Rezolūcijas priekšlikums - B7-0375/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0375/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par statistikas datu kvalitāti Savienībā un pastiprinātām Komisijas (Eurostat) pilnvarām revīzijas jomā

4.6.2010

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0314/2010 – O-0080/2010, uz ko sniedz mutisku atbildi,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Sharon Bowles, Othmar Karas Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Procedūra : 2010/2728(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0375/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0375/2010
Pieņemtie teksti :

B7‑0375/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par statistikas datu kvalitāti Savienībā un pastiprinātām Komisijas (Eurostat) pilnvarām revīzijas jomā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0053 galīgā redakcija),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2005)0071 galīgā redakcija – 2005/0013(CNS)),

–   ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2010. gada 31. martā sniegto atzinumu (CON/2010/28),

–   ņemot vērā Komisijas ziņojumu par Grieķijas valsts budžeta deficītu un parāda statistiku (COM(2010)0001 galīgā redakcija),

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0227/2009),

–   ņemot vērā 2010. gada 4. jūnija jautājumu Komisijai par statistikas datu kvalitāti Savienībā un pastiprinātām Komisijas (Eurostat) pilnvarām revīzijas jomā (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Komisijai (Eurostat) līdz šim nebija vajadzīgo izmeklēšanas pilnvaru, lai uzlabotu Eiropas statistikas kvalitāti;

B.  tā kā nesenie notikumi apliecināja, ka pienācīgi funkcionējoša statistikas sistēma ir priekšnosacījums uzticamu datu ieguvei; tā kā bija vērojams politiskās gribas trūkums ievērot kopīgus noteikumus un gūt ievērojamus panākumus statistikas pārvaldības pastiprināšanā;

C. tā kā Grieķijas gadījums ir uzskatāms piemērs kvalitatīvas fiskālās statistikas trūkumam Savienībā; tas liecina, ka kopš 2005. gada gūtie rezultāti nav bijuši pietiekami, lai Grieķijas fiskālo datu kvalitāte atbilstu citu dalībvalstu sasniegtajam līmenim;

D. tā kā jau 2005. gadā Komisija savā priekšlikumā aicināja piešķirt Komisijai (Eurostat) lielākas pilnvaras revīzijas jomā, kā arī kopīgi noteikt statistikas datu obligātos standartus;

E.  tā kā 2005. gadā vairāku nozīmīgu dalībvalstu priekšlikums par Eurostat pilnvaru pastiprināšanu tika noraidīts, neraugoties uz jau tolaik pietiekami pārliecinošajiem pierādījumiem par noteikumu un to īstenošanas neatbilstību;

F.  tā kā pastāv vienprātīgs uzskats, ka pašreizējais stāvoklis ir jāuzlabo un Komisijai (Eurostat) ir jāpiešķir lielākas izmeklēšanas pilnvaras; tā kā šķietami trūkst politiskās gribas, jo īpaši Padomē, lai veiktu vajadzīgos pasākumus Komisijas (Eurostat) pilnvaru pastiprināšanai;

G. tā kā ievērojami trūkst cilvēkresursu, lai nodrošinātu valstu statistikas visaptverošu un detalizētu pārskatu, un šī problēma ir jārisina gan ES, gan valstu līmenī;

H. tā kā ir pierādīts, ka uzticamiem datiem par sociālās nodrošināšanas fondiem, slimnīcu nokavētajiem maksājumiem un valdību un valsts uzņēmumu savstarpējiem darījumiem ir izšķiroša nozīme,

1.  aicina Padomi nodrošināt politisko saistību ievērošanu statistikas jomā un pilnībā pieņemt Komisijas priekšlikumu (COM (2010)0053 galīgā redakcija) un attiecīgos ECB un Parlamenta iesniegtos grozījumus;

2.  aicina Padomi pastiprināt Komisijas (Eurostat) lomu un neatkarību;

3.  aicina Padomi un dalībvalstis piekrist tam, lai Komisija (Eurostat) tiek pilnvarota veikt nepieteiktas inspekcijas dalībvalstīs ar mērķi pārbaudīt statistikas datus;

4.  uzskata — ņemot vērā Grieķijas pieredzi, Komisijas priekšlikums ir nodrošināmais prasību minimums; uzsver to, ka vajadzētu pastiprināt visu dalībvalstu ziņošanas pienākumus un ziņojumos vajadzētu iekļaut sīku informāciju par visām iepriekšējām ārpusbilances darbībām;

