Forslag til beslutning - B7-0375/2010Forslag til beslutning
B7-0375/2010

  FORSLAG TIL BESLUTNING om kvaliteten af statistiske data i Unionen og udvidede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat)

  4.6.2010

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0314/2010 – O‑0080/2010
  jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

  Sharon Bowles, Othmar Karas for Økonomi- og Valutaudvalget

  Procedure : 2010/2728(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0375/2010
  Indgivne tekster :
  B7-0375/2010
  Vedtagne tekster :

  B7‑0375/2010

  Europa-Parlamentets beslutning om kvaliteten af statistiske data i Unionen og udvidede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2010)0053),

  –   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2005)00712005/0013(CNS)),

  –   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (ECB) af 31. marts 2010 (CON/2010/28),

  –   der henviser til Kommissionens rapport om Grækenlands statistikker over offentligt underskud og offentlig gæld (KOM(2010)0001),

  –   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0227/2009),

  –   der henviser til forespørgsel af 4. juni 2010 til Kommissionen om kvaliteten af statistiske data i Unionen og udvidede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat) (O-0080/2010 - B7‑0314/2010)

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

  A.  der henviser til, at Kommissionen (Eurostat) hidtil har manglet de undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for at forbedre kvaliteten af de europæiske statistikker,

  B.  der henviser til, at den seneste tids begivenheder har vist, at et velfungerende statistisk system er en forudsætning for pålidelige data, og at der ikke har været politisk vilje til at overholde fælles regler og gøre reelle fremskridt hen imod stærkere statistisk styring,

  C.  der henviser til, at Grækenlands tilfælde klart illustrerer manglen på finanspolitiske statistikker af høj kvalitet i Unionen, og at de fremskridt, der er gjort siden 2005, ikke har været tilstrækkelige til at bringe kvaliteten af de græske finanspolitiske data op på andre medlemsstaters niveau;

  D.  der henviser til, at der allerede i Kommissionens forslag fra 2005 blev krævet flere revisionslignende beføjelser for Kommissionen (Eurostat) og fælles minimumsstandarder for statistiske data,

  E.  der henviser til, at flere centrale medlemsstater i 2005 var imod at styrke Eurostats beføjelser, selv om det allerede var veldokumenteret, at reglerne og gennemførelsen heraf var utilstrækkelige,

  F.  der henviser til, at der er bred enighed om, at den nuværende situation skal forbedres, og at Kommissionen (Eurostat) skal tildeles flere undersøgelsesbeføjelser, men at der synes at mangle politisk vilje, navnlig i Rådet, til at tage de nødvendige skridt til at styrke Kommissionens (Eurostats) beføjelser,

  G.  der henviser til, at der klart mangler de nødvendige menneskelige ressourcer til at skaffe et omfattende og detaljeret overblik over de nationale statistikker, hvilket er et problem, der både må tages fat på på EU-plan og på nationalt plan,

  H.  der henviser til, at det er blevet påvist, at pålidelige oplysninger om sociale kasser og fonde, hospitalsrestancer og transaktioner mellem stater og offentlige virksomheder er af afgørende betydning,

  1.  opfordrer Rådet til at sikre, at de politiske tilsagn angående statistikker bliver opfyldt, og til at acceptere Kommissionens forslag (KOM(2010)0053) og de relevante ændringer fra ECB og Parlamentet fuldt ud;

  2.  opfordrer Rådet til at styrke Kommissionens (Eurostats) rolle og uafhængighed;

  3.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at acceptere, at Kommissionen (Eurostat) bør gives ansvaret for at udføre uanmeldte inspektioner i medlemsstaterne for at kontrollere statistiske data;

  4.  betragter Kommissionens forslag som det nødvendige minimum i lyset af tilfældet Grækenland og understreger, at indberetningsforpligtelserne skal håndhæves i alle medlemsstaterne, og at indberetningerne bør omfatte nærmere oplysninger om eventuelle tidligere ikke-bogførte aktiviteter;

