Предложение за резолюция - B7-0364/2010Предложение за резолюция
B7-0364/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Корейския полуостров

14.6.2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник- председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0364/2010
Внесени текстове :
B7-0364/2010
Приети текстове :

B7‑0364/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Корейския полуостров

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Корейския полуостров,

–   като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно Република Корея и Корейската народнодемократична република (КНДР),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 26 март 2010 г. южнокорейският корвет „Cheonan“ потъна, при което трагично загинаха 46 души,

Б.  като има предвид, че след този инцидент напрежението на Корейския полуостров драматично нарасна,

В.  като има предвид, че се води разследване от страна на военни от Южна Корея, САЩ, Австралия, Швеция и Великобритания и че Южна Корея не позволи участието на експерти от КНДР,

Г.  като има предвид, че това едностранно разследване стигна до заключението, че южнокорейският кораб е потънал вследствие на експлозия, причинена от торпедо на КНДР; като има предвид, че КНДР отхвърли всякакво участие в потопяването,

1.  изразява дълбоко съжаление за трагичната смърт на 46 души на борда на южнокорейския корвет „Cheonan“ и предава съчувствието си на семействата на загиналите и на корейския народ;

2.  подкрепя идеята за провеждане на независимо разследване с участието на двете страни, за да се изяснят отговорностите за инцидента; в тази връзка приветства желанието на Съвета за сигурност на ООН да обърне внимание на инцидента;

3.  дълбоко е загрижен за създалото се засилено напрежение на Корейския полуостров след трагичния инцидент и за опасните последици от това напрежение за стабилността на региона;

4.  във връзка с това призовава засегнатите страни, както и техните съюзници, да се въздържат от всякакви действия, които могат да засилят напрежението;

5.  изразява своя ангажимент към едно мирно дипломатическо и политическо решение и приветства всички усилия за улесняване на мирно и всеобхватно разрешаване на конфликта на Корейския полуостров;

6.  изразява становището, че откритостта за диалог между Република Корея и Северна Корея е от жизнено значение за мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона;

7.  подчертава необходимостта от възобновяване на шестстранните преговори; отбелязва, че КНДР е изявила готовност да се върне на масата за преговори при конкретни обстоятелства; настоятелно призовава международната общност, и в частност САЩ, да разгледат възможността за сваляне на наложените санкции и като мярка за укрепване на доверието – да изпълнят обещанията си пред Северна Корея във връзка с доставките на петрол и други аспекти; подчертава, че би било извънредно благоприятно за преговорите за ядрено разоръжаване, ако паралелно се водят преговори за замяна на Корейското примирие от 1953 г. с постоянни мирни споразумения, както беше предложено от КНДР, но отхвърлено от САЩ;

8.  призовава ЕС да продължи съществуващите програми за хуманитарна помощ и канали за комуникация с КНДР;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета за сигурност на ООН и на правителствата и парламентите на Корейската народнодемократична република и Република Корея.