półwyspie Koreańskim dramatycznie wzrosło,

  B.  mając na uwadze, że wnioski z prac wspólnego zespołu dochodzeniowego złożonego z koreańskich i międzynarodowych specjalistów, jak również niezależna opinia wydana przez Komisję Nadzorczą Państw Neutralnych (NNSC) działającą na Półwyspie Koreańskim, niezaprzeczalnie dowodzą, że zatonięcie statku zostało spowodowane uderzeniem torpedy produkcji północnokoreańskiej,

  C. mając na uwadze, że po publikacji końcowego sprawozdania wspólnej komisji śledczej rząd Republiki Korei wstrzymał wszelkie stosunki z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną z wyjątkiem pomocy humanitarnej dla dzieci oraz funkcjonowania strefy przemysłowej Kaesong,

  D. mając na uwadze, że rząd Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej zaprzeczył, że miał jakikolwiek wpływ na zatonięcie południowokoreańskiego okrętu „Cheonan” i zagroził wypowiedzeniem otwartej wojny w przypadku wprowadzenia przez Republikę Korei dalszych sankcji,

  E.  mając na uwadze, że rząd Republiki Korei zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o zbadanie tej sprawy i zaproponowanie odpowiednich środków międzynarodowych przeciwko KRLD oraz oświadczył, że przed podjęciem właściwych kroków wobec Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej nie nastąpi wznowienie rozmów sześciostronnych,

  F.  mając na uwadze, że rządy Chińskiej Republiki Ludowej oraz Federacji Rosyjskiej nie zajęły jeszcze wyraźnego stanowiska w sprawie sprawozdania końcowego oraz wniosków z prac wspólnego zespołu dochodzeniowego,

  G. mając na uwadze, że siły zbrojne Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w innym akcie przemocy w dniu 4 czerwca 2010 r. zabiły trzech obywateli Chin na granicy Chińskiej Republiki Ludowej z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną,

  H. mając na uwadze, że UE zdecydowanie popiera denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i wznowienie rozmów sześciostronnych jako ważny proces na rzecz zapewnienia pokoju i stabilności w regionie,

  I.   mając na uwadze, że obrazy satelitarne i różne relacje uciekinierów z Korei Północnej potwierdzają, że Korea Północna prowadzi sześć obozów koncentracyjnych dla przeciwników politycznych, w których przetrzymywanych jest 150 000 więźniów politycznych, oraz mając na uwadze, że dodając do tej liczby wszystkie pozostałe kategorie więźniów (na przykład przymusowych repatriantów z Chin), szacuje się, że w więzieniach przebywa ponad 200 000 osób,

  J.   mając na uwadze, że w wyniku orzekania winy zbiorowej całe rodziny trafiają do więzienia, w tym dzieci i dziadkowie, oraz że więźniowie ci są poddawani najpoważniejszym aktom łamania praw człowieka, są torturowani, głodzeni i przymuszani do ciężkiej pracy oraz mając na uwadze, że według relacji naocznych świadków około 100 000 więźniów mogło już umrzeć, przede wszystkim z wyczerpania lub w wyniku nieleczonych chorób,

  K. mając na uwadze, że miejsce przebywania setek osób zaginionych, w tym około trzydziestu Europejek, które rzekomo zostały porwane przez władze Korei Północnej, jest wciąż nieznane,

  L.  mając na uwadze, że duża część ludności stale głoduje i potrzebuje regularnej międzynarodowej pomocy żywnościowej,

  1.  głęboko ubolewa nad tragiczną śmiercią osób przebywających na pokładzie południowokoreańskiego okrętu „Cheonan” i w duchu solidarności i przyjaźni przekazuje wyrazy współczucia rodzinom ofiar, Koreańczykom oraz władzom Republiki Korei;

  2.  uznaje konkluzje końcowego sprawozdania wspólnego zespołu dochodzeniowego na temat zatopienia okrętu przez północnokoreańską torpedę i zdecydowanie potępia to zatopienie jako działanie prowokacyjne wymierzone przeciwko pokojowi i stabilności na Półwyspie Koreańskim;

  3.  popiera skierowanie sprawy przez rząd Republiki Korei do Rady Bezpieczeństwa ONZ;

  4.  wzywa rządy Chińskiej Republiki Ludowej oraz Federacji Rosyjskiej, jako stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, do dokładnego zbadania sprawozdania końcowego i wniosków z prac wspólnego zespołu dochodzeniowego;

  5.  podkreśla potrzebę wznowienia rozmów sześciostronnych jako sposobu na realizację programu rozbrojenia jądrowego Półwyspu Koreańskiego;

  6.  wyraża pogląd, iż otwartość na dialog pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną ma kluczowe znaczenie dla pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim;

  7.  wzywa rząd KRLD do zapewnienia dostępu wszystkich grup społecznych do żywności i do innych artykułów pierwszej potrzeby, do zaprzestania prowadzenia polityki winy zbiorowej, do zwolnienia dziesiątek tysięcy więźniów politycznych, do zaprzestania egzekucji i egzekucji pozasądowych, pracy przymusowej i tortur oraz do zezwolenia obywatelom na swobodne poruszanie się w kraju i poza nim;

  8.  wzywa Unię Europejską do wyznaczenia specjalnego przedstawiciela UE ds. Korei Północnej dla zapewnienia stałej obserwacji i koordynacji zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i z kluczowymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone i Korea Południowa; wzywa UE do wspierania wysiłków międzynarodowych na rzecz przyznania uchodźcom z Korei Północnej azylu w państwach członkowskich UE;

  9.  wzywa członków Rady Bezpieczeństwa do działań na rzecz powołania komisji śledczej ONZ do badania przypadków łamania praw człowieka w Korei Północnej, aby określić do jakiego stopnia tego rodzaju akty przemocy i bezkarność w połączeniu z nadużyciami mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości i zostać poddane jurysdykcji międzynarodowej;

  10. wzywa Chińską Republikę Ludową do zaprzestania zawracania uchodźców północnokoreańskich do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, do umożliwienia Komisji Praw Człowieka ONZ wolnego dostępu do osób, którym udaje się uciec z KRLD, do ułatwiania przesiedlania w krajach trzecich oraz do przyznania prawnego statusu rezydenta północnokoreańskim kobietom, których mężowie są obywatelami Chin;

  11. wzywa Komisję Europejską do kontynuowania istniejących programów pomocy humanitarnej oraz utrzymania istniejących kanałów komunikacji z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, jako że te programy pomocowe wiążą się bezpośrednio z warunkami życia ludności Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej;

  12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, państwom członkowskim, rządom Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a także sekretarzowi generalnemu ONZ.