Projekt rezolucji - B7-0375/2010Projekt rezolucji
B7-0375/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie jakości danych statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu)

4.6.2010

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0314/2010 – O-0080/2010
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Sharon Bowles, Othmar Karas w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej

Procedura : 2010/2728(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0375/2010
Teksty złożone :
B7-0375/2010
Teksty przyjęte :

B7‑0375/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości danych statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010) 53 wersja ostateczna),

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2005) 71 wersja ostateczna – 2005/0013(CNS)),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 31 marca 2010 r. (CON/2010/28),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie statystyk dotyczących deficytu budżetowego i długu publicznego w Grecji (COM(2010) 1 wersja ostateczna),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0227/2009),

–   uwzględniając pytanie z dnia 4 czerwca 2010 r. skierowane do Komisji w sprawie jakości danych statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Komisja (Eurostat) nie miała dotychczas koniecznych uprawnień kontrolnych umożliwiających poprawę jakości europejskich danych statystycznych,

B.  mając na uwadze, że niedawne wydarzenia pokazały, iż prawidłowo funkcjonujący system statystyczny jest zasadniczym warunkiem gromadzenia rzetelnych danych; mając na uwadze brak woli politycznej, by przestrzegać wspólnych zasad i poczynić rzeczywisty postęp w zakresie lepszego zarządzania danymi statystycznymi,

C. mając na uwadze, że przypadek Grecji jest dobitnym przykładem braku jakości podatkowych danych statystycznych w Unii; pokazuje on, że postęp poczyniony od roku 2005 nie wystarczył, aby jakość greckich danych podatkowych osiągnęła poziom porównywalny z innymi państwami członkowskimi,

D. mając na uwadze, że we wniosku Komisji z 2005 r. zaapelowano już o przyznanie Komisji (Eurostatowi) uprawnień zbliżonych do uprawnień kontrolnych oraz o stosowanie wspólnie uzgodnionych minimalnych norm dotyczące danych statystycznych,

E.  mając na uwadze, że w 2005 r. wiele kluczowych państw członkowskich wyraziło sprzeciw wobec wzmocnienia uprawnień Eurostatu mimo wystarczających już wówczas dowodów na nieadekwatność przepisów i ich wdrażania,

F.  mając na uwadze, że zgodnie z powszechnym przekonaniem obecna sytuacja wymaga poprawy i że Komisji (Eurostatowi) należy przyznać większe uprawnienia kontrolne; mając na uwadze, że wydaje się, iż brak jest woli politycznej, szczególnie w Radzie, by podjąć kroki konieczne do wzmocnienia uprawnień Komisji (Eurostatu),

G. mając na uwadze wyraźny brak zasobów ludzkich koniecznych do uzyskania kompleksowego i szczegółowego obrazu krajowych danych statystycznych, któremu to problemowi należy zaradzić zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym,

H. mając na uwadze, że okazało się, iż wiarygodne dane dotyczące funduszy zabezpieczenia społecznego, zaległości z płatnościami szpitali i transakcji pomiędzy rządami a przedsiębiorstwami publicznymi mają kluczowe znaczenie,

1.  wzywa Radę, by zagwarantowała przestrzeganie politycznych zobowiązań w dziedzinie danych statystycznych oraz zaakceptowała w pełni wniosek Komisji (COM (2010) 53 wersja ostateczna) i poprawki zgłoszone do niego przez EBC i Parlament;

2.  wzywa Radę do wzmocnienia roli i niezależności Komisji (Eurostatu);

3.  wzywa Radę i państwa członkowskie do zaakceptowania faktu, że Komisja (Eurostat) powinna mieć prawo przeprowadzania niezapowiedzianych inspekcji w państwach członkowskich mających na celu weryfikację danych statystycznych;

4.  biorąc pod uwagę przypadek Grecji, uznaje wniosek Komisji za konieczne minimum; podkreśla, że należy egzekwować obowiązki sprawozdawcze we wszystkich państwach członkowskich i że sprawozdawczość powinna obejmować szczegóły wszelkiej wcześniejszej działalności pozabilansowej;