  5.  opfordrer medlemsstaterne til at ophøre med at operere med enhver form for ikkebogført gæld og opfordrer Kommissionen til at foreslå bindende retsregler, der forpligter medlemsstaterne til at ophøre med at operere med enhver form for ikkebogført gæld;

  6.  opfordrer Kommissionen til at tilkendegive, hvilke beføjelser og hvilket personale den har behov for for at foretage en effektiv kontrol med de nationale statistikker på mellemlang og lang sigt;

  7.  henleder opmærksomheden på tendensen blandt visse medlemsstater til at undlade at bogføre bestemte passiver, navnlig med hensyn til nødvendige fremtidige betalinger som følge af pensionsordninger i den offentlige sektor og langtidskontrakter med den private sektor om leasing eller tilvejebringelse af offentlige faciliteter, og kræver en løsning, der sikrer, at sådanne passiver konsekvent lægges åbent frem i de nationale statistikker;

  8.  opfordrer ECB til at arbejde tæt sammen med Kommissionen (Eurostat) for at sikre konsekvens i medlemsstaternes statistikker;

  9.  opfordrer Kommissionen (Eurostat) til at gøre sit yderste for at forhindre, at der igen bliver tale om metodemæssige mangler og utilfredsstillende administrative vanskeligheder i en medlemsstat som i tilfældet Grækenland;

  10.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at give Kommissionen (Eurostat) data vedrørende de offentlige finanser, der er baseret på en standardiseret og internationalt anerkendt regnskabsmetode;

  11.  opfordrer medlemsstaterne til at give Kommissionen (Eurostat) og de nationale statistiske institutioner den nødvendige adgang og de nødvendige ressourcer, således at de får mulighed for at foretage en effektiv kontrol af de underliggende data;

  12.  opfordrer de medlemsstater, der allerede er medlem af eller anmoder om deltagelse i eurozonen, til at tillade, at ECB deltager i uanmeldte inspektioner, og til at give dens medarbejdere adgang til alle deres statistikker;

  13.  opfordrer medlemsstaterne til at etablere en klar ansvarsfordeling med hensyn til udarbejdelse og indsamling af statistiske data; klarhed omkring nationalt ansvar, herunder personligt ansvar, er en nødvendig forudsætning for Kommissionens (Eurostats) arbejde;

  14.  opfordrer Kommissionen til at stramme op omkring gennemførelsen af den europæiske statistiske adfærdskodeks, som styrker de nationale statistiske institutioners og Kommissionens (Eurostats) uafhængighed, integritet og ansvarlighed for at fremme anvendelsen af de bedste internationale statistiske principper, metoder og former for praksis hos alle, der udarbejder europæiske statistikker, således at de bliver af den bedst mulige kvalitet;

  15.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til uforbeholdent at acceptere, at der er behov for en regelmæssig dialog og grundige kontrolbesøg fra Kommissionen (Eurostat), således at kontrollen med de indberettede data styrkes, samtidig med at dataenes kvalitet hele tiden er sikret;

  16.  opfordrer Rådet til at øge støtten til det arbejde, der udføres af OLAF, som efter Parlamentets opfattelse spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at beskytte EU’s og dermed EU-borgernes finansielle interesser, og i høj grad er med til at opretholde EU-institutionernes omdømme, og mener derfor, at der bør udarbejdes en strategi for menneskelige ressourcer, der giver øget personale og sikrer, at det nuværende høje personalekvalitetsniveau opretholdes;

  17.  opfordrer Kommissionen og Rådet til i højere grad at involvere Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan som en uafhængig rådgiver; det rådgivende organ kan bistå Kommissionen (Eurostat) under dens besøg i medlemsstaterne;

  18.  understreger, at korrekte statistikker og en bedre kontrol af pålideligheden af de samlede data, der sendes til Eurostat, er vigtige forudsætninger for, at en forbedret overvågning kan blive effektiv;

  19.  understreger, at Eurostat bør have øgede beføjelser;

  20.  mener, at åbne og gennemsigtige statistiske oplysninger bør være en forudsætning for at modtage støtte fra strukturfondene;

  21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Råd, formanden for Eurogruppen og Den Europæiske Centralbank.