Propunere de rezoluţie - B7-0375/2010Propunere de rezoluţie
B7-0375/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţe sporite în materie de audit ale Comisiei (Eurostat)

4.6.2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7 0314/2010 – O-0080/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Sharon Bowles, Othmar Karas în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare

Procedură : 2010/2728(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0375/2010
Texte depuse :
B7-0375/2010
Texte adoptate :

B7‑0375/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţe sporite în materie de audit ale Comisiei (Eurostat)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM (2010)0053 final),

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2005)0071 final – 2005/0013(CNS))

–   având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (BCE) din 31 martie 2010 (CON/2010/28),

–   având în vedere raportul Comisiei referitor la statisticile guvernului elen privind deficitul şi datoria (COM (2010)0001 final),

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A7-0227/2009),

–   având în vedere întrebarea din 4 iunie 2010 adresată Comisiei privind calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţe sporite în materie de audit ale Comisiei (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Comisiei (Eurostat) i-au lipsit până acum competenţele de investigare necesare pentru a îmbunătăţi calitatea statisticilor europene,

B.  întrucât evenimentele recente au demonstrat că un sistem statistic funcţional reprezintă o condiţie prealabilă pentru date fiabile; întrucât a lipsit voinţa politică de a respecta normele comune şi de a realiza progrese reale către o guvernanţă statistică mai puternică;

C. întrucât cazul Greciei ilustrează în mod clar lipsa statisticilor fiscale de calitate în Uniune: demonstrează faptul că progresele realizate începând cu 2005 nu au fost suficiente pentru a aduce calitatea datelor fiscale din Grecia la nivelul atins de alte state membre;

D. întrucât propunerea Comisiei din 2005 solicita deja competenţe sporite similare celor de audit pentru Comisie (Eurostat) şi standarde minime stabilite de comun acord în ceea ce priveşte datele statistice;

E.  întrucât în 2005 câteva state membre importante s-au opus consolidării competenţelor Eurostat, în ciuda dovezilor deja evidente conform cărora normele şi punerea lor în aplicare erau neadecvate;

F.  întrucât se admite faptul că situaţia actuală trebuie îmbunătăţită şi că trebuie atribuite competenţe sporite de investigare Comisiei (Eurostat); întrucât se pare că nu există voinţa politică, în special în cadrul Consiliului, de a lua măsurile necesare pentru consolidarea competenţelor Comisiei (Eurostat);

G. întrucât lipsesc în mod evident resursele umane necesare pentru furnizarea unei imagini de ansamblu cuprinzătoare şi detaliate a statisticilor naţionale, problemă pentru care trebuie căutate soluţii atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional;

H. întrucât s-a demonstrat faptul că datele fiabile referitoare la fondurile de asigurări sociale, datoriile spitalelor şi tranzacţiile dintre guverne şi întreprinderile publice au o importanţă crucială,

1.  invită Consiliul să se asigure că angajamentele politice în domeniul statisticilor sunt onorate şi să accepte în totalitate propunerea Comisiei (COM(2010)0053 final) şi amendamentele relevante depuse de BCE şi de Parlament;

2.  invită Consiliul să consolideze rolul şi independenţa Comisiei (Eurostat);

3.  invită Consiliul şi statele membre să accepte faptul că ar trebui să i se acorde Comisiei (Eurostat) responsabilitatea de a efectua inspecţii neanunţate în statele membre pentru a verifica datele statistice;

4.  consideră că propunerea Comisiei reprezintă o minimă măsură necesară, având în vedere cazul Greciei; subliniază faptul că obligaţiile de raportare trebuie consolidate în toate statele membre şi că raportarea ar trebui să includă detalii despre orice activităţi extrabilanţiere anterioare;

5.  invită statele membre să înceteze practica utilizării oricăror structuri de datorii extrabilanţiere; invită Comisia să propună măsuri juridice obligatorii pentru a obliga statele membre să înceteze practica utilizării oricăror structuri de datorii extrabilanţiere;

