Procedure : 2010/2610(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0409/2010

Indgivne tekster :

B7-0409/2010

Forhandlinger :

PV 07/07/2010 - 13
CRE 07/07/2010 - 13

Afstemninger :

PV 08/07/2010 - 6.3
CRE 08/07/2010 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0281

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 96k
29.6.2010
PE441.999v01-00
 
B7-0409/2010

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om den europæiske integrationsproces for Kosovo


Ulrike Lunacek for Udenrigsudvalget
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske integrationsproces for Kosovo  
B7‑0409/2010

Europa-Parlamentet,

- der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003, hvor der blev givet tilsagn til samtlige stater på det vestlige Balkan om, at de ville blive en integrerende del af Den Europæiske Union,

 

- der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender) den 7. december 2009, hvori det understregedes, at Kosovo, uden at dette berører medlemsstaternes holdning til landets status, også bør drage fordel af udsigten til en eventuel visumliberalisering, når samtlige betingelser er opfyldt, og hvori Kommissionen opfordredes til ved hjælp af en struktureret tilgang at bringe Kosovos befolkning tættere på EU,

- der henviser til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om oprettelse af Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX Kosovo, som ændret ved Rådets fælles aktion 2009/445/FUSP af 9. juni 2009,

- der henviser til Rådets fælles aktion 2008/123/FUSP af 4. februar 2008 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo og Rådets afgørelse 2010/118/FUSP af 25. februar 2010 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2009 om ”Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2009-2010” (KOM 2009/0533), som ledsager Kommissionens fremskridtsrapport for 2009 om Kosovo og meddelelsen om ” Realisering af Kosovos(1) europæiske dimension” (KOM(2009)534),

- der henviser til henstillingerne fra det 2. interparlamentariske møde mellem EU og Kosovo den 7. april 2009,

- der henviser til sin beslutning af 29.marts 2007 om Kosovos fremtid og EU’s rolle(2) og sin beslutning af 5. februar 2009 om Kosovo og EU's rolle(3),

- der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999),

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, navnlig bilag I, hvori der henvises til personer med bopæl i Kosovo (UNSCR 1244) på baggrund af juridisk klarhed og sikkerhed(4),

- der henviser til resolutionen fra De Forenede Nationers Generalforsamling af 8. oktober 2008 (A/RES/63/3) vedrørende en anmodning om en rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol om, hvorvidt den ensidige uafhængighedserklæring fra Kosovos provisoriske selvstyreorganer er forenelig med folkeretten,

- der henviser til sin resolution af 26. november 2009 om Kommissionens udvidelsesstrategidokument for 2009 vedrørende de vestlige Balkanlande, Island og Tyrkiet(5),

- der henviser til FN's særlige udsendings endelige rapport om Kosovos fremtidige status og det samlede forslag til løsning af spørgsmålet om Kosovos status af 26. marts 2007,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den regionale stabilitet i det vestlige Balkan og disse landes integrering i EU henhører under Den Europæiske Unions prioriteter; der henviser til, at disse prioriteter kun kan opretholdes, hvis der er tale om konkrete udsigter til medlemskab af EU for alle lande i regionen,

B. der henviser til, at det internationale samfund altid har forsvaret bæredygtigheden af multietniske stater med flere religioner i det vestlige Balkan baseret på værdierne demokrati, tolerance og multikulturalisme,

C. der henviser til, at borgerne i Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro siden den 19. december 2009 har kunnet rejse ind i EU uden visum, og at det samme forventes at blive muligt om kort tid for borgerne i Albanien og Bosnien-Hercegovina; der henviser til, at borgerne i Kosovo ikke kan lades i stikken og isoleres fra borgerne i regionens andre lande, og derfor bør der ufortøvet indledes en visumliberaliseringsproces med Kosovo, såfremt alle nødvendige kriterier er opfyldt,

D. der henviser til, at Den Internationale Domstol er blevet anmodet om en rådgivende udtalelse om, hvorvidt den ensidige uafhængighedserklæring fra Kosovos provisoriske selvstyreorganer er forenelig med folkeretten, og der henviser til, at Domstolens konklusioner er under behandling,

