Menettely : 2010/2735(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0379/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0379/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0235

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 71k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0345/2010
14.6.2010
PE441.961v01.00
 
B7-0379/2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista laivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta


Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor, Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista laivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta  
B7‑0379/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat Gazaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 15. tammikuuta 2009 Gazan alueen tilanteesta ja 18. helmikuuta 2009 Gazan alueelle toimitettavasta humanitaarisesta avusta antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston 8. tammikuuta 2009 antaman päätöslauselman 1860,

–   ottaa huomioon korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin EU:n nimissä 31. toukokuuta 2010 antaman julkilausuman Israelin sotilaallisesta operaatiosta laivasaattuetta vastaan,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 31. toukokuuta 2010 antaman julkilausuman (S/9940),

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean 2. kesäkuuta 2010 antaman päätöslauselman Israelin turvallisuusjoukkojen toteuttamasta ankarasta hyökkäyksestä humanitaarista laivasaattuetta vastaan,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn EU:n ja Venäjän huippukokouksessa 1. kesäkuuta 2010 antaman lausunnon Israelin sotilaallisesta operaatiosta laivasaattuetta vastaan,

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 annetun WHO:n yleiskokouksen päätöslauselman,

–   ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) marraskuussa 2009 julkistaman raportin Gazan tilanteesta;

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Israelin kansainvälisillä vesillä 31. toukokuuta 2010 toteuttama sotilaallinen operaatio, joka kohdistui Gazaan humanitaarista apua tuoneeseen laivasaattueeseen, johti yhdeksän siviilin kuolemaan ja 38 siviilin ja seitsemän israelilaissotilaan haavoittumiseen,

B.  ottaa huomioon, että Gazan rajanylityspaikat alueelle tuloa ja sieltä poistumista varten ovat olleet suljettuina kesäkuusta 2007 lähtien ja että henkilöiden ja tavaroiden liikkumista koskevat kiellot ovat lisänneet köyhyyttä, lamaannuttaneet jälleenrakentamisen, romahduttaneet Gazan alueen talouden ja luoneet villisti kasvavan mustan pörssin, jota muun muassa Hamas hallitsee; ottaa huomioon, että saarto ei ole johtanut Gilad Shalitin vapauttamiseen, jota Israelin viranomaiset odottavat ja jota parlamentti on toistuvasti vaatinut; katsoo, että saarto ei ole johtanut sille asetetun tavoitteen saavuttamiseen eli ääriainesten heikentämiseen, vaan sillä on jopa kiihdytetty radikalisoitumista,

C. ottaa huomioon, että YK:n aiempien julkilausumien ja 31. toukokuuta 2010 annetun YK:n turvallisuusneuvoston julkilausuman (S/9940) mukaan Gazan alueen saarto on kollektiivinen rangaistus, joka on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

D. ottaa huomioon, että 80 prosenttia Gazan alueen asukkaista on ruoka-avun varassa, yli 60 prosenttia kärsii elintarvikkeiden epävarmasta saannista, noin 50 prosenttia on työttöminä ja hygienia- ja ympäristöolosuhteet ovat heikentyneet vakavasti,

E.  toteaa, että tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Gazaan tuli vain 3 600 rekallista elintarvikeapua, kun vuoden 2007 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ruoka-apua tuli 36 000 rekallista; toteaa, että Gazaan saa tuoda vain 81:tä tuotetta, ja YK:n Lähi-idän palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) arvion mukaan humanitaaristen perustarpeiden tyydyttämiseen tarvitaan vähintään 6 000:tta eri tuotetta,

F.  ottaa huomioon, että palestiinalaisalueet ovat suurin kolmannessa maassa oleva EU:n varojen vastaanottaja ja että tuella on ollut suuri merkitys pyrittäessä parantamaan Gazan alueen huonoa humanitaarista tilannetta; toteaa, että EU antaa edelleen tärkeää humanitaarista apua Gazan alueella muun muassa UNWRA:n kautta,

G. toteaa, että kahden valtion ratkaisu on edelleen Israelin ja Palestiinan välisen pysyvän rauhan perusta ja siksi on vältettävä kaikkia toimia, jotka voivat horjuttaa tätä tulevaisuudenkuvaa; toteaa, että käynnissä olevat lähentymisneuvottelut voivat johtaa suorien rauhanneuvottelujen uudelleen aloittamiseen tarkoituksena perustaa palestiinalaisvaltio, joka elää rauhanomaisesti ja turvallisesti rinnakkain Israelin valtion kanssa,

1.  esittää surunvalittelunsa kaikkien uhrien eli İbrahim Bilgenin, Ali Haydar Bengin, Cevdet Kılıçlarin, Çetin Topçuoğlun, Necdet Yıldırımin, Furkan Doğanin, Fahri Yaldızin, Cengiz Songürin ja Cengiz Akyüzin omaisille;

2.  tuomitsee Israelin sotilasoperaation humanitaarista laivasaattuetta vastaan; pitää äärimmäisen valitettavana tätä kansainvälisen oikeuden ja erityisesti neljännen Geneven yleissopimuksen loukkausta ja tuomitsee kohtuuttoman väkivallan käytön siviilejä vastaan;

3.  tukee YK:n pääsihteerin ja ihmisoikeuksien päävaltuutetun julkilausumaa, jossa he vaativat, että hyökkäyksestä on tehtävä pikaisesti riippumaton kansainvälinen selvitys, ja vaatii, että pidetään kiinni tilintekovelvollisuuden ja vastuullisuuden periaatteista; kehottaa korkea edustajaa / komission varapuheenjohtajaa ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän vaatimuksen täytäntöön panemiseksi toteutetaan, ja ilmaisemaan EU:n valmiuden aktiivisesti myötävaikuttaa tähän;

