Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0398/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0398/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl gaivalinių nelaimių Vidurio Europoje

15.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Jaroslav Paška, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0398/2010
Pateikti tekstai :
B7-0398/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0398/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl gaivalinių nelaimių Vidurio Europoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo[1],

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ COM(2009)0082,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi gaivalinės nelaimės, kilusios Vidurio Europoje, nuniokojo daug ES valstybių narių (Čekijos Respubliką, Slovakiją, Lenkiją, Vengriją ir dalį Vokietijos), lemdamos žmonių aukas, niokodamos turtą, priversdamos žmones evakuotis ir masiškai persikelti bei keldamos pavojų šimtų tūkstančių gyventojų sveikatai,

B.   kadangi minėtose šalyse žuvo daugybė žmonių ir kartu materialinė žala siekia milijardus eurų,

C.  kadangi dėl gaivalinių nelaimių šiuo metu žmonės, gyvenantis nuniokotose srityse, negali vėl gyventi normalaus kasdienio, šeiminio ir visuomeninio gyvenimo, taip pat demokratinio, be kitų dalykų susijusio su Lenkijoje ir Slovakijoje įvyksiančiais rinkimais; be to, kadangi gaivalinių nelaimių ekonominiai ir socialiniai padariniai tikriausiai bus ilgalaikiai;

D.  atsižvelgdamas į būtinybę atkurti gaivalinių nelaimių nuniokotus regionus,

E.   pabrėždamas, kad Europos solidarumo principai ir demokratijos išsaugojimas turėtų būti taikomi praktiškai,

1.   reiškia gilią užuojautą aukų šeimoms, ypač praradusioms artimuosius;

2.   reiškia pagarbą visiems savanoriams, kurie elgėsi spontaniškai, gelbėdami žmonių gyvybes ir turtą, nuolat rodydami didelį pasiaukojimą ir tikrą pilietinį didvyriškumą; taip pat reiškia pagarbą profesionalų ir savanorių avarinėms tarnyboms, kurios dirbo taip pasiaukojamai ir atsidavusiai;

3.   mano, kad piliečiams ir nacionalinėms bei vietos valdžios institucijoms reikėtų padėti atkurti regionus, kurie nuniokoti ir kuriuose šiuo metu kilusi grėsmė sveikatai, tačiau visų pirma reikėtų imtis veiksmų siekiant apsaugoti pavojaus zonose gyvenančius žmonės, kurie dėl gaivalinės nelaimės šiuo metu negali gyventi kasdienio asmeninio, profesinio, šeimos ar visuomeninio gyvenimo, ir ši padėtis artimiausiu metu greičiausiai tokia ir liks;

4.   mano, kad iš esmės demokratinė sistema negali tinkamai funkcionuoti esamomis aplinkybėmis, susiklosčiusiomis po gaivalinės nelaimės, ir kad vykstančiam rinkimų procesui neturėtų būti teikiama pirmenybė pareigos apsaugoti tuos, kurių gyvybei, sveikata ir turtui kilęs pavojus, atžvilgiu; be to mano, kad versti žmones balsuoti tuo metu, kai jų gyvybei, sveikatai ir turtui kilusi grėsmė dėl gaivalinės nelaimės, reikštų griauti demokratijos ir piliečių laisvių principus, kuriems būtinas bent minimalus apmąstymas ir bent minimalus žmonių asmeninio ir visuomeninio gyvenimo normalumas, ir tai dalykai, kurių esamomis aplinkybėmis paprasčiausiai nėra dideliuose regionuose, kuriuos nuniokojo gaivalinė nelaimė;

5.  ragina Komisiją, kai tik gaus iš atitinkamų šalių prašymus, imtis visų būtinų veiksmų, kad kuo greičiau ir lanksčiau sutelktų kuo didžiausią lėšų sumą iš atitinkamų ES fondų, įskaitant Europos Sąjungos solidarumo fondą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir vietos valdžios institucijoms nelaimių paveiktuose regionuose.