E. der henviser til, at afgørelsen om ikke at inkludere Kosovo i visumliberaliseringen viser en dyb modsigelse i EU's Kosovostrategi, der udgøres af uoverensstemmelse mellem en enorm støtteindsats i form af ressourcer og medarbejdere på den ene side og på den anden side en fortsat lukning af grænserne for alle, hvis arbejdskraft ville kunne fremme udviklingen,

1. tager Kosovos uafhængighedserklæring af 17. februar 2008 til efterretning, som er blevet anerkendt af 69 lande; bemærker, at 22 af EU’s medlemsstater har anerkendt Kosovo som et uafhængigt land, og at andre 5 lande ikke har gjort det; tilskynder medlemsstaterne til at styrke deres fælles strategi over for Kosovo med henblik på Kosovos tiltrædelse af EU, således at EU's politik får større virkning for hele Kosovos befolkning; glæder sig over den konstruktive holdning over for Kosovo, som det spanske formandskab har understreget på trods af, at landet ikke har anerkendt Kosovo; ville glæde sig over alle medlemsstaters anerkendelse af Kosovos uafhængighed;

2. understreger, at det er af allerstørste betydning for en regional stabilisering, at alle lande i regionen integreres i EU; understreger, at udsigterne til tiltrædelse af EU er et mægtigt incitament til gennemførelse af de nødvendige reformer i Kosovo, og opfordrer til, at der træffes praktiske foranstaltninger for at gøre dette perspektiv mere konkret for borgerne, ved at gennemføre menneskerettigheder og styrke retsstatsprincippet; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at informere Kosovos myndigheder om de foranstaltninger, som nødvendigvis må træffes, inden Kommissionen kan udarbejde en køreplan for visumliberaliseringen, og til at fastlægge en køreplan umiddelbart efter disse foranstaltningers gennemførelse;

3. bemærker, at de fleste af Kosovos nabolande har anerkendt landets uafhængighed, og at Kosovo har gode naboskabsforbindelser med disse lande; bemærker, at Kosovo er blevet optaget som medlem af Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og andre internationale organisationer;

4. er bekymret over udviklingen i Kosovos forbindelser med Serbien og understreger, at gode naboskabsforbindelser er et væsentligt kriterium for Serbiens, Kosovos og regionens øvrige landes ønsker om medlemskab af EU; forstår de emotionale eftervirkninger af krigen i 1999 og forstår, at den officielle anerkendelse af Kosovo ikke er en mulig politisk valgmulighed i øjeblikket for regeringen i Belgrad, men opfordrer ikke desto mindre Serbien til at indtage en pragmatisk holdning til spørgsmålet om Kosovos status; glæder sig i denne forbindelse over undertegnelsen af politiprotokollen med EULEX og opfordrer til et styrket samarbejde med politimissionen; opfordrer endvidere Serbien til at undlade at blokere Kosovos medlemskab i internationale organisationer og især dets seneste ansøgning om medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen; understreger, at konflikten også berører den regionale samhandel og samarbejdet inden for Den Centraleuropæiske Frihandelsaftale (CEFTA) og dermed har ødelæggende følger for økonomien i landene i regionen; opfordrer alle parter til at indtage en pragmatisk holdning for at muliggøre Kosovos regionale integration; understreger i denne sammenhæng, at den forventede rådgivende holdning fra Den Internationale Domstol vedrørende lovligheden af Kosovos uafhængighedserklæring ikke bør forhindre alle de involverede parter i selv at engagere sig i effektivt grænseoverskridende, regionalt og lokalt samarbejde til det bedste for hele befolkningen både i og omkring Kosovo;

5. gentager, at ethvert land, der ønsker at tiltræde EU, skal opfylde tiltrædelseskriterierne, og at det i forbindelse med de vestlige Balkanlande er stabiliserings- og associeringsprocessen, der danner grundlaget for EU-forhandlingerne; understreger, at et af de tre vigtige mål med stabiliserings- og associeringsprocessen er regionalt samarbejde;

