Návrh uznesenia - B7-0399/2010Návrh uznesenia
B7-0399/2010

NÁVRH UZNESENIA o prírodných katastrofách v strednej Európe

14.6.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0346/2010

Postup : 2010/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0399/2010
Predkladané texty :
B7-0399/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0399/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o prírodných katastrofách v strednej Európe

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 3 Zmluvy o EÚ a články 191 a 349 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (KOM(2005)0108), a na stanovisko Parlamentu z 18. mája 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 5. septembra 2002 o povodniach v Európe, z 8. septembra 2005 o prírodných katastrofách (požiare a povodne) v Európe, zo 7. septembra 2006 o lesných požiaroch a povodniach a na svoje uznesenia z 18. mája 2006 o prírodných katastrofách (lesné požiare a suchá a povodne) – poľnohospodárske aspekty, aspekty regionálneho rozvoja a životného prostredia,

–   so zreteľom na Bielu knihu s názvom Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení (KOM(2009)0147) a na oznámenie Komisie o prístupe Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof (KOM(2009)0082),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 24. februára 2010 o veľkej prírodnej katastrofe v autonómnej oblasti Madeira a na uznesenie EP z 11. marca 2010 o veľkých prírodných katastrofách v autonómnej oblasti Madeira a následkoch búrky Xynthia v Európe,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže došlo k veľkej prírodnej katastrofe v podobe záplav, ktoré sa vyskytli v rôznych členských štátoch Európskej únie, najmä v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, ako aj v Nemecku a Rakúsku, pričom viedli k obetiam na životoch a k nutnosti evakuovať tisíce ľudí,

B. keďže táto katastrofa spôsobila vážne škody vrátane škôd na infraštruktúre, podnikoch a ornej pôde, poškodila prvky prírodného a kultúrneho dedičstva a pravdepodobne vytvára riziká pre verejné zdravie,

C. keďže je nutné uskutočniť obnovu katastrofou zničených alebo poškodených oblastí, aby sa kompenzovali ich hospodárske a sociálne straty,

D. keďže frekvencia, sila, komplexnosť a dôsledky prírodných a človekom spôsobených katastrof v Európe počas ostatných rokov výrazne vzrástli,

1.  vyjadruje súcit a solidaritu s regiónmi, ktoré postihla katastrofa; berie do úvahy jej možné vážne vplyvy na hospodárstvo a vyjadruje svoju úctu a sústrasť rodinám obetí;

2.  vyjadruje uznanie neutíchajúcemu úsiliu pátracích a záchranných jednotiek pri záchrane životov a znižovaní škôd v postihnutých oblastiach;

3.  vyjadruje uznanie opatreniam členských štátov, ktoré poskytli pomoc postihnutým oblastiam, pretože európska solidarita sa prejavuje vzájomnou pomocou v nepriaznivých situáciách;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili plánovanie, politiky využívania pôdy a osvedčené postupy v súvislosti so zvýšeným rizikom záplav zapríčinených v dôsledku spôsobu, akým sa hospodári s pôdou a odpadovými vodami a riadia biotopy, aby sa zvýšila kapacita povodňových opatrení a odvodňovacia infraštruktúra s cieľom obmedziť škody vyplývajúce z extrémnych dažďov;

5.  vyzýva Komisiu a všetky príslušné verejné orgány, aby pri stanovovaní rozpočtu a rezerv na nepredvídané udalosti brali do úvahy klimatické zmeny a zvýšenú pravdepodobnosť katastrof;

6.  vyzýva členské štáty a regióny postihnuté katastrofou, aby venovali osobitnú pozornosť príslušným udržateľným plánom obnovy a posúdili možnosť dlhodobých investícií do politík členských štátov, ktoré sa zaoberajú potenciálom na predchádzanie katastrofám a pôsobeniu proti nim;

7.  vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby čo najskôr podporili postihnutých hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami katastrofy;

8.  pripomína, že nové nariadenie o Fonde solidarity EÚ vychádzajúce z návrhu Komisie (KOM(2005)0108) je podmienkou pružnejšieho a účinnejšieho riešenia problémov spôsobovaných prírodnými katastrofami; kritizuje skutočnosť, že Rada zablokovala tento dokument, hoci Parlament prijal svoju pozíciu veľkou väčšinou hlasov v prvom čítaní v máji 2006; naliehavo žiada belgické predsedníctvo a Komisiu, aby bezodkladne hľadali riešenie s cieľom obnoviť revíziu tohto nariadenia a vytvoriť silnejší a pružnejší nástroj schopný účinne reagovať na nové výzvy, ktoré prináša zmena klímy;

9.  vyzýva Komisiu, aby hneď po predložení jednotlivých plánov prijala opatrenia potrebné na čo najrýchlejšie, najúčinnejšie a najpružnejšie uvoľnenie finančných prostriedkov, ktoré potrebuje Fond solidarity Európskej únie;

10. vyzýva Komisiu, aby bola pružná pri rokovaniach s príslušnými orgánmi, ak v regiónoch postihnutých katastrofou bude potrebné revidovať príslušné operačné programy, ktoré sa plánujú alebo realizujú;

11. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila rozdiely medzi postihnutými regiónmi, ktoré pozostávajú okrem iného z horských oblastí a iných oblastí na brehu riek, s cieľom pomôcť ich obetiam najlepším možným spôsobom;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a regionálnym a miestnym vládam v postihnutých oblastiach.