Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0402/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0402/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje

14.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Wojciech Michał Olejniczak, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edite Estrela, Csaba Sándor Tabajdi, Zuzana Brzobohatá S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0346/2010

Procedūra : 2010/2713(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0402/2010
Pateikti tekstai :
B7-0402/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0402/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos S1jungos sutarties 3 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108), ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. paskelbtą poziciją,

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje, į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) Europoje, į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų ir į savo 2010 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir uragano „Ksintija“ padarinių Europoje,

–   atsižvelgdamas į Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009)147) ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009)0082),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 24 d. Komisijos pareiškimą dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje įvyko didelė gaivalinė nelaimė kilus potvyniams, kurios metu žuvo žmonės ir buvo būtina evakuoti tūkstančius gyventojų,

B.  kadangi dėl minėtos nelaimės kilo didelė žala, taip pat infrastruktūrai, įmonėms ir žemės ūkio paskirties žemei, taip pat buvo suniokoti gamtos ir kultūrinio paveldo elementai ir kilo pavojus visuomenės sveikatai,

C. kadangi būtina imtis atstatymo darbų nelaimės nuniokotose ar pažeistose srityse, kad būtų kompensuoti ekonominiai ir socialiniai nuostoliai,

1.  išreiškia savo simpatiją ir solidarumą regionų, kuriuose kilo ši nelaimė, gyventojų atžvilgiu; atsižvelgia į jos rimtus ekonominius padarinius ir išreiškia savo pagarbą ir užuojautą aukų šeimoms;

2.  pripažįsta paieškos ir gelbėjimo tarnybų nuolatines pastangas gelbstint gyvybes ir mažinant žalą nelaimės paliestose srityse;

3.  gerbia veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės teikdamos paramą nelaimės paliestoms sritims, nes Europos solidarumas yra abipusė parama sudėtingose situacijose;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares iš naujo įvertinti planavimą, tvaraus žemės naudojimo politiką ir geriausią praktiką atsižvelgiant į didėjančią riziką, kuri kyla dėl žemės, buveinių ir drenažo valdymo būdo, siekiant sumažinti smarkių liūčių ir kitų ekstremalių oro sąlygų žalą;

5.  ragina valstybes nares ir nelaimės paveiktus regionus ypač didelį dėmesį skirti atitinkamiems tvariems atstatymo planams, taip pat apsvarstyti ilgalaikių investicijų į valstybių narių politiką, susijusią su nelaimių prevencija ir reagavimu į jas, įgyvendinamumą;

6. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau ir veiksmingai suteikti paramą tiems, kuriuos paveikė nelaimės ekonominiai ir socialiniai padariniai, suteikiant jiems tinkamas galimybes grįžti prie įprasto gyvenimo;

7.  pakartoja, kad norint lanksčiau ir veiksmingiau spręsti gaivalinių nelaimių sukeltas problemas būtinas naujas Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamentas, kuris būtų grindžiamas Komisijos pasiūlymu dėl šio fondo įsteigimo (COM(2005)0108); kritiškai vertina tai, kad Taryba, nepaisydama Parlamento per pirmąjį svarstymą 2006 m. gegužės mėn. absoliučia dauguma priimtos pozicijos, blokavo šį dokumentą; ragina ES pirmininkaujančią Belgiją ir Komisiją nedelsiant rasti sprendimą ir atnaujinti šio reglamento persvarstymą siekiant sukurti stipresnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų galima veiksmingai reaguoti į naujus klimato kaitos iššūkius;

8. ragina Komisiją po atitinkamų planų pateikimo nedelsiant imtis būtinų veiksmų, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo būtini finansiniai ištekliai būtų suteikti kuo greičiau, veiksmingai ir lanksčiai;

9.  primygtinai ragina Komisiją, nepaisant Europos Sąjungos solidarumo fondo panaudojimo, būti atvira ir lanksčia vykstant deryboms su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis dėl regioninių veiksmų programų 2007–2013 m., kurios finansuojamos iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, peržiūrėjimo; ragina Komisiją kuo greičiau atlikti šią peržiūrą;

10. ragina Komisiją būti lanksčia, kaip panašiais atvejais, derybų su atitinkamomis valdžios institucijomis metu, jei pasirodys, kad regionuose, kuriuos paveikė gaivalinė nelaimė, būtina peržiūrėti atitinkamas veiksmų programas, kurios planuojamos arba įgyvendinamos;

11. primygtinai ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti ES potvynių direktyvos reikalavimus ir nedelsiant įgyvendinti šią direktyvą; ragina vykdant teritorinio planavimo valdymą atsižvelgti į potvynių rizikos žemėlapius; pabrėžia, kad veiksminga potvynių prevencija turi būti paremta tarpvalstybinėmis strategijomis; ragina kaimynines valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant gaivalinių nelaimių prevencijos klausimą, tokiu būdu užtikrinant geriausią šiam tikslui skirtų Europos lėšų panaudojimą;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nelaimių paveiktose srityse.