Predlog resolucije - B7-0375/2010Predlog resolucije
B7-0375/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o kakovosti statističnih podatkov Unije in okrepljeni revizijski pristojnosti Komisije (Eurostat)

4.6.2010

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0314/2010 – O-0080/2010
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Sharon Bowles, Othmar Karas v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Postopek : 2010/2728(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0375/2010
Predložena besedila :
B7-0375/2010
Sprejeta besedila :

B7‑0375/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o kakovosti statističnih podatkov Unije in okrepljeni revizijski pristojnosti Komisije (Eurostat)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0053 konč.),

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2005)71 konč. 2005/0013(CNS)),

–   ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 31. marca 2010 (CON/2010/28),

–   ob upoštevanju poročila Komisije o statističnih podatkih o grškem javnofinančnem primanjkljaju in dolgu (KOM(2010)0001 konč.),

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2009),

–   ob upoštevanju vprašanja Komisiji z dne 4. junija 2010 o kakovosti statističnih podatkov Unije in okrepljeni revizijski pristojnosti Komisije (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker Komisija (Eurostat) doslej ni imela preiskovalnih pristojnosti, ki jih potrebuje, da bi izboljšala kakovost evropskih statističnih podatkov,

B.  ker so nedavni dogodki pokazali, da je za zanesljivost podatkov potreben pravilno delujoč statistični sistem; ker ni bilo politične volje, da bi se spoštovala skupna pravila in dosegel pravi napredek k močnejšemu upravljanju statističnih podatkov,

C. ker je iz primera Grčije jasno razvidno, da v Uniji primanjkuje kakovostnih proračunskih statistik, saj kaže, da od leta 2005 ni bilo dovolj napredka, da bi kakovost grških proračunskih podatkov dosegla raven, ki so jo dosegle druge države članice,

D. ker predlog Komisije iz leta 2005 že vsebuje poziv h krepitvi revizijskih pristojnosti Komisije (Eurostata) in k dogovoru o skupnih minimalnih standardih za statistične podatke,

E.  ker se je leta 2005 več ključnih držav članic uprlo krepitvi pristojnosti Eurostata, čeprav je bilo že tedaj povsem jasno, da pravila in njihovo izvajanje niso primerni,

F.  ker obstaja splošno strinjanje, da je treba trenutne razmere izboljšati in dodeliti Komisiji (Eurostatu) več preiskovalnih pristojnosti; ker očitno zlasti v Svetu ni dovolj politične volje, da bi se sprejeli koraki, potrebni za okrepitev pristojnosti Komisije (Eurostata),

G. ker zelo očitno primanjkuje človeških virov, ki bi celovito in podrobno pregledovali nacionalne statistike, to težavo pa je treba obravnavati na ravni EU in na nacionalni ravni,

H. ker se je pokazalo, da so zanesljivi podatki o skladih socialnega zavarovanja, dolgovih bolnišnic ter transakcijah med vladami in javnimi podjetji bistvenega pomena,

1.  poziva Svet, naj zagotovi, da se bodo spoštovale politične zaveze na področju statistik, in naj v celoti sprejme predlog Komisije (KOM(2010)0053 konč.) ter ustrezne predloge sprememb, ki sta jih vložila Evropska centralna banka in Parlament;

2.  poziva Svet, naj okrepi vlogo in neodvisnost Komisije (Eurostata);

3.  poziva Svet in države članice, naj pristanejo na to, da je treba Komisiji (Eurostatu) podeliti pristojnost, da v državah članicah izvaja nenapovedane revizije in tako preverja statistične podatke;

4.  meni, da je predlog Komisije najmanj, kar je glede na primer Grčije potrebno; poudarja, da je treba v vseh državah članicah okrepiti obveznosti poročanja in da bi moralo poročanje vključevati podrobnosti o vseh predhodnih zunajbilančnih dejavnostih;

5.  poziva države članice, naj nehajo uporabljati vse vrste zunajbilančnih struktur dolgov; poziva Komisijo, naj predlaga zavezujoče pravne ukrepe, ki bodo države članice obvezale, da ukinejo prakso uporabe vseh vrst zunajbilančnih struktur dolgov;