5.  aicina dalībvalstis pārtraukt izmantot jebkādas ārpusbilances parādu struktūras; aicina Komisiju ierosināt saistošus juridiskus pasākumus, kas paredzētu dalībvalstīm prasību obligāti pārtraukt jebkāda veida ārpusbilances parādu struktūru praksi;

6.  aicina Komisiju ziņot par tai vajadzīgajām pilnvarām un personālu, lai efektīvi un pilnvērtīgi vidējā termiņā un ilgtermiņā kontrolētu valstu statistiku;

7.  vērš uzmanību uz dalībvalstīm raksturīgo tendenci bilancē neiekļaut atsevišķas saistības, jo īpaši attiecībā uz turpmākajiem maksājumiem, kas vajadzīgi pensijām valsts sektorā un ilgtermiņa līgumiem ar privāto sektoru par sabiedrisko objektu iznomāšanu vai nodrošināšanu; aicina rast risinājumu, kas nodrošina šādu saistību konsekventu un atklātu norādīšanu valsts statistikā;

8.  aicina ECB cieši sadarboties ar Komisiju (Eurostat), lai nodrošinātu dalībvalstu statistikas konsekvenci;

9.  aicina Komisiju (Eurostat) veikt visu iespējamo, lai novērstu to, ka kādā dalībvalstī atkārtoti tiktu pieļauti tādi ar metodoloģiju saistīti trūkumi un nepieņemamas administratīvas problēmas kā Grieķijas gadījumā;

10. aicina Padomi un dalībvalstis sniegt Komisijai (Eurostat) valstu finanšu datus, pamatojoties uz standartizētu un starptautiski apstiprinātu uzskaites metodi;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt Komisijai (Eurostat) un valstu statistikas iestādēm vajadzīgo piekļuvi un resursus, lai varētu efektīvi pārbaudīt pamatdatus;

12. aicina dalībvalstis, kuras ir euro zonā vai ir pieteikušās dalībai euro zonā, ļaut ECB piedalīties nepieteiktās inspekcijās un nodrošināt tās darbiniekiem piekļuvi jebkādiem dalībvalstu statistikas datiem;

13. aicina dalībvalstis skaidri noteikt atbildības jomas attiecībā uz statistikas datu izveidi un apkopošanu; skaidri noteiktas valstu atbildības jomas, tostarp individuālie pienākumi, ir vajadzīgs Komisijas (Eurostat) darba priekšnosacījums;

14. aicina Komisiju stingrāk īstenot Eiropas Statistikas prakses kodeksu, kas nostiprina valstu statistikas iestāžu un Komisijas (Eurostat) neatkarību, integritāti un atbildību, ar mērķi veicināt to, lai visi Eiropas statistikas apkopotāji piemērotu labākos starptautiskos statistikas principus, metodes un praksi un tādējādi uzlabotu savas darbības kvalitāti;

15. aicina Padomi un dalībvalstis bez iebildumiem atzīt regulāra dialoga nepieciešamību un to, ka Komisijai (Eurostat) ir jāveic padziļinātas uzraudzības apmeklējumi, tādējādi pastiprinot ziņoto datu uzraudzību un panākot nepārtrauktu datu kvalitātes nodrošinājumu;

16. aicina Padomi palielināt atbalstu OLAF darbībai, jo uzskata, ka birojam ir izšķiroši svarīga loma Eiropas Savienības un tātad arī tās iedzīvotāju finanšu interešu aizsardzībā, kā arī ļoti svarīga nozīme Eiropas iestāžu reputācijas saglabāšanā; tādēļ uzskata, ka ir jāizstrādā cilvēkresursu stratēģija, kas palielinātu personāla skaitu un nodrošinātu pašreizējo personāla kvalitātes augsto standartu saglabāšanu;

17. aicina Komisiju un Padomi ciešāk sadarboties ar Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi kā neatkarīgu padomdevēju iestādi; Konsultatīvā padome var palīdzēt Komisijai (Eurostat) saistībā ar Komisijas apmeklējumiem dalībvalstīs;

18. uzsver, ka precīzi statistikas dati un uzlabota to apkopoto datu ticamības pārbaude, kurus sniedz Eurostat, ir būtisks priekšnosacījums jebkāda veida uzraudzības efektīvai īstenošanai;

19. uzsver, ka ir jāpastiprina Eurostat pilnvaras;

20. uzskata, ka atklātiem un pārredzamiem statistikas datiem vajadzētu būt priekšnoteikumam līdzekļu saņemšanai no struktūrfondiem;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropadomei, Eurogrupas priekšsēdētājam un Eiropas Centrālajai bankai.