Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0364/2010

Indgivne tekster :

B7-0364/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 116kWORD 57k
14.6.2010
PE441.946v01-00
 
B7-0364/2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen på Den Koreanske Halvø


Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen på Den Koreanske Halvø  
B7‑0364/2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Koreanske Halvø,

–   der henviser til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner om Republikken Korea (RP) og Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DFRK),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den sydkoreanske korvet Cheonan sank den 26. marts 2010, hvilket medførte et tragisk tab af 46 menneskeliv,

B.  der henviser til, at spændingerne på Den Koreanske Halvø er øget dramatisk siden denne hændelse,

C. der henviser til, at der er foretaget en undersøgelse under ledelse af militæret i Sydkorea, USA, Australien, Sverige og Storbritannien, og at Sydkorea ikke har tilladt eksperter fra DFRK at deltage,

D. der henviser til, at denne ensidige undersøgelse konkluderer, at det sydkoreanske fartøj forliste som følge af en eksplosion forårsaget af en torpedo fra DFRK, men at DFRK har benægtet at være involveret i forliset,

1.  beklager dybt det tragiske tab af 46 menneskeliv om bord på den sydkoreanske korvet Cheonan og udtrykker sin medfølelse med de afdødes familier og det koreanske folk;

2.  støtter idéen om en uafhængig undersøgelse med inddragelse af begge parter med henblik på at klarlægge ansvarsfordelingen for hændelsen; glæder sig i så henseende over, at FN's Sikkerhedsråd agter at beskæftige sig med hændelsen;

3.  er dybt bekymret over de tiltagende spændinger på Den Koreanske Halvø efter den triste hændelse og de farlige konsekvenser af denne spænding for stabiliteten i regionen;

4.  anmoder i denne forstand om, at de involverede parter samt deres allierede afholder sig fra enhver handling, der kan øge spændingerne;

5.  udtrykker sin vilje til en fredelig, diplomatisk og politisk løsning på situationen og bifalder alle bestræbelser på at fremme en fredelig og omfattende løsning af konflikten på Den Koreanske Halvø;

6.  er af den opfattelse, at åbenhed for dialog mellem Republikken Korea og Nordkorea er af afgørende betydning for fred og stabilitet på Den Koreanske Halvø og i regionen;

7.  understreger nødvendigheden af at genoplive sekspartsdrøftelserne; bemærker, at DFRK har signaleret vilje til at vende tilbage til forhandlingerne under specifikke forudsætninger; opfordrer indtrængende det internationale samfund og navnlig USA til at overveje at ophæve de indførte sanktioner og som en tillidsskabende foranstaltning at leve op til deres løfter til Nordkorea angående olietransporter og andre ting; understreger, at drøftelserne om "afnuklearisering" ville blive hjulpet gevaldigt på vej, hvis der samtidig foregik drøftelser om at erstatte den koreanske våbenhvile fra 1953 med permanente fredsaftaler, som foreslået af DFRK men afvist af USA;

8.  opfordrer EU til at videreføre de eksisterende humanitære bistandsprogrammer og kommunikationskanaler i forhold til DFRK;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær og regeringerne og parlamenterne i Den Demokratiske Folkerepublik Korea og Republikken Korea.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik