Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0399/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0399/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl gaivalinių nelaimių Vidurio Europoje

14.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0346/2010

Procedūra : 2010/2713(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0399/2010
Pateikti tekstai :
B7-0399/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0399/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl gaivalinių nelaimių Vidurio Europoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108), ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. paskelbtą poziciją,

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje, į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) Europoje, į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų,

–   atsižvelgdamas į Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009)147) ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009)0082),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 24 d. Komisijos pareiškimą dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir į 2010 m. kovo 11 d. EP rezoliuciją dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir uragano „Ksintija“ padarinių Europoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, taip pat Vokietijoje ir Austrijoje įvyko didelė gaivalinė nelaimė kilus potvyniui, kurios metu žuvo žmonės ir buvo būtina evakuoti tūkstančius gyventojų,

B.  kadangi dėl minėtos nelaimės kilo didelė žala, taip pat infrastruktūrai, įmonėms ir žemės ūkio paskirties žemei, taip pat buvo suniokoti gamtos ir kultūrinio paveldo elementai ir galbūt kilo pavojus visuomenės sveikatai,

C. kadangi būtina imtis atstatymo darbų nelaimės nuniokotose ar pažeistose srityse, kad būtų kompensuoti ekonominiai ir socialiniai nuostoliai,

D. kadangi pastaraisiais metais Europoje greitai daugėjo stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, jos tapo rimtesnės, sudėtingesnės ir turėjo didesnį poveikį,

1.  išreiškia savo simpatiją ir solidarumą regionų, kuriuose kilo ši nelaimė, atžvilgiu; atsižvelgia į galimus jų rimtus ekonominius padarinius ir išreiškia savo pagarbą ir užuojautą aukų šeimoms;

2.  pripažįsta paieškos ir gelbėjimo tarnybų nuolatines pastangas gelbstint gyvybes ir mažinant žalą nelaimės paliestose srityse;

3.  gerbia veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės teikdamos paramą nelaimės paliestoms sritims, nes Europos solidarumas yra abipusė parama sudėtingose situacijose;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares peržiūrėti planavimą, žemės panaudojimo politiką ir geriausią praktiką atsižvelgiant į didėjančią potvynių riziką, kuri kyla dėl žemės, buveinių ir drenažo valdymo būdo, ir didinti potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros pajėgumus siekiant apriboti smarkių liūčių žalą;

5.  ragina Komisiją ir visas susijusias viešąsias institucijas rengiant biudžetus ir numatant nenumatytiems atvejams skirtas atsargas atsižvelgti į klimato kaitą ir didėjančią nelaimių tikimybę;

6.  ragina valstybes nares ir nelaimės paveiktus regionus ypač didelį dėmesį skirti atitinkamiems tvariems atstatymo planams, taip pat apsvarstyti ilgalaikių investicijų į valstybių narių politiką, susijusią su nelaimių prevencija ir reagavimu į jas, įgyvendinamumą;

7.  ragina Europos Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau paremti tuos, kuriuos paveikė nelaimės ekonominiai ir socialiniai padariniai;

8.  pakartoja, kad norint lanksčiau ir veiksmingiau spręsti gaivalinių nelaimių sukeltas problemas būtinas naujas Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamentas, kuris būtų grindžiamas Komisijos pasiūlymu dėl šio fondo įsteigimo (COM(2005)0108); kritiškai vertina tai, kad Taryba, nepaisydama Parlamento per pirmąjį svarstymą 2006 m. gegužės mėn. absoliučia dauguma priimtos pozicijos, blokavo šį dokumentą; ragina ES pirmininkaujančią Belgiją ir Komisiją nedelsiant rasti sprendimą ir atnaujinti šio reglamento persvarstymą siekiant sukurti stipresnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų galima veiksmingai reaguoti į naujus klimato kaitos iššūkius;

9.  ragina Komisiją po atitinkamų planų pateikimo nedelsiant imtis būtinų veiksmų, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo būtini finansiniai ištekliai būtų suteikti kuo greičiau, veiksmingai ir lanksčiai;

10. ragina Komisiją būti lanksčia derybų su atitinkamomis valdžios institucijomis metu, jei pasirodys, kad regionuose, kuriuos paveikė gaivalinė nelaimė, būtina peržiūrėti atitinkamas veiksmų programas, kurios planuojamos arba įgyvendinamos;

11. ragina Komisiją atsižvelgti į nelaimės paveiktų regionų skirtumus (nes tarp jų yra kalnuotų ir kitų pakrančių sričių), kad nelaimės aukoms būtų galima teikti geriausią pagalbą;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nelaimių paveiktose srityse.