Resolutsiooni ettepanek - B7-0364/2010Resolutsiooni ettepanek
B7-0364/2010

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Korea poolsaarel

14.6.2010

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0364/2010
Esitatud tekstid :
B7-0364/2010
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0364/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Korea poolsaarel

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Korea poolsaare kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Korea Vabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (Korea RDV) kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 26. märtsil 2010 uppus Lõuna-Korea korvett „Cheonan” ja seejuures hukkus traagiliselt 46 inimest;

B.  arvestades, et pärast seda juhtumit on suhted Korea poolsaarel oluliselt teravnenud;

C. arvestades, et Lõuna-Korea, Ameerika, Austraalia, Rootsi ja Ühendkuningriigi sõjaväevõimud viisid läbi uurimise ning võttes arvesse, et Lõuna-Korea ei lubanud Korea RDV ekspertidel selles osaleda;

D. arvestades, et ühepoolse uurimise tulemusel jõuti järeldusele, et Lõuna-Korea laev uppus plahvatuse tagajärjel, mille põhjustas Korea RDV torpeedo; arvestades, et Korea RDV eitab igasugust seotust uppumisega,

1.  avaldab sügavat kahetsust 46 inimese traagilise huku pärast Lõuna-Korea korveti „Cheonan” pardal ning avaldab kaastunnet hukkunute perekondadele ja Korea rahvale;

2.  toetab sõltumatu uurimise läbiviimise ideed mõlema poole osalusel, et selgitada välja, kes selle vahejuhtumi puhul vastutust kannab; kiidab heaks ÜRO Julgeolekunõukogu valmisoleku selle juhtumi lahendamisega tegeleda;

3.  tunneb sügavat muret suhete teravnemise pärast Korea poolsaarel pärast kurva juhtumi toimumist ja sellega kaasnevate ohtlike tagajärgede pärast piirkonna stabiilsusele;

4.  palub juhtumiga seotud pooltel ja nende partneritel hoiduda mis tahes meetmete võtmisest, mis võivad suhteid veelgi halvendada;

5.  toetab olukorrale rahumeelse, diplomaatilise ja poliitilise lahenduse leidmist ja kiidab heaks kõik jõupingutused, mis kergendavad rahumeelse ja kõikehõlmava lahenduse leidmist Korea poolsaare konfliktile;

6.  on arvamusel, et Korea Vabariigi ja Põhja-Korea valmisolek omavaheliseks dialoogiks on Korea poolsaare ning kogu piirkonna rahu ja stabiilsuse jaoks ülimalt tähtis;

7.  rõhutab vajadust taasalustada kuuepoolseid kõnelusi; täheldab, et Korea RDV on andnud märku valmisolekust teatavatel tingimustel kõneluste juurde tagasi pöörduda; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus, eelkõige USA, kaaluks kehtestatud sanktsioonide tühistamist ning täidaks usaldust suurendava meetmena Põhja-Koreale antud lubadusi naftasaadetiste ja muude aspektide osas; rõhutab, et tuumadesarmeerimisega seotud läbirääkimistele aitaks väga suurel määral kaasa see, kui nendega kaasneksid läbirääkimised 1953. aasta Korea relvarahu asendamiseks püsiva rahuleppega, mille kohta tegi ettepaneku Korea RDV, kuid USA lükkas selle tagasi;

8.  palub Euroopa Liidul säilitada olemasolevad humanitaarabi programmid ja suhtluskanalid Korea RDVga;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO Julgeolekunõukogule, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ja Korea Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.