Предложение за резолюция - B7-0375/2010Предложение за резолюция
B7-0375/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат)

4.6.2010

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7 0314/2010 – O-0080/2010
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Sharon Bowles, Othmar Karas от името на комисията по икономически и парични въпроси

Процедура : 2010/2728(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0375/2010
Внесени текстове :
B7-0375/2010
Приети текстове :

B7‑0375/2010

Резолюция на Европейския парламент относно качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)53 окончателен),

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2005)71 окончателен – 2005/0013(CNS)),

–   като взе предвид становището, представено от Европейската централна банка (ЕЦБ) на 31 март 2010 г. (CON/2010/28),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно статистическите данни за гръцкия държавен дефицит и държавен дълг (COM(2010)1 окончателен),

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0227/2009),

–   като взе предвид въпроса от 4 юни 2010 г. до Комисията относно качеството на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че до момента Комисията (Евростат) не разполагаше с необходимите правомощия да провежда разследвания, за да подобри качеството на европейската статистика,

Б.  като има предвид, че наскоро състоялите се събития показаха, че добре функционираща статистическа система е предварително условие за наличието на надеждни данни; като има предвид, че досега липсваше политическата воля да се спазват общите правила и да се постигне действителен напредък в посока по-силно управление на статистиката,

В.  като има предвид, че случаят с Гърция ясно илюстрира липсата на качествени статистически данни за фискалното състояние в Съюза: той показва, че напредъкът от 2005 г. насам не е достатъчен, за да изведе качеството на гръцките данни за фискалното състояние до равнището, постигнато от други държави-членки,

Г.  като има предвид, че в предложението на Комисията от 2005 г. вече беше отправен призив за повече правомощия от типа на тези за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат) и за всеобщо приет минимум от стандарти за статистическите данни,

Д. като има предвид, че през 2005 г. няколко държави-членки бяха против засилването на правомощията на Евростат, въпреки че вече бяха налице безспорни доказателства, че правилата и тяхното прилагане не отговарят на нуждите,

Е.  като има предвид, че е налице всеобщо разбиране за това, че настоящото положение трябва да се подобри и че на Комисията (Евростат) трябва да бъдат предоставени повече правомощия за провеждане на разследвания; като има предвид, че се създава впечатление за липса на политическа воля, особено в Съвета, за предприемането на необходимите стъпки за прилагане на правомощията на Комисията (Евростат),

Ж. като има предвид, че човешките ресурси, необходими за осигуряването на изчерпателен и подробен преглед на националните статистики, очевидно липсват - проблем, по отношение на който трябва да се предприемат мерки както на равнище ЕС, така и на национално равнище,

З.  като има предвид, че досега беше показано, че наличието на надеждни данни относно фондовете за социално осигуряване, просрочените плащания на болниците и сделките между правителствата и публичните предприятия е изключително важно,

1.  призовава Съвета да гарантира, че политическите начинания в областта на статистиката се спазват и да приеме изцяло предложението на Комисията (COM(2010)53 окончателен) и съответните изменения, внесени от ЕЦБ и Парламента;

2.  призовава Съвета да засили ролята и независимостта на Комисията (Евростат);

3.  призовава Съвета и държавите-членки до приемат, че на Комисията (Евростат) следва да бъде поверена отговорността за извършването на необявени инспекции в държавите-членки с цел проверка на статистическите данни;

4.  счита предложението на Комисията за необходимия минимум с оглед на случая с Гърция; подчертава, че задълженията за докладване трябва да бъдат приложени във всички държави-членки и че докладването следва да включва подробности за всички предишни задбалансови дейности;

5.  призовава държавите-членки да прекратят използването на задбалансови дългови структури от всякакъв вид; призовава Комисията да предложи обвързващи правни мерки, за да се задължат държавите-членки да прекратят практиката на използване на задбалансови дългови структури от всякакъв вид;

6.  призовава Комисията да заяви от какви правомощия и персонал се нуждае, за да извършва ефективен и действителен мониторинг на националните статистики в средносрочен и дългосрочен план;

7.  обръща внимание на тенденцията сред държавите-членки да не включват някои задължения в своите счетоводни баланси, по-специално по отношение на бъдещи плащания във връзка с пенсиите в публичния сектор или с дългосрочни договори с частния сектор за наемане или предоставяне на обществени съоръжения; призовава за решение, което осигурява последователно и открито оповестяване на подобни задължения в националните статистики;

8.  призовава ЕЦБ да работи в тясно сътрудничество с Комисията (Евростат), за да се гарантира съгласуваността на статистиките на държавите-членки;

9.  призовава Комисията (Евростат) да положи всички усилия, за да предотврати възможността методологични недостатъци и неразрешени административни проблеми, като например в случая с Гърция, да се появят отново в други държави-членки;

10. призовава Съвета и държавите-членки да предоставят на Комисията (Евростат) данни за публичните финанси въз основа на стандартизиран и международно приет счетоводен метод;

11. призовава държавите-членки да предоставят на Комисията (Евростат) и на националните статистически институти необходимия достъп и ресурси, с цел да се позволи извършването на действителни проверки на свързаните данни;

12. призовава държавите-членки, които участват в еврозоната или които кандидатстват за членство в нея, да позволят на ЕЦБ да участва във внезапни инспекции и да предоставят на нейния персонал правомощия за достъп до всички техни статистически данни;

13. призовава държавите-членки да определят ясно отговорностите по отношение на изготвянето и съставянето на статистически данни; ясните национални отговорности, в това число отговорностите на отделните лица, са необходимо условие за работата на Комисията (Евростат);

14. призовава Комисията да прилага по-строго Европейския кодекс с практически правила в областта на статистиката, който засилва независимостта, интегритета и отчетността на националните статистически институти и на Комисията (Евростат), с цел насърчаване на прилагането на най-добрите международни статистически принципи, методи и практики от всички органи, които изготвят европейски статистически данни, за да се повиши тяхното качество;

15. призовава Съвета и държавите-членки да приемат безрезервно необходимостта от редовен диалог и посещения за задълбочен мониторинг от страна на Комисията (Евростат), като по този начин се засили мониторингът на отчитаните данни и се осигури постоянна гаранция за качеството на данните;

16. призовава Съвета да засили подкрепата за работата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и счита, че тя е необходима за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, и следователно – на гражданите на ЕС, като същевременно е важна за защита на репутацията на европейските институции; поради това счита, че е необходимо да бъде съставена стратегия за човешките ресурси, която предвижда по-висок брой на персонала и поддържа настоящите високи стандарти за качеството по отношение на персонала;

17. призовава Комисията и Съвета да осигурят по-тясното участие на Европейския консултативен съвет за статистическо управление като независим консултативен орган; той може да оказва помощ на Комисията (Евростат) по време на нейните посещения в държавите-членки;

18. подчертава, че точната статистика и подобрената проверка на надеждността на агрегираните данни, предоставяни на Евростат, са основни предпоставки за ефективността на един подобрен надзор;

19. подчертава, че следва да се увеличат правомощията на Евростат;

20. счита, че откритата и прозрачна статистическа информация следва да представлява предварително условие за получаване на помощ по структурните фондове;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския съвет, председателя на Еврогрупата и Европейската централна банка.