Πρόταση ψηφίσματος - B7-0375/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0375/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και τις ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat)

4.6.2010

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0314/2010 – O-0080/2010
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Sharon Bowles, Othmar Karas εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Διαδικασία : 2010/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0375/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0375/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0375/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και τις ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0053 τελικό),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)71 τελικό – 2005/0013(CNS)),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 31 Μαρτίου 2010 (CON/2010/28),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για το ελληνικό δημόσιο έλλειμμα και χρέος (COM(2010)0001 τελικό),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0227/2009),

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 4ης Ιουνίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και τις ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή (Eurostat) μέχρι στιγμής δεν διέθετε τις απαραίτητες ερευνητικές εξουσίες ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι ένα στατιστικό σύστημα που να λειτουργεί ορθά αποτελεί προϋπόθεση για αξιόπιστα δεδομένα· ότι δεν υπήρχε η πολιτική βούληση συμμόρφωσης με κοινούς κανόνες και επίτευξης πραγματικής προόδου προς ισχυρότερη στατιστική διακυβέρνηση,

Γ.  εκτιμώντας ότι η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί σαφές παράδειγμα της έλλειψης ποιοτικών δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων στην Ένωση: καταδεικνύει ότι η πρόοδος από το 2005 δεν ήταν επαρκής ώστε η ποιότητα των ελληνικών δημοσιονομικών δεδομένων να ανέλθει στο επίπεδο που επιτεύχθηκε από άλλα κράτη μέλη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής του 2005 ήδη ζητούσε να δοθούν περισσότερες ελεγκτικού τύπου εξουσίες στην Επιτροπή (Eurostat) και να υπάρξουν κοινώς συμφωνημένα ελάχιστα πρότυπα για τα στατιστικά δεδομένα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 αρκετά σημαντικά κράτη μέλη αντιτάχθηκαν στην ενίσχυση των εξουσιών της Eurostat, παρά τις ήδη σαφείς ενδείξεις ότι οι υφιστάμενες διατάξεις και η εφαρμογή τους ήταν ανεπαρκείς,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως δεκτό ότι η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί και ότι στην Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να παραχωρηθούν περισσότερες διερευνητικές εξουσίες· ότι φαίνεται να υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, ιδίως στο Συμβούλιο, για να ληφθούν τα απαραίτητα βήματα να ενισχυθούν οι εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat),

Ζ.  εκτιμώντας ότι οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για μια συνολική και λεπτομερή επισκόπηση των εθνικών στατιστικών σαφώς απουσιάζουν, ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταδειχθεί η καίρια σημασία των αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τις οφειλές των νοσοκομείων και τις συναλλαγές μεταξύ δημοσίου και δημόσιων επιχειρήσεων,

1.  καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι θα τιμηθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις στον τομέα της στατιστικής και να αποδεχθεί πλήρως την πρόταση της Επιτροπής (COM(2010)0053 τελικό) και τις σχετικές τροπολογίες που κατατέθηκαν από την ΕΚΤ και το Κοινοβούλιο·

2.  καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει το ρόλο και την ανεξαρτησία της Επιτροπής (Eurostat)·

3.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αποδεχθούν ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή (Eurostat) η αρμοδιότητα να διενεργεί απροειδοποίητες επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη για την επαλήθευση στατιστικών δεδομένων·

4.  θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί το ελάχιστο που απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση της Ελλάδας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιβληθεί σε όλα τα κράτη μέλη η τήρηση των υποχρεώσεων υποβολής αναφορών και ότι η υποβολή αναφορών πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για οποιαδήποτε προηγούμενες εκτός ισολογισμού δραστηριότητες·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να τερματίσουν τη χρήση των οποιωνδήποτε εκτός ισολογισμού δομών χρέους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικά νομικά μέτρα ώστε να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να τερματίσουν την πρακτική της χρήσης οποιωνδήποτε εκτός ισολογισμού δομών χρέους·

6.  καλεί την Επιτροπή να δηλώσει ποιες εξουσίες και πόσο προσωπικό χρειάζεται ώστε να διενεργεί αποτελεσματική και πραγματική παρακολούθηση των εθνικών στατιστικών μεσομακροπρόθεσμα·