6.  invită Comisia să comunice nevoile sale în materie de competenţe şi personal pentru a realiza o monitorizare eficientă şi reală a statisticilor naţionale pe termen mediu şi lung;

7.  atrage atenţia asupra tendinţei în rândul statelor membre de a nu include în bilanţ anumite datorii, în special în ceea ce priveşte plăţi viitoare pentru pensiile din sectorul public şi pentru contractele pe termen lung cu sectorul privat pentru concesionarea sau furnizarea unor infrastructuri publice; solicită găsirea unei soluţii care să asigure divulgarea consecventă şi deschisă a acestor datorii în cadrul statisticilor naţionale;

8.  invită BCE să coopereze strâns cu Comisia (Eurostat) pentru a asigura coerenţa statisticilor statelor membre;

9.  invită Comisia (Eurostat) să facă tot posibilul pentru a preveni reapariţia în orice stat membru a unor deficienţe metodologice şi probleme administrative nesatisfăcătoare, ca în cazul Greciei;

10. invită Consiliul şi statele membre să ofere Comisiei (Eurostat) date referitoare la finanţele publice bazate pe o metodă contabilă standardizată şi acceptată la nivel internaţional;

11. invită statele membre să ofere Comisiei (Eurostat) şi institutelor naţionale de statistică accesul şi resursele necesare, astfel încât controalele reale ale datelor de bază să fie posibile;

12. invită statele membre care se află deja în zona euro sau solicită aderarea la aceasta să permită BCE să participe la inspecţii neanunţate şi să permită personalului acesteia accesul la toate statisticile lor;

13. invită statele membre să stabilească responsabilităţi clare în ceea ce priveşte elaborarea şi compilarea datelor statistice; responsabilităţile clare la nivel naţional, inclusiv responsabilităţi personale, reprezintă o cerinţă necesară pentru activitatea Comisiei (Eurostat);

14. invită Comisia să introducă mai multă stricteţe în implementarea Codului european de bune practici în domeniul statistic, care consolidează independenţa, integritatea şi responsabilitatea institutelor naţionale de statistică şi ale Comisiei (Eurostat), în scopul promovării aplicării celor mai bune principii, metode şi practici internaţionale în domeniul statisticii de către toate entităţile care elaborează statistici europene, pentru a optimiza calitatea acestora;

15. invită Consiliul şi statele membre să accepte fără rezerve nevoia unui dialog periodic şi a unor vizite de monitorizare în profunzime ale Comisiei (Eurostat), astfel încât să se consolideze monitorizarea datelor raportate şi să se ofere asigurări permanente în ceea ce priveşte calitatea datelor;

16. invită Consiliul să-şi sporească sprijinul acordat activităţii OLAF, pe care Parlamentul îl consideră ca jucând un rol esenţial în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene şi, astfel, ale cetăţenilor UE, precum şi un rol major în menţinerea reputaţiei instituţiilor europene; consideră, astfel, necesar să se elaboreze o strategie privind resursele umane prin care să se crească numărul angajaţilor şi care să asigure că este menţinut actualul nivel calitativ ridicat al personalului;

17. invită Comisia şi Consiliul să implice Comitetul consultativ european pentru guvernanţă statistică mai îndeaproape, în calitate de consilier independent; Comitetul consultativ poate asista Comisia (Eurostat) pe durata vizitelor sale în statele membre;

18. subliniază faptul că statisticile exacte şi o mai bună verificare a fiabilităţii datelor agregate furnizate Eurostat reprezintă cerinţe prealabile esenţiale dacă se doreşte ca supravegherea îmbunătăţită să fie eficientă;

19. subliniază faptul că ar trebui sporite competenţele Eurostat;

20. consideră că informaţiile statistice transparente şi deschise ar trebui să reprezinte o condiţie prealabilă pentru obţinerea unui sprijin din fondurile structurale;

21. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Consiliului European, preşedintelui Eurogrup şi Băncii Centrale Europene.