Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0403/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0403/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje

15.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0346/2010

Procedūra : 2010/2713(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0403/2010
Pateikti tekstai :
B7-0403/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0403/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–    atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (COM(2005)0108), ir į 2006 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl gaivalinių nelaimių (gaisrų, sausrų ir potvynių),

–    atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo,

–    atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Potvynių rizikos valdymas. Potvynių prevencija, apsauga ir mažinimas“ (COM(2004) 472 galutinis),

–    atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje, į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) Europoje, į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų,

–   atsižvelgdamas į Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009)0082),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje įvyko didelė gaivalinė nelaimė kilus potvyniui; ją sukėlė išimtinai nepalankių atmosferos sąlygų derinys ir dėl jos buvo daug aukų ir buvo būtina evakuoti tūkstančius gyventojų,

B.   kadangi dėl potvynio kilo didelė žala viešajai infrastruktūrai (sausumos ir vandens keliams, elektros tinklams, nuotekų sistemoms ir telekomunikacijos tinklams), komerciniams rajonams, pramoninėms ir kaimo teritorijoms, taip pat buvo suniokotas kultūros ir aplinkos paveldas, kadangi žala vandens keliams ir nuotekų sistemoms ypač gali kelti pavojų visuomenės sveikatai,

C.  kadangi dėl potvynių pastaraisiais metais šis Europos regionas pakartotinai patyrė socialinių ir ekonominių nuostolių ir kilo nuostolių vietos ekonomikai, gamybai ir turizmui,

D.  kadangi dėl kilusios gaivalinės nelaimės vietos gyventojai negali grįžti prie įprasto gyvenimo ir jos ekonominės ir socialinės pasekmės turės ilgalaikį poveikį,

E.   kadangi būtina išvalyti ir atstatyti užtvindytas sritis ir atkurti jų gamybinius pajėgumus bei kompensuoti dėl gaivalinės nelaimės susidariusias socialines išlaidas,

F.   kadangi gaivalinės nelaimės turi didelių ekonominių ir socialinių padarinių regionų ekonomikai, pramonei, turizmui, aplinkai ir biologinei įvairovei,

G.  kadangi Europos solidarumo idėja turėtų reikšti, kad prireikus suteikiama tikra ir esminė pagalba,

1.   reiškia didelę užuojautą dėl nelaimės nukentėjusiems regionams ir solidarizuojasi su jais; yra itin susirūpinęs dėl rimtų ekonominių pasekmių ir reiškia užuojautą mirusiųjų giminėms;

2.   dėkoja paieškų ir gelbėjimo grupėms, kurios dirbo be poilsio, kad padėtų žmonėms ir sumažintų žalą gyventojams ir materialinius nuostolius;

3.   teigiamai vertina veiksmus tų valstybių narių, kurios pareiškė pasirengusios suteikti dvišalę paramą dėl potvynių nukentėjusiems regionams; ypač džiaugiasi, kad tarp jų buvo grupė „BaltFloodCombat“, kuri bendrai finansuojama vykdant vieną iš ES projektų;

4.   mano, kad nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų sutelkti dėmesį į prevencijos politiką ir daugiau dėmesio skirti atitinkamoms žemės, vandens valdymo ir veiksmingo rizikos valdymo taisyklėms, susijusioms, be kita ko, su saugumo pylimais, žemės ūkiu ir miškininkyste;

5.   ragina valstybes nares peržiūrėti ir atnaujinti dabartinius potvynių valdymo planus ir potvynių rizikos žemėlapius, įskaitant galimą klimato poveikį potvyniams;

6.   ragina Europos Komisiją parengti būtinus reglamentus, kuriuos taikant būtų galima geriau valdyti įvairių valstybių narių teritorijose esančius vandens baseinus;

7.   atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares ir dėl potvynių nukentėjusius regionus parengti tvarius nuniokotų sričių atstatymo ir galimybės jas vėl apdirbti planus; ragina valstybes nares apsvarstyti ilgalaikių investicijų būtinybę, dėmesį sutelkiant į prevencijos politiką ir gaivalinių nelaimių sukeltos žalos apribojimą;

8.   mano, kad šių nelaimių pasekmės susijusios ne tik su atskiromis valstybėmis, bet tam reikia tikrų pastangų Europos lygmeniu atsižvelgiant į solidarumą, kuris ypač svarbus potvynių rizikos valdymo atveju;

9.   ragina Komisiją ir valstybes nares paremti visus dėl nelaimės ekonominių ir socialinių padarinių nukentėjusius asmenis;

10. ragina Komisiją, kai tik ji gaus visas suinteresuotų valstybių narių paraiškas, nedelsiant dėti visas pastangas, kad būtų suteiktas lanksčiausias ir didžiausias įmanomas finansavimas iš Europos Sąjungos solidarumo fondo;

11. ragina Komisiją užimti kuo lankstesnę poziciją perkeliant lėšas iš vienos programos į kitą, skiriant jas įvairiems prioritetams ir priimant sprendimus dėl lėšų suteikimo finansavimui iš Europos Sąjungos solidarumo fondo;

12. ragina Komisiją atsižvelgti į specialų įvairių dėl potvynio nukentėjusių regionų pobūdį, kad jiems galėtų būti suteikta veiksmingiausia pagalba;

13. ragina Komisiją padaryti išimtį ir be paramos iš Europos Sąjungos solidarumo fondo leisti valstybėms narėms teikti valstybės finansinę paramą įmonėms ir ūkininkams dėl nelaimės nukentėjusiose srityse;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir nelaimės paveiktų regionų vietos valdžios institucijoms.