Rezolūcijas priekšlikums - B7-0364/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0364/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Korejas pussalā

14.6.2010

iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0364/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0364/2010
Pieņemtie teksti :

B7‑0364/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Korejas pussalā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Korejas pussalu,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas par Korejas Republiku un Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (KTDR),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2010. gada 26. martā nogrima Dienvidkorejas korvete „Cheonan” un dzīvības traģiski zaudēja 46 cilvēki;

B.  tā kā pēc šā incidenta spriedze Korejas pussalā ir būtiski palielinājusies;

C. tā kā Dienvidkorejas, ASV, Austrālijas, Zviedrijas un Lielbritānijas militāro spēku pārstāvji veikuši izmeklēšanu un tā kā Dienvidkoreja nav atļāvusi tajā piedalīties KTDR ekspertiem;

D. tā kā šīs vienpusējās izmeklēšanas rezultātā secināts, ka Dienvidkorejas kuģis nogrimis sprādziena rezultātā, ko izraisījusi KTDR palaista torpēda, un tā kā KTDR noliegusi jebkādu saistību ar kuģa nogrimšanu,

1.  pauž dziļu nožēlu par to cilvēku nāvi, kas traģiski gāja bojā uz Dienvidkorejas korvetes „Cheonan” un izsaka līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm un Korejas tautai;

2.  atbalsta ideju par neatkarīgas izmeklēšanas veikšanu, iesaistot tajā abas puses, lai precizētu, kas ir atbildīgs par šo incidentu; šajā gaisotnē atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes vēlmi atrisināt šo incidentu;

3.  ir ļoti nobažījies par pieaugušo spriedzi, kas izveidojusies Korejas pussalā pēc bēdīgā incidenta un par to, cik bīstami šī spriedze apdraud stabilitāti reģionā;

4.  šajā gaisotnē aicina iesaistītās puses, kā arī to sabiedrotos atteikties no jebkādām darbībām, kas varētu pastiprināt spriedzi;

5.  pauž apņemšanos atrisināt situāciju miermīlīgi, izmantojot diplomātiskus un politiskus līdzekļus, un atzinīgi vērtē centienus panākt miermīlīgu un vispusīgu Korejas pussalas konflikta risinājumu;

6.  uzskata, ka Korejas Republikas un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas atvērtība dialogam ir būtiski svarīga miera un stabilitātes panākšanai Korejas pussalā un visā reģionā;

7.  uzsver, ka nepieciešams atjaunot sešu pušu sarunas; norāda, ka KTDR ir devusi mājienu, ka noteiktos apstākļos ir gatava atsākt sarunas; mudina starptautisko sabiedrību un jo īpaši ASV apsvērt iespēju atcelt noteiktās sankcijas un, sekmējot uzticības veidošanos, pildīt Ziemeļkorejai dotos solījumus attiecībā uz naftas piegādi un citiem jautājumiem; uzsver, ka sarunu par kodolatbruņošanos risināšanai ārkārtīgi palīdzētu tas, ja vienlaikus notiktu arī sarunas par to, lai 1953. gadā noslēgto pamieru ar Koreju aizstātu ar pastāvīgu miera nolīgumu, ko ierosināja KTDR, bet ASV noraidīja;

8.  aicina EK saglabāt pašreizējās humānās palīdzības programmas un sakaru kanālus ar KTDR;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, kā arī Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas un Korejas Republikas valdībai un parlamentam.