Menettely : 2010/2735(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0389/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0389/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0235

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 127kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0345/2010
14.6.2010
PE441.971v01-00
 
B7-0389/2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta


Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta  
B7‑0389/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–   ottaa huomioon YK:n aiemmat päätöslauselmat Lähi-idästä,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon Geneven yleissopimuksen vuodelta 1949,

–   ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin aiemmat lausunnot, erityisesti 19. maaliskuuta 2010 annetun lausunnon, jossa vahvistetaan uudelleen Triestessä 26. kesäkuuta 2009 sovitut perusperiaatteet, sekä 11. toukokuuta 2010 annetun lausunnon israelilaisten ja palestiinalaisten välisten lähentymisneuvotteluiden käynnistämisestä uudelleen,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 8. tammikuuta 2009 antaman päätöslauselman 1860 (S/RES/1860(2009)) ja 16. joulukuuta 2008 antaman päätöslauselman 1850 (S/RES/1850(2008)),

–   ottaa huomioon korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin EU:n nimissä 31. toukokuuta 2010 antaman julkilausuman laivasaattueeseen kohdistuneesta Israelin sotilaallisesta operaatiosta,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 31. toukokuuta 2010 antaman julkilausuman (S/9940),

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki Moonin 1. kesäkuuta antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 2. kesäkuuta 2010 antaman päätöslauselman Israelin joukkojen ankarasta hyökkäyksestä humanitaarista laivasaattuetta vastaan,

–   ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 annetun WHO:n yleiskokouksen päätöslauselman,

–   ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) marraskuussa 2009 julkistaman raportin Gazan tilanteesta;

–   ottaa huomioon Palestiinan ja muiden miehitettyjen arabialueiden ihmisoikeuksia koskevan Goldstonen raportin, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien selvitysryhmän raportti Gazan konfliktista,

–   ottaa huomioon 8. joulukuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Israelin kansainvälisillä vesillä 31. toukokuuta 2010 toteuttama laiton sotilaallinen operaatio Gazaan humanitaarista apua tuonutta laivasaattuetta vastaan johti yhdeksän siviilin kuolemaan ja 38 siviilin haavoittumiseen,

B.  katsoo, että näin toimiessaan Israel rikkoi selvästi kansainvälistä oikeutta,

C. ottaa huomioon, että Israelin hallitus pidätti ja vangitsi laivojen miehistön ja matkustajat ja vapautti heidät vasta 1. kesäkuuta ja että on esitetty väitteitä huonosta kohtelusta,

D. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvosto päätti 2. kesäkuuta lähettää riippumattoman selvitysryhmän tutkimaan Israelin iskua humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan,

E.  ottaa huomioon, että Israel ei hyväksy riippumatonta kansainvälistä tutkimusta avustuslaivasaattuetta vastaan tekemästään iskusta,

F.  ottaa huomioon, että Gazan rajanylityspaikat alueelle tuloa ja sieltä poistumista varten ovat olleet suljettuina kesäkuusta 2007 lähtien ja että henkilöiden ja tavaroiden liikkumista koskevat kiellot ovat lisänneet köyhyyttä, lamaannuttaneet jälleenrakentamisen ja romahduttaneet Gazan alueen talouden,

G. ottaa huomioon, että YK:n elinten aiempien lausumien mukaan Gazan alueen saarto on tehnyt alueesta "ulkoilmavankilan", joten sitä voidaan pitää kansainvälisen oikeuden vastaisena kollektiivisena rangaistuksena,

H. ottaa huomioon, että Ashton on todennut, että Gazan humanitaarinen tilanne on vakava huolen aihe ja että EU ei hyväksy alueen jatkuvan sulkemisen politiikkaa, ja kehottanut avaamaan rajanylityspaikat pysyvästi ja ehdoitta, jotta humanitaarista apua, kaupallisia tavaroita ja henkilöitä voidaan kuljettaa Gazaan ja sieltä pois,

I.   ottaa huomioon, että Gazan alueen saarto jatkuu ja estää kansainväliset toimet Gazan jälleenrakentamisen avustamiseksi, mukaan lukien EU:n rahoittamat infrastruktuurihankkeet, jotka Israelin armeija on tuhonnut, katsoo, että nyt kun sodasta on kulunut vuosi, humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen;

