Návrh usnesení - B7-0399/2010Návrh usnesení
B7-0399/2010

NÁVRH USNESENÍ o přírodních katastrofách ve Střední Evropě

14. 6. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0346/2010

Postup : 2010/2713(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0399/2010
Předložené texty :
B7-0399/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0399/2010

Usnesení Evropského parlamentu o přírodních katastrofách ve Střední Evropě

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o EU a na články 191 a 349 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na návrh nařízení Komise o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2005)0108) a na postoj Parlamentu ze dne 18. května 2006,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 5. září 2002 o povodních v Evropě, ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) v Evropě, ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních a na svá usnesení ze dne 18: května 2006 o přírodních katastrofách (lesních požárech, suchu a povodních) – zemědělská hlediska, hlediska regionálního rozvoje a hlediska životního prostředí,

–   s ohledem na bílou knihu Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci (KOM(2009)147) a na sdělení Komise o přístupu Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (KOM(2009)0082),

–   s ohledem na prohlášení Komise k závažné přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira ze dne 24. února 2010 a na usnesení EP ze dne 11. března 2010 o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a o dopadech bouře „Xynthia“ v Evropě,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že se vyskytly závažné přírodní katastrofy v podobě povodní, k nimž došlo v různých členských státech Evropské unie, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku a také v Německu a Rakousku, které vedly ke ztrátám na životech a k nutnosti evakuovat tisíce lidí,

B.  vzhledem k tomu, že tato katastrofa vedla k vážným škodám včetně škod na infrastruktuře, v podnicích a na orné půdě, a také zničila součásti přírodního a kulturního dědictví a patrně vedla k rizikům v oblasti veřejného zdraví,

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné zahájit rekonstrukci oblastí zničených nebo poškozených touto katastrofou s cílem nahradit jejich ekonomické a sociální ztráty,

D. vzhledem k tomu, že četnost, závažnost, komplikovanost a důsledky přírodních a člověkem způsobených katastrof v celé Evropě během posledních let výrazně stouply,

1.  vyjadřuje svou empatii a solidaritu s regiony postiženými katastrofou; bere v úvahu možné vážné hospodářské důsledky v nich a vyjadřuje svou úctu a soustrast rodinám obětí;

2.  uznává neutuchající úsilí pátracích a záchranářských týmů, které zachraňují životy a snižují škody v postižených oblastech;

3.  respektuje opatření přijatá členskými státy, které poskytují pomoc postiženým oblastem, neboť evropská solidarita se projevuje vzájemnou pomocí v nepříznivých situacích;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přehodnotily svou politiku v oblasti územního plánování a vyžití půdy a osvědčené postupy z hlediska zvýšeného rizika povodní, jehož příčina spočívá ve způsobu, jakým jsou spravovány půda, přírodní stanoviště a odvodňování, a aby zvýšily možnost regulace povodní a kapacitu odvodňovacích systémů, což omezí škody způsobené extrémním srážkovým úhrnem;

5.  vyzývá Komisi a všechny příslušné veřejné orgány, aby při stanovování rozpočtů a rezerv na mimořádné výdaje braly v úvahu změnu klimatu a zvýšenou pravděpodobnost katastrof;

6.  vyzývá členské státy a regiony postižené touto katastrofou, aby věnovaly zvláštní pozornost jednotlivým udržitelným plánům rekonstrukce a aby také zvážily proveditelnost dlouhodobých investic do politiky členských států, která zajistí prevenci katastrof a potenciál protiopatření;

7.  vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby podpořily osoby postižené hospodářskými a sociálními následky katastrofy, a to co nejrychleji;

8.  připomíná, že je naléhavé nové nařízení o Fondu solidarity EU založené na návrhu Komise (KOM(2005)0108), aby bylo možné problémy vyvolané přírodními katastrofami řešit flexibilnějším a efektivnějším způsobem; kritizuje, že Rada tuto záležitost zablokovala, ačkoli Parlament svůj postoj přijal naprostou většinou při prvním čtení v květnu 2006; naléhavě vyzývá belgické předsednictví a Komisi, aby neprodleně hledaly řešení s cílem obnovit přezkum tohoto nařízení za účelem vytvoření silnějšího a flexibilnějšího nástroje, který dokáže účinně reagovat na nové výzvy související se změnou klimatu;

9.  vyzývá Komisi, aby po předložení jednotlivých plánů začala neprodleně jednat za účelem rychlejších, efektivnějších a flexibilnějších výdajů nezbytných finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie;

10. vyzývá Komisi, aby byla flexibilní, pokud jde o jednání s příslušnými orgány, jestliže v regionech postižených touto katastrofou bude nutný přezkum příslušných plánovaných nebo prováděných operačních programů;

11. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu rozdíly mezi postiženými regiony, které zahrnují např. hornaté a další oblasti na březích řek, s cílem co nejlépe pomoci obětem;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a regionálním a místním orgánům v postižených oblastech.