Förslag till resolution - B7-0362/2010Förslag till resolution
B7-0362/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen på Koreahalvön

14.6.2010

till följd av ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2010/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0362/2010
Ingivna texter :
B7-0362/2010
Antagna texter :

B7‑0362/2010

Europaparlamentets resolution om situationen på Koreahalvön

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006) och 1874 (2009),

–   med beaktande av rådets beslut 2009/1002/Gusp av den 22 december 2009,

–   med beaktande av uttalandet av den 20 maj 2010 av den vice ordföranden/höga representanten Catherine Ashton om offentliggörandet av rapporten om det sydkoreanska fartyget Cheonans förlisning,

–   med beaktande av Nordkoreas universella sakkunnigrapport av den 7 november 2009,

–   med beaktande av resolutionen från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 25 mars 2010 om människorättsläget i Nordkorea,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Spänningarna på Koreahalvön har ökat drastiskt efter förlisningen av det sydkoreanska fartyget Cheonan den 26 mars 2010, som ledde till att 46 personer miste livet.

B.  Slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen, bestående av koreanska och internationella experter, och en oberoende utvärdering från de neutrala staternas övervakningskommission (Neutral Nations Supervisory Committee) som befinner sig på Koreahalvön, för fram övertygande bevisning om att fartygets förlisning orsakades av en nordkoreansk torped.

C. Sydkoreas regering har till följd av offentliggörandet av den gemensamma utredningsgruppens slutliga rapport brutit alla förbindelser med Nordkorea, med undantag för humanitärt bistånd till barn och verksamheten vid industrikomplexet Kaesong.

D. Nordkoreas regering har nekat till all inblandning i det sydkoreanska fartyget Cheonans förlisning och har hotat med krig om Sydkorea inför ytterligare sanktioner.

E.  Sydkoreas regering har begärt att FN:s säkerhetsråd ska utreda frågan och lägga fram förslag om lämpliga internationella åtgärder mot Nordkorea, och man har dessutom förklarat att man inte tänker delta i sexpartssamtalen förrän lämpliga åtgärder har vidtagits mot Nordkorea.

F.  Kinas och Rysslands regeringar har ännu inte tagit tydlig ställning till den slutliga rapporten och slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen.

G. Nordkoreas väpnade styrkor dödade i samband med en annan våldshandling tre kinesiska medborgare vid gränsen mellan Kina och Nordkorea den 4 juni 2010.

H. EU stöder kraftfullt kärnvapennedrustningen på Koreahalvön, och anser att ett återupptagande av sexpartssamtalen är av största vikt för att uppnå fred och stabilitet i regionen.

I.   Satellitbilder och utsagor från avhoppade nordkoreanska politiker styrker att Nordkorea driver sex politiska koncentrationsläger med över 150 000 politiska fångar, och om man lägger till alla andra kategorier av fångar, t.ex. de som tvångsrepatrierats från Kina, hålls uppskattningsvis över 200 000 människor fängslade.

J.   Praxisen ”guilt by association”, det vill säga att misstänkliggöra en person på grund av dennes samröre med någon som är skyldig, leder till att hela familjer hamnar bakom lås och bom, även barn och mor- och farföräldrar. Dessa fångar utsätts för de grövsta människorättskränkningar, tortyr, svält och hårt arbete, och enligt ögonvittnen uppskattas 100 000 redan ha dött, ofta av utmattning eller obehandlade sjukdomar.

K. Hundratals personer som uppges ha förts bort av de nordkoreanska myndigheterna, däribland omkring 30 europeiska kvinnor, är fortfarande spårlöst försvunna.

L.  Stora delar av befolkningen lever i ständig svält och är i konstant behov av internationellt livsmedelsbistånd.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de tragiska förlusterna av människoliv på fartyget Cheonan och uttrycker sin medkänsla med offrens familjer, det koreanska folket och de sydkoreanska myndigheterna i en anda av solidaritet och vänskap.

2.  Europaparlamentet tar del av slutsatserna i den gemensamma utredningsgruppens slutliga rapport om sänkningen av fartyget Cheonan med en nordkoreansk torped, och fördömer bestämt sänkningen som en provokativ handling mot fred och stabilitet på Koreahalvön.

3.  Europaparlamentet stöder den sydkoreanska regeringens beslut att hänskjuta frågan till FN:s säkerhetsråd.

4.  Europaparlamentet uppmanar Kinas och Rysslands regeringar att som ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd noga undersöka den slutliga rapporten och slutsatserna från den gemensamma utredningsgruppen.

5.  Europaparlamentet understryker behovet av att återuppta sexpartssamtalen för att få till stånd en kärnvapennedrustning på Koreahalvön.

6.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att Sydkorea och Nordkorea är öppna för dialog för att fred och stabilitet ska kunna uppnås på Koreahalvön.

7.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att garantera samtliga samhällsklasser tillgång till mat och andra grundläggande förnödenheter, att sätta stopp för praxisen med ”guilt by association”, att frige landets tiotusentals politiska fångar och att upphöra med utomrättsligt dödande och utomrättsliga avrättningar, tvångsarbete och tortyr samt att göra det möjligt för landets invånare att resa fritt in och ut ur landet.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU att utnämna en EU:s särskilda representant för Nordkorea för att garantera ständig övervakning och samordning både inom EU och med nyckelaktörer som till exempel USA och Sydkorea. Parlamentet uppmanar med kraft EU att stödja internationella insatser för att ge nordkoreanska flyktingar asyl i EU:s medlemsstater.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemmarna i FN:s säkerhetsråd att arbeta för att en FN‑undersökningskommission inrättas för att utreda de människorättskränkningar som begåtts och begås i Nordkorea, i syfte att undersöka huruvida dessa kränkningar och den straffrihet som dessa är förknippade med utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna och är underkastade internationell rätt.

10. Europaparlamentet uppmanar Kina att inte längre återsända nordkoreanska flyktingar till Nordkorea, att låta FN:s flyktingkommissariat komma i kontakt med dem som lyckas fly från Nordkorea, att underlätta återintegration i tredjeländer och att ge nordkoreanska kvinnor som är gifta med kinesiska män uppehållstillstånd.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och kommunikationskanaler med Nordkorea, eftersom dessa program direkt inverkar på det nordkoreanska folkets levnadsvillkor.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Sydkoreas och Nordkoreas regeringar samt FN:s generalsekreterare.