5.  wzywa państwa członkowskie do rezygnacji z wykorzystywania wszelkiego rodzaju pozabilansowych struktur zadłużenia; wzywa Komisję, by zaproponowała wiążące środki prawne zobowiązujące państwa członkowskie do rezygnacji z wykorzystywania wszelkiego rodzaju pozabilansowych struktur zadłużenia;

6.  wzywa Komisję do określenia, jakich uprawnień i personelu potrzebuje do przeprowadzania skutecznego i rzeczywistego monitoringu krajowych danych statystycznych w perspektywie średnio- i długoterminowej;

7.  zwraca uwagę na panującą wśród państw członkowskich tendencję do niewykazywania niektórych zobowiązań w bilansie, w szczególności w odniesieniu do przyszłych płatności niezbędnych dla emerytur w sektorze publicznym oraz dla umów długoterminowych z sektorem prywatnym dotyczących leasingu lub zapewniania infrastruktury publicznej; wzywa do znalezienia rozwiązania, które zagwarantuje spójne i otwarte ujawnianie takich zobowiązań w krajowych danych statystycznych;

8.  wzywa EBC do ścisłej współpracy z Komisją (Eurostatem), aby zapewnić spójność danych statystycznych z państw członkowskich;

9.  apeluje do Komisji (Eurostatu) o dołożenie wszelkich starań, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu w którymkolwiek państwie członkowskim metodologicznych braków i budzących niezadowolenie problemów administracyjnych, jak w przypadku Grecji;

10. wzywa Radę i państwa członkowskie do dostarczania Komisji (Eurostatowi) danych dotyczących finansów publicznych opartych na znormalizowanej i międzynarodowo uznawanej metodzie rachunkowości;

11. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia Komisji (Eurostatowi) i krajowym urzędom statystycznym koniecznego dostępu i zasobów umożliwiających przeprowadzanie rzeczywistych kontroli podawanych danych;

12. apeluje do państw członkowskich, które należą już do strefy euro lub starają się o członkostwo, o umożliwienie EBC uczestnictwa w niezapowiedzianych inspekcjach oraz o udzielenie jego pracownikom dostępu do wszelkich danych statystycznych;

13. wzywa państwa członkowskie do określenia jednoznacznych obowiązków dotyczących zbierania i opracowywania danych statystycznych; jasno określone obowiązki krajowe, w tym osobiste, są koniecznym warunkiem pracy Komisji (Eurostatu);

14. wzywa Komisję do ściślejszego wdrażania Kodeksu postępowania w odniesieniu do europejskich danych statystycznych, który wzmacnia niezależność, integralność i odpowiedzialność krajowych urzędów statystycznych oraz Komisji (Eurostatu), aby propagować stosowanie najlepszych międzynarodowych zasad, metod i praktyk statystycznych przez wszystkie podmioty zajmujące się europejskimi danymi statystycznymi w celu podniesienia ich jakości;

15. wzywa Radę i państwa członkowskie do bezwarunkowego zaakceptowania konieczności prowadzenia systematycznego dialogu i organizowania przez Komisję (Eurostat) szczegółowych wizyt kontrolnych, tak aby poprawić nadzór nad przekazywanymi danymi i zapewnić stałą jakość tych danych;

16. wzywa Radę, by w większym stopniu wspierała działalność OLAF-u, która zdaniem Parlamentu odgrywa kluczową rolę w ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej i jej obywateli, a także w utrzymaniu reputacji instytucji europejskich; w związku z tym uważa za konieczne opracowanie strategii w dziedzinie zasobów ludzkich zapewniającej liczniejszy personel i utrzymującej wysoki poziom jego jakości;

17. wzywa Komisję i Radę do większego zaangażowania Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką jako niezależnego doradcy; mogłaby ona wspierać Komisję (Eurostat) podczas wizyt w państwach członkowskich;

18. podkreśla, że dokładne dane statystyczne i lepsza kontrola wiarygodności gromadzonych danych przekazywanych Eurostatowi mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności usprawnionego nadzoru;

19. podkreśla, że należy wzmocnić uprawnienia Eurostatu;

20. uważa, że otwarte i przejrzyste informacje statystyczne powinny być warunkiem wstępnym uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie Europejskiej, przewodniczącemu Eurogrupy oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.