Návrh uznesenia - B7-0403/2010Návrh uznesenia
B7-0403/2010

NÁVRH UZNESENIA o povodniach v stredoeurópskych krajinách, najmä v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku

15.6.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0346/2010

Postup : 2010/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0403/2010
Predkladané texty :
B7-0403/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0403/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o povodniach v stredoeurópskych krajinách, najmä v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku

Európsky parlament,

–    so zreteľom na článok 3 Zmluvy o EÚ a články 191 a 349 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–    so zreteľom na návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia a ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (KOM(2005)0108), a na uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2006 o živelných pohromách (požiaroch, suchu a povodniach),

–    so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík,

–    so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Manažment rizík povodní – Prevencia, ochrana a zmiernenie škôd po povodniach (KOM(2004) 472 v konečnom znení),

–    so zreteľom na svoje uznesenia z 5. septembra 2002 o povodniach v Európe, z 8. septembra 2005 o živelných pohromách (požiaroch a povodniach) v Európe, zo 7. septembra 2006 o lesných požiaroch a povodniach, ako aj na svoje uznesenia z 18. mája 2006 o živelných pohromách – aspekty životného prostredia, poľnohospodárske aspekty a aspekty regionálneho rozvoja,

–    so zreteľom na bielu knihu s názvom Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení a na oznámenie Komisie o prístupe Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof (KOM(2009)0082),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku došlo k rozsiahlej živelnej pohrome v podobe povodní spôsobených mimoriadne nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a desaťtisíce ľudí museli byť evakuované,

B.   keďže povodne spôsobili rozsiahle škody na verejnej infraštruktúre (cesty, vodné cesty, elektrické siete, kanalizačné systémy a telekomunikačné siete), v komerčných a priemyselných zónach a vo vidieckych oblastiach, pričom zničili aj kultúrne a environmentálne dedičstvo; keďže najmä poškodenie systémov vodných ciest a kanalizácie môže byť nebezpečné pre verejné zdravie,

C.  keďže povodne v niekoľkých uplynulých rokoch opakovane spôsobovali v tejto časti Európy sociálne a hospodárske straty a straty pre miestne hospodárstva, výrobu a cestovný ruch,

D.  keďže živelná pohroma, ku ktorej došlo, znemožňuje miestnym obyvateľom vrátiť sa k normálnemu životu a jej hospodársky a sociálny dosah zanechá dlhodobé stopy,

E.   keďže je nevyhnutné vyčistiť a nanovo vybudovať zaplavené oblasti, obnoviť ich výrobné kapacity a vykompenzovať sociálne straty spôsobené pohromou,

F.   keďže živelné pohromy majú rozsiahle hospodárske a sociálne následky na regionálne hospodárstva, priemysel, cestovný ruch, životné prostredie a biodiverzitu,

G.  keďže myšlienka európskej solidarity by mala priniesť skutočnú a významnú pomoc v čase núdze,

1.   vyjadruje veľký súcit a solidaritu s regiónmi, ktoré postihla katastrofa; je hlboko znepokojený vážnymi hospodárskymi následkami a vyslovuje sústrasť príbuzným ľudí, ktorí zahynuli;

2.   vyjadruje uznanie pátracím a záchranným tímom, ktoré bez oddychu pracovali, aby pomohli ľuďom a zmiernili ľudské a materiálne straty;

3.   víta opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré deklarovali dvojstrannú pomoc regiónom postihnutým povodňami; je spokojný najmä s tým, že medzi nimi bola aj skupina Balt Flood Combat spolufinancovaná jedným z projektov EÚ;

4.   vyjadruje názor, že národné, regionálne a miestne orgány by sa mali viac zamerať na politiku prevencie a venovať zvýšenú pozornosť náležitým predpisom týkajúcim sa využívania území, vodného hospodárstva a účinného riadenia rizík so zreteľom, okrem iného, na ochranné hrádze, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo;

5.   vyzýva členské štáty, aby preskúmali a aktualizovali existujúce plány manažmentu povodňových rizík a mapy povodňových rizík vrátane možného vplyvu klímy na povodne;

6.   vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala nevyhnutné predpisy, ktoré by umožnili lepšie riadiť povodia v oblastiach zahŕňajúcich členské štáty;

7.   so zreteľom na to vyzýva členské štáty a regióny postihnuté povodňami, aby vypracovali dlhodobo fungujúce plány obnovy a rekultivácie zničených oblastí; vyzýva členské štáty, aby posúdili nutnosť dlhodobých investícií zameraných na politiku prevencie a obmedzujúcich škody spôsobené živelnými pohromami;

8.   vyjadruje názor, že následky týchto katastrof sa netýkajú len jednotlivých štátov, ale vyžadujú si skutočnú angažovanosť na európskej úrovni v súlade so zásadou solidarity, čo je obzvlášť dôležité v súvislosti s manažmentom povodňových rizík;

9.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali všetkých jednotlivcov postihnutých hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami katastrofy;

10.  vyzýva Komisiu, aby hneď, keď dostane všetky potrebné žiadosti od členských štátov, ktoré prejavia záujem, vyvinula všetko úsilie s cieľom implementovať najpružnejšie a najvyššie možné financovanie z Fondu solidarity Európskej únie;

11. vyzýva Komisiu, aby uplatňovala čo najpružnejší prístup pri presúvaní zdrojov medzi programami a prioritami a pri rozhodovaní o udeľovaní finančných prostriedkov v rámci financovania z Fondu solidarity Európskej únie;

12. vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala osobitnú povahu rôznych regiónov postihnutých povodňami v záujme toho, aby tieto regióny dostali najúčinnejšiu pomoc;

13. vyzýva Komisiu, aby urobila výnimku a umožnila členským štátom poskytnúť verejnú finančnú pomoc podnikom a poľnohospodárom v oblastiach postihnutých pohromou spolu s pomocou z Fondu solidarity Európskej únie;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom a miestnym orgánom v regiónoch postihnutých katastrofou.