4.  kehottaa Israelia lopettamaan Gazan saarron välittömästi, kattavasti ja pysyvästi ennen kaikkea, koska saartoa ei voida hyväksyä humanitaarisista syistä;

5.  kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa ja EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki Gazan alueen rajanylityspaikat, Gazan satama mukaan lukien, avataan pysyvästi, että niiden loppukäyttöä valvotaan asianmukaisesti kansainvälisin toimin, että jälleenrakennuksen ja talouden omavaraisuuden kannalta välttämättömät humanitaariset ja kaupalliset tavarat pääsevät esteettömästi alueelle ja että myös valuutan siirtäminen ja ihmisten liikkuminen voi tapahtua esteettömästi;

6.  kehottaa korkea edustajaa / komission varapuheenjohtajaa ja EU:n jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation toimivaltuudet, joihin kuuluu mahdollisesti myös meriulottuvuus, tämänhetkisen poliittisen tilanteen ja alueen turvallisuustilanteen mukaisesti, jotta se voidaan viipymättä suunnata uuteen käyttöön;

7.  kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa panemaan alulle tiiviissä yhteistyössä Arabivaltioiden liiton kanssa neuvottelut palestiinalaishallinnon kanssa Gazan sataman ja kaikkien muiden Gazan alueen rajanylityspaikkojen valvonnasta, hallinnoinnista ja kansainvälisestä rajavalvontaoperaatiosta ja ottamaan myös huomioon Gazan alueen todellista valtaa käyttävien viranomaisten roolin; kehottaa EU:ta tukemaan aktiivisesti käynnissä olevaa Palestiinan sovintoprosessia;

8.  kehottaa tässä suhteessa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa keskustelemaan tulevassa ulkoasiainneuvostossa mahdollisuudesta käynnistää tehokas YK:n mandaatilla toimiva kansainvälinen rajavalvontaoperaatio, jonka tarkoituksena olisi Gazan alueen rajanylityspaikkojen valvonta, mukaan lukien meriulottuvuus;

9.  vaatii, että ilman ehtoja annettavaa humanitaarista apua lukuun ottamatta EU:n poliittisen toiminnan on tuotava konkreettisia tuloksia, jotka vastaavat sen merkittävää rahallista apua ja taloudellista painoarvoa alueella;

10. on vakuuttunut siitä, että EU:n Lähi-idän-politiikka on pikaisesti ja kattavasti määriteltävä uudelleen, jotta EU voi omaksua päättäväisen ja johdonmukaisen poliittisen roolin; katsoo, että samalla on käytettävä tehokkaita diplomaattisia keinoja, jotka edistävät rauhaa ja turvallisuutta tällä EU:lle strategisesti erittäin tärkeällä lähialueella; katsoo, että tällaisessa uudelleenmäärittelyssä olisi erityisesti käsiteltävä sitä, miten EU nykyisellään on edustettuna alueella, ja otettava tässä huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n ulkoisten toimien johdonmukaisuutta ja tehokkuutta;

11. on huolissaan hyökkäyksen mahdollisista seurauksista Israelin ja Turkin välisille suhteille ja alueen jännitteiden lisääntymiselle; korostaa, että Turkilla on vuosien ajan ollut merkittävä rooli rauhanprosessin edistämisessä ja palestiinalaisten sovintopyrkimysten kannustamisessa;

12. antaa tunnustusta UNRWA:n tekemälle työlle ja tietoisena sen tämän vuoden loppupuolella odotettavissa olevista rahoitusongelmista kehottaa kansainvälisten avustajien yhteisöä noudattamaan antamiaan sitoumuksia ja lisäämään tukeaan entisestään;

13. tuomitsee Israelin parlamentin knessetin valiokunnan äänestyksen, jonka tarkoituksena oli kumota parlamentin arabijäsenen Hanin Zoabin erioikeudet, koska hän oli ollut mukana laivasaattueessa;

14. kehottaa korkea edustajaa / komission varapuheenjohtajaa kutsumaan kiireellisesti kokoon EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston tilanteen selvittämiseksi perusteellisesti;

15. katsoo, että EU:n ja Israelin välisten suhteiden mahdollista edelleen kehittämistä ei voida harkita ilman, että Gazan saarto puretaan, kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevia velvoitteita noudatetaan täysimääräisesti ja sitoudutaan aidosti konfliktin kokonaisvaltaiseen poliittisen ratkaisuun; kehottaa tässä suhteessa jäädyttämään EU:n ja Israelin välisen tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja teknisiin määräyksiin liittyvän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan sopimuksen (ACAA) hyväksyntämenettelyn;

16. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat OECD:n sopimusvaltioita, kokoontumaan viipymättä neuvotteluun Israelin kanssa ja käsittelemään OECD:hen liittymisen etenemissuunnitelmassa määriteltyjen periaatteiden noudattamatta jättämistä erityisesti kansainvälisten humanitaaristen ja ihmisoikeuksia koskevien velvoitteiden suhteen ja ottamaan kokouksen tulokset huomioon harkitessaan Israelin OECD:hen liittymistä koskevan sopimuksen allekirjoittamista;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, kvartetin edustajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, knessetille ja Israelin hallitukselle sekä Arabiliiton pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö