Πρόταση ψηφίσματος - B7-0374/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0374/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ

14.6.2010

εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Jacqueline Foster εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0370/2010

Διαδικασία : 2010/2724(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0374/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0374/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0374/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το κείμενο του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου, που μονογραφήθηκε στις 25 Μαρτίου 2010 ("η συμφωνία δεύτερου σταδίου"),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας[2],

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου και 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ[3] ("η συμφωνία πρώτου σταδίου"),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τον προγραμματισμό της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας[4],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πρώτου σταδίου που ετέθη σε προσωρινή εφαρμογή στις 30 Μαρτίου 2008, περιείχε ρήτρα αναστολής η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρξει συμφωνία δεύτερου σταδίου έως το Νοέμβριο 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πρώτου σταδίου ήταν ένα πρώτο βήμα μόνον προς το άνοιγμα των αγορών αεροπορικών υπηρεσιών, δεσμεύοντας αυστηρά αμφότερες τις πλευρές να προβούν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση του ανοίγματος της πρόσβασης στις αγορές και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους και το κοινωνικό σύνολο, καθώς και να εξετάσουν ζητήματα που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διευκόλυνση των επενδύσεων ώστε η πραγματική κατάσταση του παγκόσμιου κλάδου αεροπορικών μεταφορών να αντανακλάται καλύτερα, την ενίσχυση του υπερατλαντικού συστήματος αεροπορικών μεταφορών και τη θέσπιση πλαισίου που θα ενθαρρύνει άλλες χώρες να ανοίξουν τις δικές τους αγορές αεροπορικών μεταφορών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Μάιο του 2008 οδήγησαν σε προκαταρκτική συμφωνία στις 25 Μαρτίου 2010,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των αγορών αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ οι οποίες, από κοινού, αντιστοιχούν στο 60% της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας, θα είναι προς όφελος των καταναλωτών αμφοτέρων των πλευρών του Ατλαντικού, θα παράσχει ουσιαστικά οικονομικά οφέλη και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας,

Γενικές αρχές

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την προκαταρκτική συμφωνία της 25ης Μαρτίου 2010 που θα μπορούσε αφενός να παγιώσει τα πλεονεκτήματα ως προς την πρόσβαση στην αγορά που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία πρώτου σταδίου και αφετέρου να προσφέρει ενισχυμένη ρυθμιστική συνεργασία·

2.  υπενθυμίζει ότι διάφορες πτυχές ρύθμισης των αεροπορικών μεταφορών, περιλαμβανομένων των περιοριστικών διατάξεων σε σχέση με τον θόρυβο και των περιορισμών των νυχτερινών πτήσεων, πρέπει να καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο, τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, με σκοπό να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και να διευθετήσει και άλλα θέματα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα, όπως οι ενδομεταφορές (cabotage)·

Άνοιγμα της αγοράς

3.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ουσιαστικής προόδου στην άρση ξεπερασμένων ρυθμιστικών περιορισμών στον τομέα των εξωτερικών επενδύσεων και θεωρεί ότι τούτο θα διατηρήσει τη σημερινή έλλειψη ισορροπίας στους περιορισμούς επί της ξένης ιδιοκτησίας και του ελέγχου στις Ηνωμένες Πολιτείες·

4.  υπενθυμίζει ότι ο τελικός στόχος της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ/ΗΠΑ είναι το πλήρες άνοιγμα της αγοράς χωρίς κανένα περιορισμό από αμφότερες τις πλευρές·

5.  σημειώνει την περιορισμένη πρόσβαση που θα κερδίσουν οι αερομεταφορείς της ΕΕ στην χρηματοδοτούμενη από την αμερικανική κυβέρνηση εναέρια κυκλοφορία ("Fly America Programme") και υπενθυμίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ δεν έχουν παρόμοια προγράμματα·

Σύγκλιση των ρυθμίσεων, ασφάλεια των πτήσεων και ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