6. understreger, at den regionale integration og det regionale samarbejde er væsentligt for den europæiske sikkerhed og stabilitet samt for at kunne skabe en fordelagtig kontekst for normaliseringen af forholdene mellem Serbien og Kosovo; mener, at en pakkeløsning vedrørende sikkerhed og samarbejde i det vestlige Balkan ville være ønskelig;

7. opfordrer til en styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde mellem Serbien og Kosovo, især på lokalt plan, om de spørgsmål, som er vigtige for borgerne, som f.eks. miljø, infrastruktur og samhandel;

8. bemærker, at visse medlemsstater ensidigt anvender forenklede visumprocedurer, medens otte medlemsstater fortsat opkræver fuldt visumgebyr; opfordrer EU’s medlemsstater og Kommissionen til at gøre alt, hvad der står i deres magt for hurtigt at vedtage ensartede foreløbige og forenklede procedurer for at lette rejser for Kosovos borgere, især på baggrund af de muligheder, som den nye visumkodeks giver;

9. glæder sig over de lokale valg, som fandt sted den 15. november 2009, og som er de første valg, der blev tilrettelagt under Kosovo-regeringens politiske ansvar; glæder sig over, at de generelt fandt sted i en rolig og god atmosfære; understreger imidlertid, at der er blevet indberettet en række uregelmæssigheder; opfordrer myndighederne til hurtigt at efterkomme henstillingerne fra det internationale samfund, herunder de nødvendige ændringer i valgloven, for at klarlægge, hvilke jurisdiktioner der tager sig af klager, og foretage en klar skelnen mellem den centrale valgkommissions og klage- og appelkommissionens kompetenceområder, samt ajourføre valglister og sikre konsekvent uddannelse af vælgerne; understreger, hvor absolut vigtigt det er, at den politiske vilje gør fremskridt med disse reformer, og at de, der er ansvarlige for valgsvindel, bliver stillet til regnskab herfor med henblik på de kommende almindelige valg;

10. beklager, at Belgrad fortsat støtter parallelle strukturer i serbiske enklaver, hvilket udfordrer og svækker de nyoprettede kommuners beføjelser; opfordrer Serbien til at have en mere konstruktiv holdning og at afvikle disse strukturer;

11. gentager, at det er vigtigt med en effektiv gennemførelse af decentraliseringsprocessen, og glæder sig meget over, at Kosovo-serberne syd for Ibar-floden udviste stor valgdeltagelse ved det seneste valg, hvilket er et skridt hen imod opbygningen af en bæredygtig fremtid for landet; opfordrer indtrængende regeringen til i fuld udstrækning at støtte de nyvalgte ledere i disse kommuner via passende finansiel og politisk bistand, således at de hurtigt kan etablere de nødvendige strukturer sammen med Kommissionen og begynde at levere vigtige tjenesteydelser; finder de effektive kommunale strukturer af grundlæggende betydning for at kunne delagtiggøre Kosovo-serberne i de politiske processer og administrative strukturer i Kosovo; tilskynder det internationale samfund til at støtte de nyligt oprettede kommuners udviklings- og infrastrukturprojekter; tilskynder regeringen til med støtte fra EU’s særlige repræsentant/den internationale civile repræsentant og for at undgå et sammenfald med de parallelle strukturer, især inden for undervisning og sundhed, at forelægge en strategi til håndtering af sådanne strukturer;

12. glæder sig over oprettelsen af EU-huset i det nordlige Kosovo men er bekymret over situationen i det nordlige Kosovo, hvor der fortsat er alvorlige mangler i retsstatsprincipperne, stigende pres på og intimidering af civilsamfundet fra radikale grupper og organiseret kriminalitet; understreger derfor behovet for, at Rådet gennemfører en retsstatsmission, der finder anvendelse på hele Kosovoområdet, og opfordrer Kommissionen til at give sit arbejde til gavn for det serbiske fællesskab i nord en mere fremtrædende profil, imens det over for alle interesserede parter i området gøres tydeligt, at lokalt, regionalt og grænseoverskridende samarbejde er værdigfuldt for hele befolkningen; glæder sig i denne forbindelse over registreringen af handelsvarer ved gate 1 og 31, hvilket har bidraget til at mindske smugleraktiviteterne i regionen, og opfordrer til yderligere foranstaltninger med henblik på at genindføre toldafgifter; udtrykker bekymring over problemerne med den måde, retssystemet i Mitrovicaregionen fungerer på nu, og opfordrer, og opfordrer Serbien og Kosovo til at afslutte aftalen om at besætte domstolen i det nordlige Mitrovica med Kosovo-serbiske dommere og en anklager; tager planen til efterretning om en reintegration af den nordlige del af landet i Kosovos politiske og administrative strukturer og opfordrer til, at disse gennemføres under behørig hensyntagen til det serbiske mindretals følsomhed med henblik på at forbedre og styrke regeringstjenester til regionen og forbedre levevilkårene for borgerne i området og på en måde, som giver mulighed for et omfattende selvstyre; opfordrer EULEX til at træffe foranstaltninger til at øge sine aktiviteter i den nordlige del, navnlig med henblik på at skabe gode interetniske forhold, mens befolkningen i området oplyses om EU's foranstaltninger og den igangværende retsstatsmission;

13. understreger, at det er vigtigt, at EU's retsstatsmission EULEX får succes både med hensyn til den bæredygtige udvikling, konsolideringen af institutionerne og Kosovos stabilitet og også med hensyn til EU's ambitioner som global aktør inden for fredsopbygning; understreger EULEX' ansvar i henhold til sin udøvende magt og sit mandat til at overvåge, vejlede og rådgive; opfordrer i denne sammenhæng EULEX til at træffe konkrete foranstaltninger for at fremme processen mod korruption på højt plan; anerkender de gode fremskridt, der er sket på visse områder, som f.eks. inden for politi- og toldvæsen, men understreger, at arbejdet bør fremskyndes, således at missionen endelig kan begynde at forelægge konkrete resultater på andre områder, især i korruptionssager på højt plan, organiseret kriminalitet og krigsforbrydelser; glæder sig derfor over de seneste EULEX-foranstaltninger med henblik på også at behandle mulige korruptionssager på højeste regerings- og myndighedsniveau og understreger behovet for at fortsætte ad denne vej for at sikre troværdigheden og synligheden af EULEX-foranstaltningerne; understreger, at det i denne sammenhæng er af afgørende betydning at fokusere på området for offentlige indkøb, og at EULEX på området for organiseret kriminalitet fortsat skal opnå konkrete resultater i området; er i denne forbindelse bekymret over det store antal sager, der endnu ikke er blevet behandlet som følge af det uventet høje antal sager, som EULEX har fået forelagt af FN’s midlertidige forvaltningsmission i Kosovo; understreger, at der ikke er blevet stillet tilstrækkeligt mange dommere og anklagere til rådighed for EULEX, og opfordrer medlemsstaterne til at stille det påkrævede antal eksperter til rådighed eller gøre det muligt at tilbyde dem kontrakter; understreger vigtigheden af at strømline bureaukratiet i EULEX; understreger i denne sammenhæng behovet for en kompetent intern styring, koordinering og samarbejde med henblik på missionens effektive funktion; understreger behovet for gennemsigtighed og ansvarlighed i EULEX’s arbejde såvel som indfølingsevne over for den politiske kontekst i forbindelse med dens aktiviteter for at styrke dens legitimitet i borgernes øjne; understreger endvidere, at det er vigtigt at bevare en tæt kommunikation med Kosovos regering, borgere og medier; opfordrer EULEX til at oplyse Kosovos borgere om resultaterne af missionen og derudover at arbejde på at øge tilliden til missionen og være opmærksom på borgernes forventninger; glæder sig over EULEX' nylige oprettelse i forbindelse med gennemførelsen af sit udøvende mandat af et panel til vurdering af menneskerettigheder med ansvar for at behandle klager fra personer, der hævder at være ofre for krænkelser af menneskerettighederne;

14. opfordrer sine kompetente myndigheder, navnlig underudvalget om sikkerhed og forsvar, til at fremme kontrollen og tilsynet med EULEX, eventuelt i samarbejde med Kosovos civilsamfund, og opfordrer med henblik herpå Rådet til at videregive alle rutine- og særevalueringer og revisioner af EULEX til Europa-Parlamentet;

15. bemærker både Serbiens og Kosovos indsats i forbindelse med at finde frem til personer, der har været savnet siden 1998-1999-konflikten, via arbejdsgruppen for ikke-registrerede personer i forbindelse med hændelser i Kosovo; understreger betydningen af at finde en løsning på dette med henblik på at komme videre efter 1998-1999-konflikten; bemærker endvidere, at der stadig er omkring 1.862 savnede personer og opfordrer både Serbien og Kosovo til at udvide ethvert muligt samarbejde med hinanden, ICRC, EULEX og andre enheder med henblik på at finde disse personer;

16. understreger, at 2010 både for Kosovos regering og alle administrationsniveauer er af afgørende betydning, hvis der skal gøres fremskridt inden for de vigtigste reformer, som f.eks. bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, decentralisering og en reform af den offentlige forvaltning; understreger, at reformprocessen, såfremt den skal blive en succes, skal baseres på en detaljeret debat om lovgivningsforslag i samråd med alle aktører, herunder alle led i civilsamfundet; minder endvidere regeringen om, at der især bør lægges vægt på en hurtig og effektiv gennemførelse af love, uden hvilke vedtagelsen af en lovgivning ikke vil få nogen reel indvirkning på situationen i Kosovo;

17. er meget bekymret over den udbredte korruption, som fortsat er et af de største problemer i Kosovo sammen med organiseret kriminalitet, og opfordrer indtrængende til uopsættelige foranstaltninger til bekæmpelse heraf gennem en forbedring af lovgivningsrammen for bekæmpelse af korruption, vedtagelse af en strategi til bekæmpelse af korruption og en handlingsplan og udvidet samarbejde med politi og retsvæsen i alle lande i regionen; er meget bekymret over den blodige episode for nylig nær Kosovos grænser og opfordrer til, at der straks træffes foranstaltninger til at afværge episoder og til at sætte en stopper for den ulovlige handel med våben, der bidrager til at destabilisere hele det vestlige Balkan; glæder sig over oprettelsen af en specialafdeling for bekæmpelse af korruption inden for Kosovos særlige anklagemyndighed, men understreger, at det er nødvendigt at inddrage alle fagministerier, hvis afdelingen skal kunne arbejde effektivt, og at personalet under alle omstændigheder må udvælges blandt personer med en ulastelig vandel; opfordrer til en hurtig vedtagelse af en lov om regulering af støtte til politiske partier, som ville kunne regulere partiers finansiering på effektiv og gennemsigtig vis og sikre fuld offentliggørelse af deres finansberetninger;

18. understreger, at det er af yderste vigtighed med en reform af retsvæsenet og anklagemyndigheden, som stadig befinder sig på et tidligt stadium, for at sikre dommeres og anklageres uafhængighed og professionalisme og for at gøre det muligt for borgerne at genskabe deres tillid til retsstatsprincippet; glæder sig i denne forbindelse over udnævnelsen af ombudsmanden, højesteretsdommerne, statsanklagerne i anklagemyndigheden og af anklagerne i Kosovos særlige anklagemyndighed; er bekymret over, at den manglende vidnebeskyttelse fortsat hindrer retfærdighed vedrørende de mest alvorlige forbrydelser; opfordrer til vedtagelse og en hurtig gennemførelse af loven om domstolene og til etablering af et effektivt system til beskyttelse af vidner og dommere; opfordrer således EULEX-repræsentanter til fortsat offentligt at rapportere om de fortsatte udfordringer vedrørende retsstatsprincippet i Kosovo;

19. opfordrer til en større indsats for at fremskynde reformen af den offentlige forvaltning for at skabe professionelle og uafhængige offentlige tjenester, som respekterer ligestilling mellem mænd og kvinder, og som afspejler Kosovo-befolkningens forskellige etniske grupper; understreger, at det er nødvendigt at vedtage og gennemføre en lovgivningsramme i denne henseende, og at der bør lægges behørig vægt på udvikling af menneskelige ressourcer, samt at der bør stilles passende støtte til rådighed herfor; er bekymret over politisk indblanding i udnævnelsen af vigtige tjenestemandsposter og opfordrer til, at dette bringes til ophør, da det i alvorlig grad undergraver den måde, som forvaltningen fungerer på;

20. opfordrer indtrængende regeringen til at sikre pluralisme inden for medierne og mediernes finansielle og redaktionelle uafhængighed uden politisk pres og ejerskabs- samt finansieringsgennemsigtighed; opfordrer til arbejdsrettigheder for journalister og effektive procedurer til at beskytte journalister, der foretager undersøgelser, mod trusler; understreger, at det er vigtigt, at den offentlige radio- og fjernsynsvirksomhed forsyner hele befolkningen med uafhængige informationer af høj kvalitet, og er bekymret over, at der ikke findes et bæredygtigt finansieringssystem til at sikre dette; glæder sig over regeringens investeringer i at udbyde internetadgang; opfordrer regeringen til i endnu større grad at gøre internettet tilgængeligt for sine borgere; understreger, at ucensureret adgang til internettet er af stor betydning for erhvervslivet og politikken, navnlig med henblik på at øge ungdommens deltagelse i valg; beklager den pludselige afbrydelse fra regeringens side af mobilkommunikationsadgang i den nordlige del;

21. opfordrer til støtte til en styrkelse af Kosovos parlament, således at det kan varetage sine lovgivningsmæssige funktioner på effektiv vis og foretage demokratisk kontrol med regeringens politiske og budgetmæssige aktiviteter; opfordrer i denne forbindelse til udarbejdelse af et ad-hoc-partnerskabsprogram med henblik på at give det administrative personale i Kosovos parlament mulighed for praktikantophold i Europa-Parlamentet og opfordrer medlemsstaternes parlamenter til at udarbejde partnerskabsprogrammer for at give parlamentsmedlemmer og det administrative personale i Kosovos parlament mulighed for udveksling og kapacitetsopbygning i forbindelse med parlamentariske lovgivnings- og kontrolprocedurer, især for parlamentariske mindretal og oppositionsgrupper;

22. roser regeringen for de fremskridt, der er sket i proceduren for vedtagelse af lovgivning om beskyttelse af menneskerettigheder, og tilskynder den til hurtigt at vedtage de resterende lovforslag; bemærker imidlertid, at gennemførelsen af lovgivningsrammen fortsat er utilstrækkelig, og at der kun langsomt sker fremskridt; opfordrer til en mere aktiv politik til bekæmpelse af forskelsbehandling af enhver art (etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering, handicap og andet) og til at sikre balance mellem kønnene og mindretallenes aktive deltagelse i det politiske liv og inden for de administrative strukturer, både på nationalt og lokalt plan; understreger uddannelsens betydning i denne proces og opfordrer regeringen til at tilbyde mindretal undervisning på deres egne sprog, herunder læseplaner og lærebøger, der gør dem i stand til at bevare deres kultur og identitet, såvel som at hjælpe dem med at opbygge menneskelige ressourcer;

23. er bekymret over de omfattende dimensioner af vold i hjemmet, forskelsbehandling af kvinder og menneskehandel, især med piger og kvinder med henblik på seksuel udnyttelse; opfordrer til, at der træffes aktive foranstaltninger til at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og effektiv beskyttelse af kvinders og børns rettigheder;

24. understreger den meget vanskelige arv efter den væbnede konflikt, som har rystet offentlighedens tro på muligheden for en fredelig løsning på konflikter, både mellem sociale grupper og i privatlivet;

25. understreger, at den skrøbelige politiske situation, forekomsten af interetniske hændelser i nogle områder og dårlige økonomiske vilkår har bremset den bæredygtige tilbagevenden af flygtninge, og opfordrer til en større indsats for at forbedre deres situation;

26. understreger den vanskelige situation og den forskelsbehandling, som mindretallene står over for og især romerne, ved adgang til uddannelse, bolig, sociale ydelser og beskæftigelse; glæder sig over, at Kommissionens har taget initiativ til at lukke de blyforurenede lejre i den nordlige del af Mitrovica og til at flytte de familier, der lever der, og opfordrer til en hurtig gennemførelse af dette initiativ; er ligesom Europarådets menneskerettighedskommissær af den opfattelse, at Kosovo endnu ikke er i stand til at tilbyde hensigtsmæssige vilkår for en reintegration af tvangstilbageførte romaer, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at bringe denne fremgangsmåde til ophør; tager i denne forbindelse den aftale til efterretning, som blev indgået mellem Tysklands og Kosovos myndigheder om en gradvis repatriering af 14.000 flygtninge til Kosovo, hvoraf omkring 10.000 er romaer, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at intensivere ad hoc-bistandsprogrammerne; opfordrer lande, der deltager i Roma Decade, til at lette Kosovos deltagelse i programmerne;

27. understreger den altafgørende betydning af uddannelse, både med hensyn til at give unge de nødvendige færdigheder på arbejdsmarkedet og med hensyn til at bidrage til forsoningen mellem de etniske grupper; tilskynder med henblik herpå regeringen til gradvis at indføre fælles klasser, undervisning i mindretalssprog, især serbisk, for elever fra den albanske befolkningsgruppe, og i albansk for alle mindretallene; glæder sig over oprettelsen af den internationale handelshøjskole i Mitrovica, der, på samme tid som den udgør en vigtig international investering i den lokale økonomi, tiltrækker studerende fra alle befolkningsgrupper, har til formål at tilbyde unge mennesker et perspektiv ved at fremme iværksætterkultur og introducerer dem for europæiske professionelle standarder og offentlig forvaltning;

28. påpeger, at respekt for multikulturalisme hele tiden er i centrum for EU's plan, og at den religiøse og kulturelle arv er en nødvendig forudsætning for fred og sikkerhed i regionen; understreger, at det for alle befolkningsgrupper i Kosovo er vigtigt at beskytte kulturarven; opfordrer regeringen til at gennemføre den planlagte institutionelle reform inden for området kulturarv; understreger, at vedtagelsen af listen over kulturarvsteder er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre lovgivningen om kulturarv; glæder sig over formidleren af beskyttelse af religiøs og kulturel arv eller den serbiske ortodokse kirke og opfordrer alle interesserede parter i aktivt at samarbejde med ham;

29. understreger, at udveksling af akademikere skal støttes og fremmes ved hjælp af programmer såsom Erasmus Mundus for at gøre det muligt for borgerne i Kosovo at erhverve kvalifikationer og erfaring inden for EU og at styrke deres interaktion med borgerne i EU;

30. opfordrer myndighederne til aktivt at støtte civilsamfundet og dets deltagelse i udarbejdelsen af den sociale og økonomiske politik under fuld støtte til ytrings- og foreningsfriheden; understreger den vigtige rolle, som civilsamfundet og de internationale ngo’er spiller i forsoningen mellem de etniske grupper og opfordrer Kommissionen til at intensivere sin finansielle bistand til disses arbejde; understreger i denne sammenhæng behovet for en effektiv ramme for disse spørgsmål i de årlige programmer for Kosovo i henhold til førtiltrædelsesinstrumentet; bemærker, at godt mellemmenneskeligt og navnlig erhvervsrelateret samarbejde mellem individer fra forskellige etniske befolkningsgrupper findes, og at der bør træffes yderligere foranstaltninger af Kosovos myndigheder, civilsamfundet og det internationale samfund med henblik på at støtte lokale projekter til fremme af denne form for samarbejde;

31. er alvorligt bekymret over, at Kosovo fortsat er et af de fattigste lande i Europa med et arbejdsløshedstal på over 40 %; understreger, at denne situation er uholdbar, og at de vanskelige levevilkår har resulteret i en voksende utilfredshed i samfundet; opfordrer indtrængende til, at der ufortøvet træffes foranstaltninger til at forbedre effektiviteten af de sociale ordninger for at give samfundets sårbare grupper et sikkerhedsnet og til at fortsætte den aktive arbejdsmarkedspolitik, hvis mål er at sænke arbejdsløsheden; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til fuldt ud at anvende instrumentet for førtiltrædelsesbistand for at fremme Kosovos socioøkonomiske udvikling, især med henblik på unge; opfordrer EU og medlemsstaterne til at modtage så mange borgere fra Kosovo som muligt som sæsonarbejdere og i sektorer, hvor der mangler arbejdskraft;

32. mener, at den økonomiske udvikling er nøglen til en løsning på landets vigtigste problemer, herunder dets afgørende bidrag til en forbedring af situationen for kvinder og mindretal og fremme af forbindelserne mellem de etniske grupper; understreger, at landbrugssektoren er vigtig i denne forbindelse; glæder sig over en række lovforslag på dette område og opfordrer til en hurtig vedtagelse heraf; understreger imidlertid, at en effektiv gennemførelse af den allerede vedtagne lovgivningsramme er en forudsætning for, at de lokale vilkår forbedres;

33. understreger, at Kosovo bør vælge de passende økonomiske politikker til sikring af bæredygtig økonomisk vækst, miljøbeskyttelse, skabelse af jobs og begrænsning af social udelukkelse; opfordrer Kosovos myndigheder til at forbedre det økonomiske klima for udenlandsk investering og gennemsigtighed i handelsforhold,

34. opfordrer til, at der træffes aktive foranstaltninger inden for energi for at sikre den energisikkerhed, der er nødvendig for udviklingen af Kosovo; understreger, at de enorme infrastrukturbehov på dette område udgør en mulighed for at sprede energiforsyningen og derved inddrage flere økologiske kilder, modernisere og intensivere energieffektiviteten i elektricitetsnettet og indføre de bedst mulige teknologier, herunder de planlagte kulkraftværker; opfordrer til en øjeblikkelig nedlukning af Kosovo A-kraftværket og snarest muligt af Kosovo B-kraftværket, uden at det får følger for landets energibehov;

35. opfordrer Kosovos myndigheder til at investere i vedvarende energi og fremme regionalt samarbejde på området;

36. understreger, at Kosovos transportpolitik indtil videre har fokuseret på anlæggelse af veje; beklager den dårlige tilstand af den offentlige transport, specielt med hensyn til jernbaner; opfordrer Kosovos regering til at gøre fuld brug af IPA-midlerne til at udvikle, opgradere og modernisere jernbanenetværket og forbedre forbindelserne til nabolandene for såvel mennesker som gods med henblik på at gøre mobilitet bæredygtig;

37. udtrykker bekymring over de udbredte miljøproblemer, som indvirker på jord, luft og vand, og opfordrer regeringen til at ændre og gennemføre lovgivningsrammen for at bringe den i overensstemmelse med EU's normer og for at gøre miljøundervisning til en central del af undervisningen;

38. understreger, at det er nødvendigt at afpasse EU’s tilstedeværelse i Kosovo efter udviklingen af en tjeneste for EU's optræden udadtil og oprettelsen af EU-delegationer på globalt plan og at ændre Kommissionens forbindelseskontor til en EU-delegation for at gøre EU’s aktioner i Kosovo mere effektive og samordne disse; bemærker oprettelsen af det nye EU-kontor i Belgrad inden for rammerne af EU's Kosovomandat, der arbejder uafhængigt af den eksisterende EU-delegation i Serbien;

39. beklager den manglende gennemsigtighed i forhold til den seneste udvidelse af EU's mandat i Kosovo, herunder en væsentlig stigning i bevillingerne; gentager, at vedtagelsen af den nye interinstitutionelle aftale inden for budgetområdet bør behandle Europa-Parlamentets informationskrav på behørig vis ved at tage højde for Lissabontraktaten,

40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU's høje repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik/Kommissionens næstformand, Rådet og Kommissionen, EU’s særlige repræsentant/den internationale civile repræsentant for Kosovo, Kosovos regering og parlament, Serbiens regering og medlemmerne af den internationale styringsgruppe samt De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.

 

(1)

Som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244/1999.

(2)

EUT C 27 E af 31.01.2008, s. 207.

(3)

EUT C 67 E af 18.03.2010, s. 126.

(4)

EUT L 336 af 18.12.2009, s. 1.

(5)

P7_TA(2009)0097.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik