Ontwerpresolutie - B7-0364/2010Ontwerpresolutie
B7-0364/2010

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie op het Koreaans schiereiland

  14.6.2010

  naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

  Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz namens de GUE/NGL-Fractie

  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B7-0364/2010
  Ingediende teksten :
  B7-0364/2010
  Aangenomen teksten :

  B7‑0364/2010

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie op het Koreaans schiereiland

  Het Europees Parlement,

  –   onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Koreaans schiereiland,

  –   gelet op de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de Republiek Korea (RK) en de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK),

  –   gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

  A. overwegende dat de Zuid-Koreaanse korvet Cheonan op 26 maart 2010 is vergaan, waarbij 46 mensen om het leven kwamen,

  B.  overwegende dat door dit voorval de spanningen op het Koreaans schiereiland sterk zijn opgelopen,

  C. overwegende dat er een militair onderzoek van Zuid-Korea, de VS, Australië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk heeft plaatsgevonden en dat Zuid-Korea daarbij geen inbreng van deskundigen van de DVK duldde,

  D. overwegende dat uit dit unilaterale onderzoek de conclusie is getrokken dat het Zuid-Koreaanse schip is gezonken als gevolg van een explosie die door een torpedo van de DVK was veroorzaakt; overwegende dat de DVK elke betrokkenheid van de hand heeft gewezen,

  1.  betreurt ten zeerste dat 46 opvarenden van de Zuid-Koreaanse Cheonan zijn omgekomen en betuigt zijn medeleven met de nabestaanden en het Koreaanse volk;

  2.  schaart zich achter het voorstel om een onafhankelijk onderzoek met inbreng van beide partijen uit te voeren om te achterhalen wie voor het voorval verantwoordelijk is; is dan ook verheugd over de bereidheid van de Veiligheidsraad om zich met het voorval bezig te houden;

  3.  is hevig verontrust over de toenemende spanningen op het Koreaans schiereiland na het betreurenswaardige voorval en over de gevaarlijke consequenties van deze spanningen voor de stabiliteit in de regio;

  4.  verzoekt de betrokken partijen en hun bondgenoten daarom af te zien van welke stappen dan ook die de spanningen verder zouden kunnen doen oplopen;

  5.  bepleit een vreedzame, diplomatieke en politieke oplossing en staat positief tegenover elk initiatief waardoor een alomvattende vreedzame oplossing voor het conflict op het Koreaan schiereiland bevorderd wordt;

  6.  is van oordeel dat bereidheid tot dialoog tussen de Republiek Korea en Noord-Korea van essentieel belang is voor vrede en veiligheid op het Koreaans schiereiland en de regio als geheel;

  7.  acht het noodzakelijk dat het zespartijenoverleg nieuw leven wordt ingeblazen; wijst erop dat de DVK onder specifieke condities bereid is het overleg te hervatten; verzoekt de internationale gemeenschap en met name de VS te overwegen de ingestelde sancties op te heffen en, als vertrouwenwekkende maatregel, de aan Noord-Korea gedane toezeggingen inzake olieleveranties e.d. na te komen; wijst erop dat de besprekingen over denuclearisatie sterke vooruitgang kunnen boeken als er tevens besprekingen zouden plaatsvinden over een permanente vredesregeling ter vervanging van de wapenstilstand van 1953, hetgeen door de DVK is voorgesteld maar door de VS van de hand is gewezen;

  8.  verzoekt de Commissie de huidige humanitaire hulpverlening te handhaven en de communicatiekanalen met de DVK open te houden;

  9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de secretaris-generaal van de VN en de regeringen en parlementen van de Democratische Volksrepubliek Korea en de Republiek Korea.