Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0366/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0366/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Korėjos pusiasalyje

14.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0358/2010

Procedūra : 2010/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0366/2010

B7‑0366/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Korėjos pusiasalyje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Korėjos pusiasalio,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1718 (2006) ir Nr. 1874 (2009),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2009/1002/BUSP,

–   atsižvelgdamas į Vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton 2010 m. gegužės 20 d. pareiškimą paskelbus ataskaitą dėl Korėjos Respublikos laivo „Cheonan“ paskandinimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi po Korėjos Respublikos laivo „Cheonan“ paskandinimo 2010 m. kovo 26 d., kurio metu žuvo 46 žmonės, labai padidėjo įtampa Korėjos pusiasalyje,

B.  kadangi remiantis iš Korėjos ir tarptautinių ekspertų sudarytos jungtinių tyrimų grupės darbo išvadomis ir nepriklausomu Korėjos pusiasalyje veikiančio Neutralių tautų priežiūros komiteto vertinimu pateikta įtikinamų įrodymų, kad laivą paskandino Šiaurės Korėjoje pagaminta torpeda,

C. kadangi Korėjos Respublikos vyriausybė susilaikė nuo kaltinimų bet kuriai šaliai, kol bus pateikta galutinė jungtinių tyrimų grupės ataskaita ir išvados,

D. kadangi jungtinių tyrimų komitetui paskelbus galutinę ataskaitą Korėjos Respublika sustabdė visus santykius su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika, humanitarinės pagalbos vaikams tiekimą ir Kaesongo pramonės komplekso veiklą,

E.  kadangi Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybė paneigė bet kokį savo dalyvavimą sunaikinant Korėjos Respublikos laivą „Cheonan“ ir atvirai pagrasino karu tuo atveju, jeigu Korėjos Respublika taikytų papildomas sankcijas,

F.  kadangi Korėjos Respublikos vyriausybė apkaltino Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką (KLDR) laivo nuskandinimu ir kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą su prašymu ištirti šį atvejį ir imtis atitinkamų tarptautinio lygmens priemonių prieš KLDR,

G. kadangi Korėjos Respublikos vyriausybė pareikalavo, kad Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos valdžia viešai atsiprašytų ir pažadėtų, jog daugiau nesiims jokių priešiškų ar provokacinių veiksmų,

H. kadangi Korėjos Respublikos vyriausybė pareiškė negrįšianti prie šešiašalių derybų stalo, kol Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos atžvilgiu nebus imtasi atitinkamų priemonių,

I.   kadangi tarptautinė bendruomenė Korėjos Respublikos žmonėms ir vyriausybei pareiškė užuojautą ir paramą dėl tragiškų netekčių,

J.   kadangi Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybės dar nepriėmė aiškios pozicijos dėl galutinės jungtinių tyrimų grupės ataskaitos ir išvadų,

K. kadangi ginkluotosios Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos pajėgos toliau vykdė provokacinius ir beatodairiškus karinius veiksmus, kaip antai trijų Kinijos piliečių nužudymas 2010 m. birželio 4 d. KLR ir KLDR pasienyje,

L.  kadangi ES tvirtai pritaria tam, kad Korėjos pusiasalyje būtų atsisakyta branduolinio ginklo ir kad būtų atnaujintos šešiašalės derybos – esminis procesas taikai ir stabilumui regione užtikrinti,

1.  nuoširdžiai apgailestauja dėl tragiškų netekčių nuskendus Korėjos Respublikos laivui „Cheonan“ ir reiškia solidarią draugišką užuojautą žuvusiųjų šeimoms, Korėjos žmonėms ir Korėjos Respublikos valdžios institucijoms;

2.  palankiai vertina tai, kad Korėjos Respublikos vyriausybė susilaikė nuo kaltinimų laivo nuskandinimu bet kuriai šaliai, kol bus pateiktos galutinės jungtinių tyrimų grupės išvados,

3.  pripažįsta jungtinės tyrimų grupės galutinės ataskaitos išvadas, kuriose nurodoma, kad laivas paskendo dėl Šiaurės Korėjoje pagamintos torpedos, ir griežtai smerkia šį išpuolį, kaip provokacinį aktą, nukreiptą prieš taiką ir stabilumą Korėjos pusiasalyje;

4.  pritaria tam, kad Korėjos Respublikos vyriausybė nukreiptų šį klausimą svarstyti Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje;

5.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos Federacijos vyriausybes – nuolatines Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nares – atidžiai išnagrinėti galutinę jungtinių tyrimų grupės ataskaitą ir išvadas;

6.  pabrėžia būtinybę grįžti prie šešiašalių derybų, kadangi tai būdas užtikrinti, kad Korėjos pusiasalyje būtų atsisakyta branduolinio ginklo;

7.  laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti taiką ir stabilumą Korėjos pusiasalyje, gyvybiškai svarbus atviras Korėjos Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos dialogas;

8.  ragina Komisiją išsaugoti esamas humanitarinės pagalbos programas ir ryšių su Korėjos Liaudies Demokratine Respublika palaikymo šaltinius, kadangi šios pagalbos programos tiesiogiai susijusios su KLDR žmonių gyvenimo sąlygomis;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Korėjos Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybėms bei Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.