Förslag till resolution - B7-0375/2010Förslag till resolution
B7-0375/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat)

4.6.2010

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0314/2010 – O‑0080/2010
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Sharon Bowles, Othmar Karas för utskottet för ekonomi och valutafrågor

Förfarande : 2010/2728(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0375/2010
Ingivna texter :
B7-0375/2010
Antagna texter :

B7‑0375/2010

Europaparlamentets resolution om kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0053),

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2005)00712005/0013(CNS)),

–   med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 31 mars 2010 (CON/2010/28),

–   med beaktande av kommissionens rapport om statistiken över det grekiska budgetunderskottet och landets statsskuld (KOM(2010)0001),

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0227/2009),

–   med beaktande av frågan av den 4 juni 2010 till kommissionen om kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (O‑0080/2010 – B7-0314/2010),

–   med beaktande av artikel 115.5 och artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Kommissionen (Eurostat) har hittills saknat de undersökningsbefogenheter som krävs för att kvaliteten på statistik i EU ska kunna förbättras.

B.  Den senaste utvecklingen har visat att ett välfungerande statistiskt system är en förutsättning för tillförlitliga uppgifter. Den politiska viljan att efterleva gemensamma bestämmelser och göra verkliga framsteg mot en stärkt statistisk reglering har saknats.

C. Fallet med Grekland är ett tydligt tecken på avsaknaden av högkvalitativ finansstatistik i EU. Det är tydligt att de framsteg som gjorts sedan 2005 inte har varit tillräckliga för att kvaliteten på Greklands finansstatistik ska nå den nivå som uppnåtts i andra medlemsstater.

D. Redan i kommissionens förslag från 2005 efterlystes i högre grad granskningsrelaterade befogenheter för kommissionen (Eurostat), tillsammans med gemensamma miniminormer för statistiken.

E.  År 2005 motsatte sig ett antal viktiga medlemsstater stärkta befogenheter för Eurostat trots att det redan då framgick tydligt att gällande bestämmelser och deras tillämpning inte utgjorde någon ändamålsenlig ram.

F.  Det är allmänt känt att den nuvarande situationen måste förbättras och att kommissionen (Eurostat) måste ges ökade undersökningsbefogenheter. Inte minst i rådet tycks man sakna den politiska viljan att vidta de åtgärder som krävs för att stärka befogenheterna för kommissionen (Eurostat).

G. De mänskliga resurser som krävs för att en omfattande och detaljerad bild av nationell statistik ska kunna tillhandahållas saknas uppenbarligen, och detta problem behöver diskuteras både nationellt och på Europanivå.

H. Det har visat sig att det är mycket viktigt med tillförlitliga uppgifter om sociala skyddsfonder, innestående fordringar på hälso- och sjukvårdsområdet och transaktioner mellan stat och offentliga företag.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att de politiska åtagandena på det statistiska området fullgörs och att till fullo ställa sig bakom kommissionens förslag (KOM(2010)0053) och de i detta sammanhang relevanta ändringsförslag som antagits av ECB och parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att stärka funktionen och oberoendet för kommissionen (Eurostat).

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att acceptera att kommissionen (Eurostat) ges mandat att utan förhandsvarning utföra inspektioner i medlemsstaterna för att kontrollera statistiska uppgifter.

4.  Europaparlamentet anser att kommissionens förslag är ett absolut minimum mot bakgrund av det som inträffat i Grekland, och betonar att skyldigheten att inkomma med rapporter måste upprätthållas i samtliga medlemsstater, varvid dessa rapporter bör omfatta ingående uppgifter om eventuell tidigare verksamhet utanför balansräkningen.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upphöra med alla slags skuldkonstruktioner utanför balansräkningen, och uppmanar kommissionen att föreslå bindande lagstiftning som ålägger medlemsstaterna att upphöra med alla slags skuldkonstruktioner utanför balansräkningen.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppge vilka befogenheter och vilken typ av personal den behöver för att kunna utföra verkliga, ändamålsenliga kontroller av nationell statistik på medellång och lång sikt.

7.  Europaparlamentet påpekar att det finns en tendens hos medlemsstaterna att hålla vissa skuldförbindelser utanför balansräkningarna, särskilt vad avser framtida kostnader till följd av pensionsutbetalningar i den offentliga sektorn och långa kontrakt med den privata sektorn för uthyrning eller annat tillhandahållande av allmänna lokaler och byggnader. Parlamentet efterlyser en lösning som innebär att sådana skuldförbindelser anges i den nationella statistiken på ett konsekvent och öppet sätt.

8.  Europaparlamentet uppmanar ECB att inleda ett nära samarbete med kommissionen (Eurostat) för att se till att medlemsstaternas statistik förs på ett konsekvent sätt.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen (Eurostat) att göra sitt yttersta för att förhindra att metodrelaterade misslyckanden och otillfredsställande administrativa problem – som i fallet med Grekland – förekommer igen i någon av unionens medlemsstater.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att förse kommissionen (Eurostat) med uppgifter om de offentliga finanserna baserat på en standardiserad, internationellt erkänd redovisningsmetod.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge kommissionen (Eurostat) och de nationella organen med ansvar för statistik det tillträde och de resurser som krävs för att en verklig kontroll av de underliggande uppgifterna ska möjliggöras.

12. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som redan ingår i eller ansöker om medlemskap i euroområdet att godkänna att ECB deltar i inspektioner som inte aviseras på förhand och att ge dess personal tillgång till all sin statistik.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta tydliga ansvarsområden vad avser framställningen och insamlandet av statistiska uppgifter. Tydliga nationella ansvarsområden, inklusive ett personligt ansvar, är en nödvändig förutsättning för det arbete som kommissionen (Eurostat) uträttar.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strama upp genomförandet av uppförandekoden för europeisk statistik, som stärker oberoendet, integriteten och ansvaret för de nationella statistiska instituten och för kommissionen (Eurostat) i syfte att främja en tillämpning av de bästa internationella statistiska principerna och metoderna hos alla aktörer som framställer europeisk statistik, för att optimera kvaliteten på statistiken.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att till fullo erkänna behovet av regelbundna möten med kommissionen (Eurostat) för dialog och ingående kontroller, så att kontrollen av de inrapporterade uppgifterna kan stärkas och kvaliteten på uppgifterna hela tiden kan upprätthållas.

16. Europaparlamentet uppmanar rådet att stärka stödet för Olafs arbete, som enligt parlamentet spelar en mycket viktig roll när det gäller inte bara att skydda Europeiska unionens finansiella intressen och därigenom även EU-medborgarna, utan även att i hög grad bidra till att upprätthålla EU-institutionernas rykte. Parlamentet anser därför att en personalstrategi bör utarbetas som medför en personalökning och garanterar att den nuvarande höga kvaliteten på personalen består.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att göra Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning mera delaktigt som oberoende rådgivare. Detta rådgivande organ skulle kunna bistå kommissionen (Eurostat) under besöken i medlemsstaterna.

18. Europaparlamentet betonar att korrekt statistik och förbättrad kontroll av tillförlitligheten hos de uppgifter som skickas in till Eurostat är en nödvändig förutsättning för att en förbättrad övervakning ska kunna bli ändamålsenlig.

19. Europaparlamentet betonar att Eurostats befogenheter bör stärkas.

20. Parlamentet anser att öppen och transparent statistisk information bör vara en förutsättning för att få tillgång till stöd från strukturfonderna.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska rådet, Eurogruppens ordförande och Europeiska centralbanken.