7.  επισύρει την προσοχή στην τάση κρατών μελών να διατηρούν ορισμένα στοιχεία του παθητικού εκτός ισολογισμού, ιδίως όσον αφορά μελλοντικές πληρωμές που απαιτούνται από τις συντάξεις του δημοσίου τομέα και μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τον ιδιωτικό τομέα για τη μίσθωση ή την παροχή δημόσιων ευκολιών· ζητεί να υπάρξει μια λύση που να εξασφαλίζει συνεκτική και ανοικτή γνωστοποίηση παρόμοιων στοιχείων παθητικού στις εθνικές στατιστικές·

8.  καλεί την ΕΚΤ να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή (Eurostat) ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στατιστικών των κρατών μελών·

9.  καλεί την Επιτροπή (Eurostat) να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποτραπεί η επανεμφάνιση, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, μεθοδολογικών αδυναμιών και ανεπιθύμητων διοικητικών προβλημάτων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας·

10. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προσφέρουν στην Επιτροπή (Eurostat) δεδομένα δημόσιων οικονομικών που να βασίζονται σε τυποποιημένη και διεθνώς αποδεκτή μέθοδο λογιστικής·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να προσφέρουν στην Επιτροπή (Eurostat) και στα εθνικά στατιστικά ιδρύματα την απαραίτητη πρόσβασης και τους πόρους έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν πραγματικούς ελέγχους στα υποκείμενα δεδομένα·

12. καλεί τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν ήδη στην ευρωζώνη ή έχουν κάνει αίτηση συμμετοχής, να επιτρέψουν στην ΕΚΤ να συμμετέχει σε απροειδοποίητες επιθεωρήσεις και να εξουσιοδοτήσουν το προσωπικό της να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε στατιστική τους·

13. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν σαφώς τις ευθύνες όσον αφορά την παραγωγή και συμπίληση στατιστικών δεδομένων· πιστεύει ότι οι σαφείς εθνικές ευθύνες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ευθυνών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το έργο της Επιτροπής (Eurostat)·

14. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερη την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Κώδικα Πρακτικής, ο οποίος ενισχύει την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και λογοδοσία των Εθνικών Στατιστικών Ιδρυμάτων και της Επιτροπής (Eurostat) με στόχο να προωθήσει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών στατιστικών αρχών, μεθόδων και πρακτικών από όλους τους παραγωγούς ευρωπαϊκών στατιστικών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητά τους

15. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δεχτούν ανεπιφύλακτα την ανάγκη για τακτικό διάλογο και εις βάθος επισκέψεις παρακολούθησης από την (Eurostat), έτσι ώστε να ενισχυθεί η παρακολούθηση των αναφερόμενων δεδομένων και να υπάρχει μόνιμη διαβεβαίωση για την ποιότητα των δεδομένων·

16. καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει την υποστήριξη για το έργο της OLAF, το οποίο κατά τη γνώμη του Κοινοβουλίου διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου των πολιτών της ΕΕ, καθώς και σημαντικό ρόλο στην διαφύλαξη της υπόληψης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· θεωρεί κατά συνέπεια ότι πρέπει να εκπονηθεί μια στρατηγική ανθρώπινων πόρων η οποία να αυξάνει τα επίπεδα στελέχωσης και να εξασφαλίζει τη διατήρηση του τρέχοντος υψηλού επιπέδου ποιότητας του προσωπικού·

17. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να φροντίσουν για τη στενότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής ως ανεξάρτητου συμβούλου· ο Συμβουλευτικός Φορέας μπορεί να επικουρεί την Επιτροπή (Eurostat) κατά τις επισκέψεις της στα κράτη μέλη·

18. τονίζει ότι οι ακριβείς στατιστικές και η βελτιωμένη επαλήθευση της αξιοπιστίας των συνολικών δεδομένων που παρέχονται στη Eurostat αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της βελτιωμένης εποπτείας·

19. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες της Eurostat·

20. θεωρεί ότι οι ανοικτές και διαφανείς στατιστικές πληροφορίες πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για την λήψη στήριξης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο της Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.