J.   katsoo, että kansainvälinen yhteisö ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin painostaakseen Israelia lopettamaan Gazan saarron, mikä vastaa sen jättämistä rankaisematta,

K. ottaa huomioon, että Israel käynnisti 27. joulukuuta 2008 mittavan sotilashyökkäyksen Gazan palestiinalaisväestöä vastaan ja jatkoi sitä 18. tammikuuta 2009 saakka ja kohdisti hyökkäyksensä myös siviileihin ja siviili-infrastruktuurin osiin, myös EU:n rahoittamiin hankkeisiin; ottaa huomioon, että kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Israel rikkoi kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta Palestiinan kansaa kohtaan; ottaa huomioon, että yli 1400 palestiinalaista ja 13 israelilaista kuoli ja siviili-infrastruktuuria tuhoutui huomattavasti,

L.  ottaa huomioon, että 29. syyskuuta 2009 Gazan konfliktia käsitelleen YK:n selvitysryhmän johtaja tuomari Richard Goldstone esitteli ihmisoikeusneuvostolle valtuuskunnan raportin, jossa todettiin, että Israel oli rikkonut Gazassa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jättänyt täyttämättä neljännestä Geneven yleissopimuksesta johtuvat velvoitteensa, syyllistynyt tekoihin, jotka ovat käytännössä rikoksia, jotka olisi tuotava Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäviksi;

M. ottaa huomioon, että Israel on miehittänyt palestiinalaisalueita vuodesta 1967 saakka; ottaa huomioon, että neljännen Geneven yleissopimuksen mukaisesti Israel on vastuussa miehittämiensä alueiden koko siviiliväestön humanitaarisesta suojelusta,

N. ottaa huomioon, että Israelin valtio on velvollinen lopettamaan kansainvälisen oikeuden rikkomuksensa (Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen mukaisesti),

O. ottaa huomioon, että EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen 2 artiklassa todetaan selvästi, että "sopimuspuolten väliset suhteet ja kaikki tämän sopimuksen määräykset perustuvat kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mikä ohjaa heidän sisäpolitiikkaansa ja kansainvälistä politiikkaansa ja muodostaa sopimuksen olennaisen osan",

P.  ottaa huomioon, että 80 prosenttia Gazan alueen asukkaista on ruoka-avun varassa, yli 60 prosenttia kärsii elintarvikkeiden epävarmasta saannista, noin 50 prosenttia on työttöminä ja hygienia- ja ympäristöolosuhteet ovat heikentyneet vakavasti,

Q. ottaa huomioon, että Gazaan tuli vain 3 600 rekallista elintarvikeapua tämä vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, kun vuoden 2007 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ruoka-apua saapui 36 000 rekallista, ja ottaa huomioon, että Gazaan saa tuoda vain 81:tä tuotetta, kun YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) arvion mukaan humanitaaristen perustarpeiden tyydyttäminen edellyttää vähintään 6 000:tta erilaista tuotetta,

R.  ottaa huomioon, että palestiinalaisalueet ovat suurin kolmannessa maassa oleva EU:n varojen vastaanottaja ja että tuella on ollut suuri merkitys yrityksissä parantaa Gazan alueen huonoa humanitaarista tilannetta; ottaa huomioon, että EU antaa yhä välttämätöntä humanitaarista apua Gazan alueelle muun muassa UNRWA:n kautta,

S.  toteaa, että kahden valtion ratkaisu on edelleen keskeinen perusta pysyvälle rauhalle Israelin ja Palestiinan välillä; toteaa, että jatkuvat lähentymisneuvottelut voivat johtaa suorien rauhanneuvottelujen uudelleen aloittamiseen tarkoituksena perustaa elinkykyinen palestiinalaisvaltio, joka elää rauhallisesti ja turvallisesti rinnakkain Israelin valtion kanssa,

1.  tuomitsee ankarasti Israelin iskun humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan kansainvälisillä vesillä, koska se on vastoin kansainvälistä oikeutta;