6.  ενθαρρύνει την Κοινή Επιτροπή να αναπτύξει πρόσθετες προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση ρυθμιστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις αρχές βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου·

7.  αναγνωρίζει υψηλή προτεραιότητα στη συνεργασία για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ ("SESAR" και "Next Gen") με σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας και συμβατότητας καθώς και τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου·

8.  χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών σε όλα τα επίπεδα·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα για τα θέματα των συνεργείων επισκευής στο εξωτερικό·

10. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή μαύρη λίστα των αεροπορικών εταιρειών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και το αμερικανικό σύστημα παρακολούθησης των προτύπων ασφαλείας των αερομεταφορέων και καλεί αμφότερα τα μέρη να προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό·

11. επισημαίνει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή των ευρωπαίων και αμερικανών πολιτών κατά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επιβατών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια που ζητούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 5ης Μαΐου 2010· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτακτική ανάγκη να καθοριστούν παγκόσμιες προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

12. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου και ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για λόγους ασφαλείας από έκνομες ενέργειες πρέπει να βασίζονται σε διεθνείς συμφωνίες με καθεστώς νομοθετικής πράξης, να παρέχουν τις αναγκαίες διασφαλίσεις στους πολίτες της ΕΕ, να σέβονται τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα εκ του νόμου δικαιώματα και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και την ανάγκη για εναρμονισμένα πρότυπα για αυτές τις τελευταίες·

14. επισημαίνει τη σημασία των διαβουλεύσεων και της συνεργασίας όσον αφορά μέτρα ασφαλείας αλλά επισύρει την προσοχή στα υπερβολικά ή μη συντονισμένα μέτρα που δεν βασίζονται σε κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου·

15. καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τις ΗΠΑ να εξετάσουν τα εγκριθέντα από το 2001 και μετά συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, για να αποφευχθούν επικαλύψεις και ελλείψεις στην "αλυσίδα της ασφάλειας"·

16. υποστηρίζει την ιδέα της ενιαίας ασφάλειας (one stop security), παρά την πρακτική ελέγχου επιβατών και αποσκευών εκ νέου σε κάθε ενδιάμεση μετεπιβίβαση·

Περιβάλλον

17. χαιρετίζει τη συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για τη μείωση του θορύβου και των εκπομπών των αεροσκαφών από κοινού με την πρόθεση για ενίσχυση της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον τομέα της κλιματολογίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της αποδοτικότητας των καυσίμων και της μείωσης των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη μείωση του θορύβου, αναγνωρίζοντας τις διαφορές που υφίστανται λόγω τοπικών συνθηκών·

Κοινωνική πολιτική

18. χαιρετίζει την αναγνώριση της σημασίας της κοινωνικής διάστασης της συμφωνίας και την ευθύνη που ανατίθεται στην Κοινή Επιτροπή να παρακολουθεί τις κοινωνικές επιπτώσεις της συμφωνίας και να επεξεργάζεται τις κατάλληλες απαντήσεις όπως κρίνεται απαραίτητο·

Λειτουργία της συμφωνίας

19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι οι σχετικοί κύκλοι συμφερόντων ενημερώνονται πλήρως και γνωμοδοτούν σχετικά με το έργο της Κοινής Επιτροπής·

20. υπενθυμίζει ότι μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας απαιτείται η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας στον τομέα της συνήθους διαδικασίας (άρθρο 218-6)·

21. χαιρετίζει την ιδέα της διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπου θα συζητούνται όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν την πολιτική ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών·

22. ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει τη διεργασία διαπραγματεύσεων τρίτου σταδίου με σκοπό να περιληφθούν τα ακόλουθα ζητήματα:

1.  περαιτέρω ελευθέρωση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας·

2.  πρόσθετες δυνατότητες ξένων επενδύσεων·

3.  επίπτωση των περιβαλλοντικών μέτρων και των περιορισμών ως προς τις υποδομές στην άσκηση των μεταφορικών δικαιωμάτων.

 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.