Návrh usnesení - B7-0398/2010Návrh usnesení
B7-0398/2010

NÁVRH USNESENÍ o přírodních katastrofách ve střední Evropě

15. 6. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Jaroslav Paška, Morten Messerschmidt za skupinu EFD

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0398/2010
Předložené texty :
B7-0398/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0398/2010

Usnesení Evropského parlamentu o přírodních katastrofách ve střední Evropě

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii a na články 191 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na návrh nařízení o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2005)0108), který předložila Komise,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik[1],

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (KOM(2009)0082),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že přírodní katastrofa, které zasáhla střední Evropu, postihla velkou řadu členských států EU (Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a části Německa), vyžádala si oběti na životech, zničila majetek, vedla k evakuacím a hromadným přesunům obyvatel a ohrozila zdraví statisíců osob,

B.  vzhledem k tomu, že ve výše uvedených zemích přišlo o život několik desítek lidí a vzniklé materiální škody šplhají do výše mnoha miliard eur,

C. vzhledem k tomu, že lidé žijící v oblastech postižených katastrofou nemohou vést normální život, je ohrožena jejich obživa a jejich rodinný a společenský život, jakož i demokracie, neboť například v Polsku a na Slovensku se mají konat volby; dále vzhledem k tomu, že hospodářské a společenské důsledky katastrofy budou zřejmě dlouhodobé,

D. vzhledem ke skutečnosti, že oblasti postižené katastrofou bude nutné obnovit,

E.  vzhledem k tomu, že je třeba uvést do praxe zásady evropské solidárnosti a ochrany demokracie,

1.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí, zejména těm, které přišly o své blízké;

2.  projevuje uznání všem dobrovolníkům, kteří spontánně zachraňovali lidské životy a jejich majetek a kteří opakovaně prokázali mimořádnou obětavost a skutečné občanské hrdinství; dále projevuje uznání profesionálním a dobrovolným záchranným službám, které pracovaly s obrovskou obětavostí a odhodláním;

3.  domnívá se, že je třeba pomoci občanům a vnitrostátním a místním orgánům obnovit oblasti, které katastrofa zničila a kde je ohroženo lidské zdraví, ale že je především nutno učinit kroky k ochraně lidí žijících v ohrožených oblastech, kteří kvůli katastrofě nemohou a zřejmě dlouho nebudou moci vést normální osobní, rodinný či společenský život;

4.  je toho názoru, že demokratický systém nemůže ze své podstaty za současných okolností způsobených přírodní katastrofou řádně fungovat a že probíhající volební proces by neměl být upřednostňován před povinností chránit ty, jejichž životy, zdraví a majetek jsou ohroženy; dále se domnívá, že nutit lidi hlasovat ve chvíli, kdy jsou jejich životy, zdraví a majetek ohroženy následkem přírodní katastrofy, znamená podrývat zásady demokracie a občanské svobody, které vyžadují špetku zamyšlení a návrat osobního a společenského života do normálu, což jsou podmínky, které za současných okolností nelze v rozsáhlé oblasti zasažené katastrofou splnit;

5.  žádá Komisi, aby poté, co se na ní dotyčné země obrátí o pomoc, okamžitě přijala veškerá nezbytná opatření k co nejrychlejšímu a nejpružnějšímu uvolnění co nejvyššího množství prostředků z příslušných fondů EU včetně Fondu solidarity;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a místním orgánům v postižených oblastech.