2.  ilmaisee osanottonsa ja myötätuntonsa tämän julman iskun uhrien perheille ja ystäville;

3.  kehottaa suorittamaan ripeästi kansainvälisen puolueettoman tutkinnan tästä iskusta ja vaatii noudattamaan tilintekovelvollisuuden ja vastuullisuuden periaatteita ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän vaatimuksen tehostamiseksi toteutetaan;

4.  vaatii Israelia lopettamaan välittömästi Gazan laittoman saarron ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita esittämään tämän vaatimuksen;

5.  vaatii keskeyttämään Euroopan unionin ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen soveltamisen Israelin Palestiinan väestöön kohdistamien jatkuvien ihmisoikeusloukkausten vuoksi; toistaa vastustavansa EU:n ja Israelin suhteiden syventämistä;

6.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki Gazan alueen rajanylityspaikat, myös Gazan satama, avataan pysyvästi ja että sellaiset humanitaariset ja kaupalliset tavarat, joita tarvitaan jälleenrakentamiseen ja itsenäiseen talouteen, pääsevät esteettömästi alueelle, ja että myös valuutan siirtäminen ja ihmisten liikkuminen voi tapahtua vapaasti;

7.  antaa tunnustusta UNRWA:n tekemälle työlle ja tietoisena sen ennen tämän vuoden loppua kohtaamista rahoitusongelmista kehottaa kansainvälistä avustajien yhteisöä noudattamaan antamiaan sitoumuksia ja lisäämään tukea entisestään;

8.  pitää myönteisenä, että Egyptin viranomaiset avasivat äskettäin Rafahin rajanylityspaikan väliaikaisesti;

9.  tuomitsee sen, että Israelin armeija tuhoaa Gazan infrastruktuureja, erityisesti elintarvikkeiden tuotantoon ja jakeluun, terveydenhuoltoon ja koulutukseen liittyviä infrastruktuureja, joita myös EU on rahoittanut; vaatii korjaamaan ja korvaamaan tämän tarkoituksellisen tuhoamisen;

10. kehottaa Israelia noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja panemaan täydellisesti täytäntöön YK:n päätöslauselmat 338, 194 ja 242 ja noudattamaan niitä ja vaatii, että kansainvälinen yhteisö ei enää hyväksy Israelin jättämistä rankaisematta;

11. kehottaa Hamasia hyväksymään asiaan liittyvät Goldstonen raportin päätelmät, täyttämään velvollisuutensa ja osallistumaan kattavaan poliittiseen vuoropuheluun;

12. antaa tukensa Israelin ja palestiinalaishallinnon välisille lähentymisneuvotteluille ja korostaa tarvetta jatkaa niitä tavoitteena suorien neuvottelujen aloittaminen uudelleen;

13. kehottaa Israelia jäädyttämään kaikki asutustoimet ja muurin rakentamisen helpottaakseen lähentymisneuvotteluja;

14. kehottaa vapauttamaan palestiinalaisvangit sekä israelilaisen kersantin Gilad Shalitin, koska siten voitaisiin vähentää jännitteitä;

15. kehottaa Israelia lopettamaan maan parlamentin palestiinalaisjäsenten poliittisen vainoamisen ja suojelemaan kattavasti heille vaaleilla valittuina edustajina kuuluvia oikeuksia; tuo esiin erityisesti parlamentin jäsenelle Hanin Zuabille äskettäin esitetyt uhkaukset tämän osallistuttua Gazaan matkalla olleeseen avustuslaivasaattueeseen;

16. kehottaa EU:n jäsenvaltioita, joita asia koskee, lopettamaan kaiken aseviennin Israeliin;

17. kehottaa EU:n jäsenvaltioita, joita asia koskee, lopettamaan kaiken sotilaallisen yhteistyön Israelin kanssa;

18. ilmaisee tukensa Israelin rauhaa rakastaville voimille, jotka pyrkivät lopettamaan Israelin sotilaallisen politiikan ja kannattavat rauhanomaista ratkaisua;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Israelin presidentille, hallitukselle ja parlamentille ja Palestiinan presidentille ja hallitukselle sekä lakiasäätävälle neuvostolle.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö