Návrh uznesenia - B7-0362/2010Návrh uznesenia
B7-0362/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Kórejskom polostrove

14.6.2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2010/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0362/2010
Predkladané texty :
B7-0362/2010
Prijaté texty :

B7‑0362/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Kórejskom polostrove

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa Kórejského polostrova,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/1002/SVV z 22. decembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej k uverejneniu správy o potopení lode Cheonan Kórejskej republiky 20. mája 2010,

–   so zreteľom na správu o všeobecnom vzájomnom hodnotení Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zo 7. novembra 2009,

–   so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 25. marca 2010 o situácii v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike,  

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže na Kórejskom polostrove sa dramaticky zvýšilo napätie v nadväznosti na tragické potopenie lode Cheonan Kórejskej republiky 26. marca 2010, ktoré si vyžiadalo 46 ľudských životov,

B.  keďže závery spoločnej vyšetrovacej skupiny zloženej z kórejských a medzinárodných odborníkov, spolu s nezávislým hodnotením, ktoré o Kórejskom polostrove predložil tzv. dozorný výbor neutrálnych štátov, obsahujú presvedčivé dôkazy o tom, že plavidlo bolo potopené torpédom severokórejskej výroby,

C. keďže v nadväznosti na uverejnenie záverečnej správy spoločnej vyšetrovacej skupiny prerušila vláda Kórejskej republiky všetky vzťahy s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, s výnimkou poskytovania humanitárnej pomoci pre deti a prevádzky priemyselného komplexu Keasong,

D. keďže vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky poprela akékoľvek zapojenie do potopenia lode Cheonan Kórejskej republiky a v prípade uplatnenia ďalších sankcií zo strany Kórejskej republiky pohrozila otvoreným vojenským konfliktom,

E.  keďže vláda Kórejskej republiky požiadala Bezpečnostnú radu OSN, aby prípad prešetrila a navrhla príslušné medzinárodné opatrenia proti KĽDR, a vyhlásila, že sa nevráti k šesťstrannému dialógu, kým voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike nebudú prijaté príslušné opatrenia,

F.  keďže vlády Čínskej ľudovej republiky a Ruskej federácie doteraz nezaujali jednoznačné stanovisko k záverečnej správe a k záverom spoločnej vyšetrovacej skupiny,

G. keďže počas iného násilného incidentu zabili ozbrojené sily Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 4. júna 2010 na hranici medzi ČĽR a KĽDR troch čínskych občanov,

H. keďže EÚ dôrazne podporuje odstránenie jadrových zbraní z Kórejského polostrova, ako aj obnovenie šesťstranných rokovaní, ktoré považuje za nevyhnutný proces vedúci k dosiahnutiu mieru a stability v regióne,

I.   keďže satelitné zábery a viaceré výpovede utečencov zo Severnej Kórey svedčia o tom, že Severná Kórea prevádzkuje šesť koncentračných táborov pre politických oponentov, v ktorých zadržiava viac než 150 000 politických väzňov, pričom, ak pripočítame počet všetkých kategórií väzňov, napríklad tých, ktorí boli násilne repatriovaní z Číny, celkový počet osôb zadržiavaných vo väzniciach dosahuje na vyše 200 000,

J.   keďže v dôsledku prisudzovania viny príbuzným osobám miznú za mrežami celé rodiny vrátane detí a starých rodičov a keďže títo väzni sú vystavovaní najvážnejším porušeniam ľudských práv: mučeniu, vyhladovaniu, ťažkej práci a podľa očitých svedkov už mohlo často z vyčerpania alebo následkom neliečených ochorení zahynúť približne 100 000 väznených osôb,

K. keďže zostávajú nezvestné stovky zmiznutých osôb, ktoré údajne odvliekli severokórejské orgány, vrátane približne 30 žien z Európy,

L.  keďže veľké skupiny obyvateľstva trpia neustálym hladom a sú závislí od pravidelných dodávok medzinárodnej potravinovej pomoci,

1.  vyslovuje hlboké poľutovanie nad tragickou stratou životov osôb na lodi Kórejskej republiky Cheonan a v duchu solidarity a priateľstva vyslovuje sústrasť rodinám zabitých osôb a občanom a orgánom Kórejskej republiky;

2.  berie na vedomie závery záverečnej správy spoločnej vyšetrovacej skupiny, ktoré sa týkajú potopenia plavidla severokórejským torpédom, a potopenie dôrazne odsudzuje ako akt provokácie proti mieru a stabilite na Kórejskom polostrove;

3.  vyjadruje podporu postúpeniu tejto veci Bezpečnostnej rade OSN zo strany vlády Kórejskej republiky;

4.  vyzýva vlády Čínskej ľudovej republiky a Ruskej federácie, ako stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby záverečnú správu a závery spoločnej vyšetrovacej skupiny podrobne preskúmali;

5.  zdôrazňuje potrebu návratu k šesťstranným rokovaniam ako prostriedku odstránenia jadrových zbraní na Kórejskom polostrove;

6.  domnieva sa, že otvorenosť voči dialógu medzi Kórejskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou má mimoriadny význam pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove;

7.  vyzýva vládu KĽDR, aby zabezpečila prístup všetkých vrstiev spoločnosti k potravinám a k ďalším základným potrebám, aby skoncovala s politikou prisudzovania viny príbuzným osobám, aby oslobodila desiatky tisíc politických väzňov, aby zastavila popravy a mimosúdne zabitia, nútené práce a mučenie a aby svojim občanom umožnila voľne cestovať do krajiny a do zahraničia;

8.  vyzýva EÚ, aby vymenovala osobitného vyslanca pre Severnú Kóreu a tým zabezpečila neustálu pozornosť a koordináciu v rámci Európskej únie, ako aj vo vzťahu ku kľúčovým partnerom, napríklad Spojeným štátom americkým a Južnej Kórei; nalieha na EÚ, aby podporila medzinárodné úsilie zamerané na poskytnutie azylu v EÚ utečencom zo Severnej Kórey;

9.  vyzýva členov Bezpečnostnej rady, aby vyvinuli úsilie a zriadili vyšetrovací výbor OSN, ktorý posúdi minulé aj súčasné porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei a stanoví, v akom rozsahu môžu tieto porušenia a beztrestnosť spojené so zneužívaním moci predstavovať zločiny proti ľudskosti a môže sa na ne vzťahovať medzinárodná súdna právomoc;

10. vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby prestala vracať severokórejských utečencov späť do KĽDR, aby Komisii OSN pre ľudské práva umožnila voľný prístup k tým, ktorým sa podarí ujsť z KĽDR, aby uľahčila ich presídlenie do tretích krajín a aby poskytla severokórejským ženám vydatým za mužov z Číny štatút osôb s riadnym pobytom;

11. vyzýva Európsku komisiu, aby zachovala súčasné programy humanitárnej pomoci a komunikačné kanály s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, pretože tieto programy pomoci priamo súvisia so životnými podmienkami obyvateľov KĽDR;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, členským štátom, vládam Kórejskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a generálnemu tajomníkovi OSN.