6.  poziva Komisijo, naj navede, kakšne pristojnosti in osebje potrebuje, da bi lahko srednje- in dolgoročno izvajala učinkovit in dejanski nadzor nad nacionalnimi statistikami;

7.  opozarja na težnjo držav članic, da nekaterih obveznosti ne bi prikazale v svojih bilancah, zlasti tistih v zvezi prihodnjimi plačili za pokojnine v javnem sektorju in za dolgoročne pogodbe z zasebnim sektorjem za najem ali zagotavljanje javnih objektov; poziva, naj se doseže taka rešitev, ki bo zagotavljala dosledno in odkrito prikazovanje tovrstnih obveznosti v nacionalni statistiki;

8.  poziva ECB, naj tesno sodeluje s Komisijo (Eurostatom), da bi se zagotovila doslednost podatkov držav članic;

9.  poziva Komisijo (Eurostat), naj stori vse, da se težave z metodološkimi in upravnimi pomanjkljivostmi, kot v primeru Grčije, ne bi več ponovile v nobeni od držav članic;

10. poziva Svet in države članice, naj Komisiji (Eurostatu) predložijo podatke, ki bodo temeljili na standardiziranih in mednarodno priznanih računovodskih metodah;

11. poziva države članice, naj Komisiji (Eurostatu) in nacionalnim statističnim institucijam zagotovijo potreben dostop in sredstva za zagotavljanje resničnega nadzora nad osnovnimi podatki;

12. poziva države članice, ki so v evroobmočju ali so zaprosile za članstvo v njem, naj ECB dovolijo sodelovanje v nenapovedanih revizijskih pregledih, njegovo osebje pa pooblastijo za dostop do podatkov vseh držav članic;

13. poziva države članice, naj določijo jasne dolžnosti v zvezi s pripravo in zbiranjem statističnih podatkov; ker so jasne dolžnosti držav, tudi tiste osebne narave, nujen pogoj za delo Komisije (Eurostata);

14. poziva Komisijo, naj poostri izvajanje kodeksa ravnanja za evropske statistike, saj krepi neodvisnost, verodostojnost in odgovornost nacionalnih statističnih uradov ter Komisije (Eurostata), z namenom spodbuditi vse, ki pripravljajo evropske statistične podatke, da uporabljajo najboljša mednarodna statistična načela, metode in prakse in s tem zagotovijo čim boljšo kakovost;

15. poziva Svet in države članice, naj brez kakršnih koli omejitev sprejmejo obvezni redni dialog s Komisijo (Eurostatom) in podrobne revizijske preglede ter s tem okrepijo nadzor nad predloženimi podatki in zagotovijo njihovo stalno kakovost;

16. poziva Svet, naj okrepi podporo dejavnostim Evropskega urada za boj proti goljufijam, za katerega meni, da je nujno potreben za zaščito finančnih interesov Evropske unije in s tem tudi njenih državljanov, pomemben pa je tudi za varovanje ugleda evropskih institucij; zato meni, da je treba oblikovati kadrovsko strategijo, ki bi zvišala raven zaposlovanja in ohranila njegovo visoko kakovost;

17. poziva Komisijo in Svet, naj omogočita bolj dejavno sodelovanje Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov, ki bi deloval kot neodvisno svetovalno telo; Evropski svetovalni organ za upravljanje lahko Komisiji (Eurostatu) pomaga pri njenih obiskih v državah članicah;

18. poudarja, da so točni statistični podatki ter boljše preverjanje zanesljivosti zbirnih podatkov, ki se jih predloži Eurostatu, bistveni pogoj za učinkovitost kakršnega koli izboljšanega nadzora;

19. poudarja, da je treba povečati pristojnosti Eurostata;

20. meni, da morajo biti odprte in pregledne statistične informacije pogoj za dostopanje do strukturnih skladov;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Evropskemu svetu, predsedniku Euroskupine in Evropski centralni banki.