Menettely : 2010/2724(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0372/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0372/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 17
CRE 16/06/2010 - 17

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.15

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0239

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 136kWORD 75k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0370/2010
14.6.2010
PE441.954v01-00
 
B7-0372/2010

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimuksesta


Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimuksesta  
B7‑0372/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon pöytäkirjan, jolla tarkistettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen lentoliikennesopimusta, joka parafoitiin 25. maaliskuuta 2010 ("toisen vaiheen sopimus"),

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen aloittamisesta matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevien sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa(1),

–   ottaa huomioon 13. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä(2),

–   ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2007 ja 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselmat EU:n ja USA:n välisestä lentoliikennesopimuksesta(3) ("ensimmäisen vaiheen sopimus"),

–   ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ensimmäisen vaiheen sopimus, jonka väliaikainen soveltaminen alkoi 30. maaliskuuta 2008, sisälsi lykkäysehdon siltä varalta, että toisen vaiheen sopimusta ei olisi saatu tehtyä marraskuuhun 2010 mennessä,

B.  ottaa huomioon, että ensimmäisen vaiheen sopimus oli ainoastaan ensimmäinen askel EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailumarkkinoiden avaamisessa, ja siinä molemmat osapuolet sidottiin lujasti jatkamaan neuvotteluja markkinoille pääsyn jatkamisesta ja tuomaan mahdollisimman paljon hyötyä kuluttajille, lentoyhtiöille, työntekijöille ja yhteisöille sekä käsittelemään kysymyksiä, esimerkiksi investointien helpottamista maailmanlaajuisen ilmailualan realiteettien ottamiseksi paremmin huomioon, vahvistamaan transatlanttista lentoliikennejärjestelmää ja luomaan puitteet, joilla kannustetaan muita maita avaamaan omat lentoliikennemarkkinansa,

C. ottaa huomioon, että toukokuussa 2008 käynnistettyjen neuvottelujen tuloksena saatiin aikaan alustava sopimus 25. maaliskuuta 2010,

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailumarkkinat vastaavat yhdessä noin 60:tä prosenttia maailman lentoliikenteestä ja niiden avaaminen hyödyttäisi kuluttajia Atlantin molemmin puolin, toisi merkittäviä taloudellisia hyötyjä ja loisi työpaikkoja,

Yleiset periaatteet

1.  panee merkille 25. maaliskuuta 2010 tehdyn alustavan sopimuksen, joka voisi sekä vahvistaa markkinoille pääsyssä saavutettuja, ensimmäisen vaiheen sopimukseen sisältyviä edistysaskeleita että parantaa sääntely-yhteistyötä;

2.  muistuttaa, että monista lentoliikenteen sääntelyn näkökohdista, esimerkiksi melurajoituksista sekä yölennoille asetettavista rajoituksista, olisi päätettävä paikallisella tasolla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, ja pyytää Euroopan komissiota koordinoimaan kyseisiä aiheita Euroopan tasolla ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotta voidaan jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ja ratkaista muut näihin ongelmiin liittyvät kysymykset, esimerkiksi kabotaasi;

Markkinoiden avaaminen

3.  pitää valitettavana, että epäajanmukaisten lainsäädännöllisten rajoitusten poistamisessa ei ole edistytty merkittävästi ulkomaisten sijoitusten alalla, ja katsoo, että tämä pitää voimassa nykyiset yksipuoliset rajoitukset, joita Yhdysvallat on asettanut ulkomaiselle omistukselle ja määräysvallalle;

4.  palauttaa mieliin, että EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimuksen perimmäisenä tavoitteena on markkinoiden täydellinen avaaminen siten, että kumpikaan osapuoli ei aseta mitään rajoituksia;

5.  panee merkille, että eurooppalaiset lentoyhtiöt saavat vain rajoitetun pääsyn Yhdysvaltain hallituksen rahoittamaan lentoliikenteeseen ("Fly America Programme" ‑ohjelma), ja muistuttaa, että EU:n jäsenvaltioiden hallituksilla ei ole vastaavia säännöksiä;

Sääntelyn lähentäminen, turvallisuus ja varmuus

6.  kannustaa sekakomiteaa kehittämään uusia ehdotuksia sääntelypäätösten vastavuoroiseksi tunnustamiseksi sääntelyn parantamisen periaatteiden mukaisesti;

7.  pitää erittäin tärkeänä yhteistyön tekemistä EU:n ja Yhdysvaltojen ilmaliikenteen hallintajärjestelmien ("SESAR" ja "Next Gen") kehittämiseksi, jotta voidaan varmistaa yhteentoimivuus ja yhteensopivuus sekä myötävaikuttaa ympäristövaikutusten vähentämiseen;

8.  pitää myönteisenä lentoturvallisuudesta vastaavien EU:n ja Yhdysvaltain viranomaisten yhteistyötä kaikilla tasoilla;

9.  pitää valitettavana, että ulkomaisia korjausasemia koskevissa kysymyksissä ei ole tapahtunut edistystä;

10. toteaa jälleen, että Euroopassa laadittu ala-arvoisten lentoyhtiöiden musta lista sekä yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden tason seurantajärjestelmä ovat tärkeitä, ja kehottaa molempia osapuolia jakamaan asiaa koskevia tietoja;

11. korostaa, että Euroopan ja Yhdysvaltojen kansalaisten yksityisyyttä olisi kunnioitettava EU:n ja Yhdysvaltojen välillä tapahtuvien henkilötietojen vaihdon yhteydessä, kuten Euroopan parlamentti vaatii 5. toukokuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää sopia pikaisesti maailmanlaajuisista normeista tietosuojan ja yksityisyyden suojan alalla;

12. korostaa, että Euroopan unioni perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja että kaikenlaisen turvallisuustarkoituksiin tapahtuvan henkilötietojen siirtämisen EU:sta ja sen jäsenvaltioista olisi perustuttava säädöksen asemassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin, jotta voidaan antaa EU:n kansalaisille tarvittavat takeet, kunnioittaa menettelyllisiä takeita ja oikeutta puolustukseen sekä noudattaa kansallista ja unionin tietosuojalainsäädäntöä;

13. korostaa EU:n ja Yhdysvaltain kansalaisten ja lentoliikenteenharjoittajien oikeusvarmuuden sekä lentoliikenteenharjoittajia koskevien yhdenmukaistettujen vaatimusten merkitystä;

14. toteaa, että kuulemisella ja yhteistyöllä on tärkeä merkitys ilmailun turvamääräysten yhteydessä, mutta varoittaa liiallisista tai koordinoimattomista toimista, jotka eivät perustu asianmukaiseen riskien arviointiin;

15. kehottaa uudestaan komissiota ja Yhdysvaltoja tarkastelemaan uudelleen vuoden 2001 jälkeen asetettujen lisäturvatoimien tehokkuutta, jotta turvaketjun päällekkäiset ja heikot lenkit voidaan poistaa;

16. kannattaa kerralla toteutettavia turvatoimia mieluummin kuin matkustajien ja matkatavaroiden tarkastamista jokaisen välilaskun yhteydessä;

Ympäristö

17. tunnustaa, että lentoliikenne aiheuttaa useita kielteisiä ympäristövaikutuksia, erityisesti melunlähteenä ja ilmastonmuutoksen myötävaikuttajana, ja että nämä vaikutukset lisääntyvät lentoliikenteen kasvun myötä;

18. toteaa, että ympäristöalan yhteistyötä koskeva yhteinen julistus on ratkaisevan tärkeä kansainvälisen lentoliikenteen ympäristövaikutuksia käsiteltäessä, mutta pitää valitettavana, että alustavaan sopimukseen ei ole sisällytetty päästökauppajärjestelmää koskevaa asetusta; huomauttaa, että neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa on jatkettava, koska päästökauppajärjestelmä tulee voimaan vuoteen 2012 mennessä;

19. pitää myönteisenä sopimusta yhteistyön tekemisestä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) puitteissa lentomelun ja päästöjen rajoittamiseksi sekä pyrkimystä tehostaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä teknistä yhteistyötä ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen tutkimuksen alalla sekä lentoliikenteen teknologian kehittämisen, polttoainetehokkuuden ja päästöjen rajoittamisen aloilla siten, että tunnustetaan paikallisissa olosuhteissa olevat erot;

Sosiaalipolitiikka

20. panee tyytyväisenä merkille, että sopimuksessa tunnustetaan sosiaalisen ulottuvuuden merkitys ja annetaan sekakomitealle vastuu seurata sopimuksen sosiaalisia vaikutuksia ja kehittää tarpeen vaatiessa asianmukaisia vastauksia;

21. kehottaa komissiota käyttämään sopimusta siihen, että edistetään sosiaalisia oikeuksia koskevan kansainvälisen lainsäädännön ja erityisesti työelämää koskevien normien noudattamista, joista on säädetty Kansainvälisen työjärjestön perussopimuksissa (ILO 1930–1999), OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille (1976, tarkistettu 2000) ja Rooman yleissopimuksessa sopimusvelvoitteiden yhteydessä sovellettavasta oikeudesta (1980);

22. vaatii, että jäsenvaltioissa palvelukseen otettuihin ja/tai työskenteleviin työntekijöihin olisi sovellettava EU:n sosiaalilainsäädäntöä ja erityisesti direktiivejä työntekijöiden kuulemisesta ja heille tiedottamisesta (2002/14/EY, 98/59/EY ja 80/987/EY), siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämisestä (2000/79/EY) ja työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (96/71/EY);

Sopimuksen toiminta

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan parlamentille sekä kaikille asian kannalta merkityksellisille sidosryhmille tiedotetaan ja niitä kuullaan täysimääräisesti sekakomitean työstä;

24. kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan parlamentille samoin kuin kaikille asian kannalta merkityksellisille sidosryhmille tiedotetaan ja niitä kuullaan täysimääräisesti sekakomitean työstä;

25. muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin kuuluvan kansainvälisen sopimuksen tekemistä (218 artiklan 6 kohta);

26. pitää myönteisenä ajatusta Euroopan parlamentin jäsenten ja Yhdysvaltain kongressin jäsenten yhteisistä kokouksista, joissa keskusteltaisiin kaikista EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennepolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä;

27. pyytää komissiota käynnistämään neuvottelujen kolmannen vaiheen, jotta sopimukseen voidaan sisällyttää seuraavat kohdat:

1. liikenneoikeuksien vapauttaminen edelleen;

2. ulkomaisten investointien lisämahdollisuudet;

3. ympäristötoimenpiteiden ja infrastruktuurirajoitusten vaikutus liikenneoikeuksien käyttöön;

4. matkustajien oikeuksia koskevien politiikkojen parempi koordinointi, jotta voidaan varmistaa matkustajien mahdollisimman hyvä suojelu;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdysvaltain kongressille.

(1)

      P7_TA(2010)0144.

(2)

         P6_TA(2009)0001.

(3)

      P6_TA(2007)0071 ja P6_TA(2007)0428.

(4)

      EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 84.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö